Stress, psykisk helse og motivasjon i skolen (MPS160)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MPS160

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet belyser individuelle og miljømessige forhold som har betydning for elevers opplevelse avstress og mestring i skolen. Det vil gi en innføring i et teoretisk grunnlag for å forstå hvordan stress kan oppstå og stress kan påvirke motivasjon og læring. Emnet vil gi innsikt i skolens rolle for barn og unges psykiske helse. Det vil videre gi innsikt i sentrale sosiale og emosjonelle kompetanser og hvordan disse kan stimuleres for å hjelpe elever til å håndtere utfordringer i skolen og i livet ellers. Emnet vil belyse forhold ved læringsmiljøet som er av særlig betydning for stress og psykisk helse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Etter endt emne skal studentene ha inngående kunnskap om
 • En forståelsesramme for stress og stressmestring i skolen
 • hvordan skolen kan påvirke elevers psykiske helse
 • etiske problemstillinger som kan oppstå i arbeidet med psykisk helse, stress og mestring blant elever
 • hvordan sosial og emosjonell kompetanse kan fungere som mestringsressurser blant elever
 • hvordan sentrale sosiale og emosjonelle kompetanser kan stimuleres og tilrettelegges for i læringsmiljøet
 • forholdet mellom stress, motivasjon og læring

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene

 • kunne drøfte forhold som har betydning for stress, mestring og psykisk helse
 • kunne drøfte forholdet mellom stress, motivasjon og læringsmiljø
 • kunne drøfte etiske problemstillinger knyttet til arbeidet med psykisk helse, stress og mestring blant elever
 • kunne beskrive sentrale sosiale og emosjonelle kompetanser
 • kunne vite hvordan sosiale og emosjonelle kompetanser kan stimuleres i skolen
 • kunne beskrive forhold ved læringsmiljøet som er særlig viktige for elevers velvære og psykiske helse

Generell kompetanse

Etter endt emne skal studentene

 • ha en god forståelse av stress og mestring av stress
 • ha en god forståelse av hvordan opplevd stress kan påvirke mental helse og motivasjon for læring
 • ha en god forståelse av etiske problemstillinger og hvordan disse kan håndteres i arbeidet med psykisk helse, stress og mestring blant elever
 • ha en god forståelse av prosesser og innsatser som utvikler sosial og emosjonell kompetanse, stressmestring, mentalt velvære og motivasjon
 • ha en god forståelse for forhold i skolen som kan skape stress og psykisk uhelse

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen 1/1 7 Dager Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig notat, Seminardeltakelse

a. Deltakelse på seminar om sosial og emosjonell kompetanse

b. Utforme refleksjonsnotat på 1000 ord +/- 10% om selvvalgt tema

Kravene under a/b vurderes med godkjent/ikke godkjent. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Faglærer:

Lene Vestad

Studieprogramleder:

Nicolay Gausel

Emneansvarlig:

Lars Edvin Bru

Arbeidsformer

-Forelesninger 

-Seminar 

Åpent for

Master i psykologi 

Enkeltemne

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto