Endringer i utdanningsløpet ditt?

Har du tatt utdanning ved en annen utdanningsinstitusjon, og ønsker å søke om godkjenning og innpass for denne som del av utdanningen din ved UiS? Eller gjør sykdom eller andre forhold at du har behov for å søke om permisjon, endret utdanningsplan eller forlenget studierett?

Publisert Sist oppdatert
Kontakt
Kontakt studiekonsulent

Studiekonsulentene har ansvar for spørsmål knyttet til ulike studieprogram. Finn studiekonsulenten for ditt studieprogram.

studenter i gruppearbeid

Hvis du har tatt utdanning ved en annen utdanningsinstitusjon og ønsker godkjenning og innpass for denne som del av utdanningen din ved UiS, må du søke om det.

Hvis du opplever utfordringer i studiehverdagen, og er usikker på om du klarer å fortsette studiene som planlagt, finnes det ulike alternativer. Du kan søke om permisjon, forlenget studierett eller overgang til deltidsstudier hvor det er mulig. Du kan også ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet ditt for å få en vurdering av om det er mulig å endre utdanningsplanen slik at du kan fortsette studiene.

Dersom du er usikker på om du har valgt rett studium og ønsker å drøfte dette med noen, kan du ta kontakt med veiledningstjenesten ved UiS. I noen tilfeller er det også mulig å søke om skifte av studieprogram uten å søke om nytt opptak.

Godkjenning av emner (innpass) i utdanningsplan

Når du har fått opptak til et studieprogram ved Universitetet i Stavanger, kan du søke om å få godkjent kompetanse du har fra før, eller som du planlegger å ta, som del av utdanningen din.

Faglig godkjenning av høyere utdanning er regulert i universitets- og høyskoleloven (uhl.) kapittel 3. Du kan søke om godkjenning på ulike grunnlag: 

 • Faglig godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, jf. uhl. §3-5 
 • Faglig godkjenning av utdanning fra annen høyere utdanningsinstitusjon i Norge, jf. uhl. §3-5 e 
 • Faglig godkjenning basert på realkompetanse, jf. uhl. §3-5 f 

Før du søker om godkjenning, kan det være lurt å huske på at emnene i studiet du går på gjerne bygger på hverandre, og at studiet er designet med tanke på å gi deg et spesifikt læringsutbytte. 

Det finnes ulike søknadsskjema til bruk for godkjenningssøknad i Studentekspedisjonen

Søknad om endring av utdanningsplan ved UiS 

Brukes dersom du ønsker å få godkjent emner tatt ved UiS i utdanningsplanen, når disse ikke automatisk tilbys som en del av utdanningen din.  

Søknad om godkjenning av emner/kompetanse 

Brukes dersom du har tatt emner tidligere i Norge eller i utlandet, eller mener du har relevant realkompetanse, som du ønsker å få godkjent som en del av utdanningen din.

Søknad om forhåndsgodkjenning av emner (fra Norge) 

Brukes dersom du ønsker å ta emner ved norske læresteder, og har behov for å på forhånd vite om disse kan godkjennes som del av utdanningen din ved UiS.

Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet 

Brukes dersom du skal reise på utveksling eller utenlandsopphold i egen regi for å sikre at emnene du tar under oppholdet vil bli godkjent som en del av utdanningen din ved UiS.

Søknad om endelig godkjenning av emner 

Brukes når du kommer tilbake fra et utenlandsopphold, og skal dokumentere at du har tatt emnene du har fått forhåndsgodkjent.

Avhengig av hvilken type søknad du sender inn, finnes det ulike måter å dokumentere utdanning og kompetanse på:   

 • Karakterutskrift 
 • Emnebeskrivelse/læringsutbyttebeskrivelse/annen informasjon om det faglige innholdet 
 • Egenrapportering av innhold og læringsutbytte 
 • Beskrivelse av utdannings- og karaktersystem i det aktuelle landet  

Fra de fleste norske læresteder kan UiS hente eksamensresultatene dine. Les mer om resultatutveksling mellom utdanningsinstitusjoner i Norge.

Kontroll av dokumentasjon og falske dokument 

UiS kan kreve at du legger frem originaldokumenter. UiS kan også be om verifisering av dokumentene direkte fra institusjonen som har utstedt dem. 

Du er selv ansvarlig for at dokumentene dine er korrekte. Bruk av falske dokumenter er regulert i universitets- og høyskoleloven §3-7 6 – 8 og vil bli politianmeldt.  

Søknader om godkjenning behandles løpende. Dersom søknaden ikke er ferdigbehandles innen 1 måned, vil du motta et foreløpig svar.  

Godkjenn alltid utdanningsplanen din i StudentWeb innen fristen for semesterregistrering. Dersom du får innvilget forhåndsgodkjenning av emner, må du når emnet er bestått, levere inn søknad om godkjenning av emner sammen med karakterutskrift. Dersom du innvilges godkjenning helt eller delvis, vil din utdanningsplan i Studentweb oppdateres i etterkant.  

Vedtaksbrev med svar på søknaden sendes til deg når søknaden er ferdigbehandlet. Hvis du får helt eller delvis avslag på søknaden, kan du klage på avslaget etter reglene i forvaltningsloven §§28 og 29. Mer informasjon om klageadgang finner du i vedtaket. 

Du har rett til innsyn i dokumenter knyttet til din søknad om godkjenning på alle stadier av saksbehandlingen, dette følger av forvaltningsloven §§18-20. 

UiS følger UNESCOs internasjonale rammeverk (Lisboakonvensjonen og Globalkonvensjonen) for godkjenning av utdanning for alle typer godkjenningssøknader.  

Lisboakonvensjonens grunnleggende prinsipp er at utdanning skal godkjennes med mindre “vesentlige forskjeller” kan påvises.   

Ved UiS benytter vi Globalkonvensjonen sin definisjon på "vesentlige forskjeller": «Forskjeller som sannsynligvis vil hindre søkeren i å lykkes i den ønskede aktiviteten, for eksempel videre studier, forskningsaktiviteter eller arbeidsmuligheter.» 

Søknader om godkjenning blir vurdert ut fra fem elementer: 

Kvalitet: Er utdanningen akkreditert og offentlig godkjent? 
Nivå: Er utdanningen på bachelor- eller masternivå?  
Omfang: Beregning av omfanget til utdanningen i studiepoeng eller andre måleenheter 
Profil: Er det faglige opplegget innenfor det generelle formålet med utdanningen du går på?  
Læringsutbytte: Hva som er forventet at du kan etter å ha fullført utdanningen.  

Dersom du har deltatt i læringsaktiviteter i regi av ECIU University, kan det være greit å vite at man mellom de deltakende universitetene har laget en avtale for gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner fra læringsenheter tilbudt gjennom ECIU University.  

Slike tilbud er derfor akkreditert, og innfrir allerede elementet Kvalitet under vurderingen av “vesentlige forskjeller”.  

Dersom du får godkjent kompetanse du har fra før, kan det være lurt å melde fra til Lånekassen at du produserer færre studiepoeng enn normert. Universitetet sender automatisk melding til Lånekassen om antall studiepoeng du har tatt per semester. Alternativt kan du snakke med en studiekoordinator om det er andre emner du kan ta i stedet, slik at du allikevel får full omgjøring. 

Permisjon fra studiene

Er du gravid, eller påvirker helsen muligheten til å fortsette studiene som planlagt? Da kan det å søke om permisjon fra studiene være et aktuelt alternativ.

Rett til foreldrepermisjon er regulert i Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 d 2.ledd:

En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved institusjonen og har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Universiteter og høyskoler skal legge til rette for at studenter som er i permisjon etter denne bestemmelsen, kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon"

Rett til permisjon av andre grunner er regulert i forskrift om studier og eksamen § 3-4 (lovdata), lov om universiteter og høyskole § 4-3 e (lovdata) og regler og vilkår for innvilgelse av permisjon fra studiene ved UiS (pdf).

Ved ubegrunnet søknad om permisjon skal studenten innvilges inntil ett års permisjon. I følgende tilfeller kan retten til ubegrunnet permisjon unntas;

 • Studenter tatt opp på studieprogram ved Fakultet for utøvende kunstfag.
 • Studenter tatt opp på studieprogram med praksisemner dersom dette vil medføre betydelig merarbeid for koordineringen av praksisplass.

Ved begrunnet søknad om permisjon skal studenten innvilges inntil to års permisjon i følgende tilfeller;

 • Verneplikt
 • Studenttillitsverv på heltid
 • Egen, barns eller ektefelles/ektepartners/samboers langvarig sykdom
 • Særskilt tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art.

For studenter tatt opp ved Fakultet for utøvende kunstfag kan innvilgelse av begrunnet permisjon begrenses dersom det foreligger særlige hensyn til opprettholdelse av ferdighetsnivå. Det kan også - ved innvilgelse av permisjon - settes som betingelse at studenten må dokumentere innfridd ferdighetsnivå for å kunne fortsette studiet etter endt permisjon.

Søker plikter å fremlegge dokumentasjon som gir administrasjonen tilstrekkelig opplysninger til å vurdere gyldigheten av begrunnelsen. For å søke om permisjon må du logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen, hvor du vil finne søknaden. Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon.

Kun studenter tatt opp til studieprogram kan søke om permisjon. Studenter tatt opp til enkeltemner/privatisteksamener skal ikke innvilges permisjon. Utvekslingsstudenter skal heller ikke innvilges permisjon, de må eventuelt søke sin hjemmeinstitusjon.

Studenten må ha vært registrert som student på det aktuelle studieprogrammet i minimum ett semester før vedkommende kan innvilges ubegrunnet permisjon.

Dersom du er ny student og ikke skal begynne på studiet i det semesteret du har fått opptak, må du søke om om å få reservert studieplass til året etter. Slik søknad rettes til opptakskontoret ved UiS. Les mer om reservasjon av studieplass.

Studenter som har fått innvilget permisjon har fortsatt studierett og rett til å gå opp til eksamen. Vær oppmerksom på at du innen oppmeldingsfristen må ha innfridd studentbetaling, semesterregistrert deg på StudentWeb og meldt deg opp dersom du ønsker å avlegge eksamen i permisjonstiden. Husk at vilkårene for å gå opp til eksamen må være oppfylt. Dersom du ikke ønsker å avlegge eksamen i permisjonstiden må du registrere og melde deg opp når permisjonen er over.

Studenter må selv ta ansvar for eventuelle endringer i fag- og studieplaner som medfører ytterligere forsinkelser i studiet. Etter endt permisjon er studenten selv ansvarlig for å kontakte fakultetet dersom utdanningsplanen trenger oppdatering. Ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet ditt for nærmere informasjon og framgangsmåte for å bli registrert med oppdatert utdanningsplan.

Allerede betalt semesteravgift, kopinoravgift og utgifter til undervisningsmateriell vil refunderes dersom studenten søker om dette innen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Søknaden finner du i den digitale studentekspedisjonen

Sykdom

Er du syk eller har en funksjonsnedsettelse, og påvirker dette studiehverdagen din? I så fall kan det være aktuelt å søke om tilrettelegging, og eventuelt om permisjon.

Mange studenter har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden – enten i kortere perioder, eller gjennom hele studieløpet. 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse eller helseproblemer som fører til ulemper i eksamenssituasjonen, kan det søkes om tilrettelegging.

Dersom funksjonsnedsettelse eller helseproblemer medfører behov for fravær fra studiene, kan det være aktuelt å søke om permisjon.

Endret utdanningsplan eller deltidsstudier

Dersom det ikke er mulig å fullføre utdanningen på normert studietid kan du søke om å endre utdanningsplanen. Ved enkelte studieprogram kan du også søke om å ta studiet på deltid.

Hvorfor søke om endring av utdanningsplanen?

Du kan ha ulike grunner for å søke om endring av utdanningsplanen:

 • du har ikke bestått forkunnskapskravene for et eller flere emner som gjenstår i din utdanningsplan
 • du har ønske om å ta et treårig bachelorstudium over fire år, eller et toårig masterprogram over tre år
 • du har ønske om å ikke følge den ordinære utdanningsplanen av andre grunner, f.eks. sykdom, uførhet eller omsorgsoppgaver

Hvordan søke om endring av utdanningsplanen?

Ta kontakt med studiekonsulenten på studieprogrammet ditt for nærmere informasjon. Søknad leveres i Digital studentekspedisjon.

Forlenget studierett

Dersom det ikke er mulig å fullføre utdanningen innenfor tildelt studietid kan et alternativ være å søke om forlenget studierett.

Når man tas opp på et studieprogram ved UiS tildeles man normalt studierett på ett år utover normert studietid.  I noen tilfeller kan det være behov for å søke om forlenget studierett. I henhold til Forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-1 (lovdata) kan dekan etter søknad innvilge forlengelse av studieretten i inntil et år dersom studiet nærmer seg fullførelse, eller det foreligger særlige omstendigheter.

Du kan søke om utvidet studierett ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med studiekonsulenten på studieprogrammet ditt.

Bytte emne

Har du fått innvilget innpass for emner fra en ekstern utdanningsinstitusjon, og ønsker å ta et annet emne istedenfor? Eller ønsker du å bytte valgemne i studieprogrammet?

Bytte valgemne

Valgemner kan man selv bytte i StudentWeb, men vær oppmerksom på at enkelte studieprogram kun har få emner en kan velge blant. Ta kontakt med studiekonsulenten på ditt studieprogram dersom du er i tvil om hvilke emner som kan godkjennes som valgemner på ditt studieprogram. Dette må gjøres innen semesterregistreringsfristen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.
 

Legge til emne i utdanningsplanen

På enkelte studieprogram må du selv legge til valgemner i utdanningsplanen. Du finner oversikt over de valgbare emnene i utdanningsplanen din på StudentWeb, eller via studieplanen for studieprogrammet ditt. Se forøvrig "Bytte valgemne" ovenfor.

Dersom du har fått innpass for emner fra en ekstern utdanningsinstitusjon, og ønsker å ta et erstatningsemne ved UiS istedenfor, kan du i noen tilfeller selv legge dette til i utdanningsplanen. I andre tilfeller må du søke om adgang til ønsket emne via enkeltemneopptak, med søknadsfrist 1. august for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Merk at UiS ikke kan garantere at eksamensdato for ulike emner ikke kolliderer dersom man velger å ta eksamen i fag utenom studieprogrammet man har fått opptak til.

Slutte på studiet

Er du i tvil om du har valgt rett studium, eller opplever du utfordringer i studiehverdagen? I så fall kan du ta kontakt med studieveileder for å undersøke ulike alternativer for å beholde studieplassen. Dersom du har bestemt deg for å slutte på studiet før du har fullført hele studieløpet er det ønskelig at du melder fra om dette.

Veiledning

Opplever du utfordringer i studiehverdagen, og er usikker på om du klarer å fortsette studiene som planlagt? I så fall kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet ditt for å få en vurdering av om det er mulig å endre utdanningsplanen slik at du kan fortsette studiene. Dersom du er usikker på om du har valgt rett studium, og ønsker å drøfte dette med noen før du eventuelt sier fra deg plassen kan du ta kontakt med veiledningstjenesten ved UiS.

Bli sluttregistrert

Vi kan avslutte studieretten din dersom du ønsker å slutte på studiet. Du vil i så fall ikke få purring på manglende studentbetaling og semesteravgift senere semestre. Merk at dersom du slutter på studiet må du søke opptak på nytt for å få plass på studieprogrammet igjen

For å sende inn sluttmelding må du logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen, hvor du vil finne skjemaet. 

Karakterutskrift

Dersom du trenger dokumentasjon på emner du allerede har avlagt kan du bestille en karakterutskrift via StudentWeb

Søke overgang

Er du student ved UiS kan du søke om overgang til et annet studieprogram.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Søknad om skifte av studieprogram sendes inn via Digital studentekspedisjon.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora


Søknadsfrist: 1. mars
Etter søknadsfristen er det løpende opptak dersom det er ledige plasser

I vurderingen av søknad om overflytting vil de blant annet bli lagt vekt på følgende: 

 • At det er ledig plass på det kullet og faget/fagene det søkes overflytting til.
 • At det er samsvar i studiemodellene
 • Om søkeren har bestått de eksamener som ifølge fag eller studieplanen er nødvendig for å kunne gå inn på det aktuelle nivå/trinn

Forkunnskapskrav til de forskjellige masterfagene (i tillegg til overstående krav):

 • Engelsk: bestått 60 sp engelsk i GLU
 • Kroppsøving: bestått 60 sp kroppsøving i GLU
 • Matematikk: bestått de 30 første sp i matematikk i GLU og ha eksamensrett i de resterende 30 sp
 • Norsk: bestått de 30 første sp i norsk i GLU og ha eksamensrett i de resterende 30 sp
 • Samfunnsfag: bestått 60 sp samfunnsfag i GLU
 • Spesialpedagogikk: bestått 30 sp i spesialpedagogikk + 30 studiepoeng i PEL  

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no

Ønsker du å søke overflytting til MGLU-programmene før ditt fjerde studieår?

I retningslinjene til master i grunnskolelærerutdanning er det lagt til rette for å søke om overflytting etter det tredje studieår. Det er mulig å søke om overflytting etter første eller andre studieår dersom følgende vilkår møtes. Ingen førsteårsemner er åpne for overflyttingsstudenter i henhold til vår studieplan.

1-7:
 • Bestått 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap
 • Bestått 15 studiepoeng i matematikk og norsk
 • Bestått praksis.

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no

5-10:
 • Bestått 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap
 • Bestått 30 studiepoeng i enten norsk eller matematikk
 • Bestått praksis. 

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Under finner du informasjon om å overflytting til bachelorprogrammene ved Norsk hotellhøgskole, samt bachelorene i barnevern, sosialt arbeid og sosiologi.

Du kan søke opptak til 2. og 3. året på bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse etter Regler for overgang til bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse (se fil under).

Søknad sendes via Søknadsweb

1. Søknadsfrist for direkte opptak/linjeskift til 2. eller 3. studieår er 15. april.

Søknader som kommer inn etter denne frist vil bli behandlet dersom det er ledige plasser på studiet. Hvis ikke vil søknadene bli returnert uten å bli behandlet, med melding om gjeldende frister.

2. Vedlegg som skal følge søknaden

a) Vedlegg til søknader for direkte opptak til 2. årstrinn:

 • Vitnemål fra videregående skole (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Til studier hvor praksis er en del av opptakskravet, må gyldig dokumentasjon på dette være vedlagt søknaden.
 • Original karakterutskrift (eller bekreftet kopi) som viser beståtte eksamener ved intern og ekstern institusjon.
 • Utskrift som viser hvilke emner ved ekstern institusjon søkeren er oppmeldt til eksamen i vårsemesteret.
 • Emnebeskrivelser og litteraturlister for alle eksamener fra ekstern institusjon.

b) Vedlegg til søknader om direkte opptak til 3. årstrinn:

 • Original karakterutskrift (eller bekreftet kopi) som viser beståtte eksamener ved intern og ekstern institusjon.
 • Utskrift som viser hvilke emner ved ekstern institusjon søkeren er oppmeldt til eksamen i vårsemesteret.
 • Emnebeskrivelser og litteraturlister for alle eksamener fra ekstern institusjon.

3. Kriterier for opptak

Plass på kullet sjekkes ut i fra Felles Studentsystem i forhold til hvor mange som betalte semesteravgift i inneværende vårsemester.

a) 2. årstrinn:

For å være kvalifisert for opptak til 2. året i bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse, kreves fullført og bestått 40 studiepoeng innen i hotelledelse, reiseliv, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanninger. Slik utdanning gir grunnlaget for individuelt tilpasset utdanningsplan ved opptak.

b) 3. årstrinn:

For å være kvalifisert for opptak til 3. året i bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse kreves fullført og bestått 90 studiepoeng innen i hotelledelse, reiseliv, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanninger. Slik utdanning gir grunnlaget for individuelt tilpasset utdanningsplan ved opptak.

Søkerne blir deretter rangert etter beste karaktersnitt fra høyere utdanning som utgjør grunnlag for opptak.

For å søke om opptak til 2. året ved bachelor i sosiologi, må du registrere din søknad via Søknadsweb.

Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:

 • dokumentasjon på generell studiekompetanse
  • dersom du har elektronisk vitnemål fra videregående skole, trenger du ikke å laste opp dette
 • karakterutskrift som viser dine emner i sosiologi
  • gjelder ikke emner tatt ved Universitetet i Stavanger

Søknadsfristen er 15. april

Det helsevitenskapelige fakultet

Du kan søke overflytting til 2. og 3. studieår på bachelor i sykepleie ved Universitetet i Stavanger.

For at Det helsevitenskapelige fakultet skal vurdere søknader om overflytting må søknader inneholde følgende dokumentasjon:

 • Bekreftelse på aktiv studierett
 • Oversikt over studieprogrammet (beskrivelse av fagplan og sammensetning av emner)
 • Karakterutskrift for alle eksamener i studiet avlagt innen søknadsfristen
 • Dokumentasjon på hvilke emner man er oppmeldt til i det inneværende semesteret
 • Beskrivelse av innhold og pensumlister for alle emner søker har bestått, samt planlegger å fullføre inneværende studieår

All dokumentasjon skal foreligge som bekreftet kopi. Merk at bilder fra Studentweb og lignende ikke anses som gyldig dokumentasjon. Vi anbefaler at denne dokumentasjonen sendes inn snarest etter søking for raskere saksbehandling. 

Hvordan søke?

Søknader om overflytting til 2. eller 3. studieår skal sendes elektronisk via Søknadsweb.

Søknadsfrist er 15. april. 

Vi anbefaler søkere som ønsker å studere sykepleie ved UiS samtidig også å søke ordinært opptak gjennom Samordna opptak

Innsending av vedlegg til søknad:

Last opp skannede kopier av dine dokumenter (klikk på "Mine dokumenter" inne på SøknadsWeb for å laste opp). Siste frist for å laste opp dokumentene er 5 dager etter den søknadsfristen som gjelder for deg. Ved ordinær frist 15. april er innsendingsfristen 20. april.

Dokumentasjon på eksamener bestått etter søknad sendes inn senest 1. juli. Vennligst benytt deg av Søknadsweb for opplasting av ettersendinger.

Dersom det er tilstrekkelig grad av samsvar mellom emner på bachelor i sykepleie ved UiS og emner bestått på studieprogrammet ved institusjonen søker kommer fra vil søkere bli satt på venteliste.

Det må være ledige plasser på det aktuelle kullet for å få innvilget overflytting. Dersom det er flere søkere på venteliste enn ledige plasser, rangeres søkerne etter karakter. Dersom søknad om overflytting innvilges, må ny politiattest fremlegges ved oppstart.

Dersom emnene ikke samsvarer i tilstrekkelig grad, vil søkere motta avslagsbrev etter at søknaden er behandlet. 

Godkjenning/innpass av eksterne emner

Dersom søker ikke har fullført og bestått emner med tilstrekkelig grad av samsvar med emner på bachelor i sykepleie ved UiS, vil man ikke få innvilget overflytting. Det henvises til å søke ordinært opptak til bachelor i sykepleie ved UiS via Samordna opptak. Dersom du får studieplass på bachelorprogrammet, kan du søke om godkjenning/innpass av emner du har avlagt tidligere.