Tilrettelegging

Studenter med funksjonsnedsettelse eller særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Tilrettelegging skal ikke gå utover de faglige kravene som stilles i den enkelte utdanningen.

Publisert Sist oppdatert

Tilrettelegging ved eksamen og annen prøving

Har du en funksjonsnedsettelse eller et særskilt behov som fører til vesentlige ulemper ved eksamen, kan du søke om individuell tilrettelegging.

Studenter med funksjonsnedsettelse eller særskilte behov kan søke om individuell tilrettelegging. Det kreves at funksjonsnedsettelsen eller det særskilte behovet medfører en vesentlig ulempe under eksamen.

 • Funksjonsnedsettelse innebærer at en av kroppens fysiske eller kognitive funksjoner er tapt, skadet eller på annen måte nedsatt.
 • Særskilte behov innebærer fysiske, psykososiale og/eller læremessige utfordringer. Vanskene kan være av varig eller midlertidig art, men må være av vesentlig karakter.

Vær oppmerksom på at tilrettelegging ikke er garantert selv om du oppfyller ett av kriteriene ovenfor. Tilrettelegging vurderes ut fra ditt individuelle behov, faglige krav og hva som ressursmessig lar seg gjøre.

 • Høstsemesteret: 1. september (gjelder også for ny og utsatt eksamen som finner sted i februar/mars)
 • Vårsemesteret: 1. februar (gjelder også for ny og utsatt eksamen som finner sted i august/september)

Dersom søknaden din er begrunnet i funksjonsnedsettelse, eller et særskilt behov som har oppstått etter søknadsfristen, eller hvis andre særlige grunner tilsier det, kan du sende søknaden etter fristen.

Søknad med dokumentasjon sendes via Digital Studentekspedisjon innen fastsatte søknadsfrister. Dokumentasjonen må bekrefte at du har en funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov, og beskrive ulempene du har i eksamenssituasjonen som følge av dette. Dersom behovet for tilrettelegging har oppstått etter fristen, skal dette komme tydelig fram av dokumentasjonen.

Søknadsskjema for tilrettelegging ved eksamen

Tilrettelegging ved eksamen skal veie opp for de ulemper som funksjonsnedsettelsen eller særskilt behov gir. Tilretteleggingen skal ikke gi en fordel sammenlignet med medstudenter og kan ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles i emnet.

Eksempler på tilretteleggingstiltak ved eksamen er:

 • Utvidet eksamenstid (se forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §og 4-3 punkt 4 til 6)
 • Hviletid (tilbringes utenfor eksamenslokalet)
 • LingDys (programvare for lese- og skrivestøtte)
 • Tilrettelagt stol
 • Ammetid
 • Skjermet plass (eget rom innvilges kun i særskilte tilfeller, av ressurshensyn)

Tilrettelegging i studiehverdagen

Studenter som har en funksjonsnedsettelse eller et særskilt behov kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen.

Tilrettelegging i studiehverdagen kan innebære tilrettelegging av lærestedet, univervisning og læremidler.

Studenter med funksjonsnedsettelse eller særskilte behov kan søke om individuell tilrettelegging. Det kreves at funksjonsnedsettelsen eller det særskilte behovet er dokumentert og medfører en vesentlig ulempe i studiehverdagen.

 • Funksjonsnedsettelse innebærer at en kroppsdel eller en av kroppens fysiske eller kognitive funksjoner er tapt, skadet eller på annen måte nedsatt.
 • Særskilte behov innebærer fysiske, psykososiale og/eller læremessige utfordringer. Vanskene kan være av varig eller midlertidig art, men må være av vesentlig karakter.

Vær oppmerksom på at tilrettelegging ikke er garantert selv om du oppfyller ett av kriteriene ovenfor. Tilrettelegging vurderes ut fra ditt individuelle behov, faglige krav og hva som ressursmessig lar seg gjøre.

Tilrettelegging i studiehverdagen skal veie opp for de ulemper som funksjonsnedsettelsen eller særskilt behov gir. Tilretteleggingen skal ikke gi en fordel sammenlignet med medstudenter og kan ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles i emnet.

Pensum som lydbok, e-bok eller punktskrift

Lydbok, e-bok eller punktskrift av pensumlitteraturen kan være et alternativ til ordinære bøker. Studenter med ADHD, kognitive utfordringer, redusert synsevne eller leseevne kan ha nytte av dette.

Du kan låne lydbøker av biblioteket for tilrettelagt litteratur (TiBi). Tilbudet er gratis, og du søker selv om lånerett.

Fysisk tilrettelegging

Studenter som har behov for fysisk tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne eller særskilt behov, kan søke om dette. Eksempler på fysisk tilrettelegging kan være reservasjon av fast leseplass, lån av regulerbar stol, eller andre medbragte hjelpemidler.

Har du et varig behov for hjelpemidler kan du søke om utlån av utstyr fra  NAV Hjelpemiddelsentral.

UiS Mazemap er et navigasjonssystem som hjelper deg å finne fram til bygg, forelesningssaler, kontorer og møterom hvor du kan velge en tilgjengelighetsmodus som viser deg raskeste vei, fri for hindringer. I Mazemap er det mulig å få oversikt over parkeringsplasser på campus markert med HC-parkering. Studenter med blått Parkeringskort utstedt av kommunen kan benytte seg av HC-parkeringsplassene.

Har du utfordringer knyttet til offentlig transport til og fra UiS, kan du søke NAV om støtte til arbeids- og utdanningsreiser.

Blinde og svaksynte kan søke NAV om stønad til en lese- og sekretærhjelp. Søknadsskjema og informasjon om ordningen på NAVs nettside.

Lese- og skrivestøtteprogram

Har du dokumentasjon på lese- og skrivevansker/dysleksi? Da kan du søke om lese- og skrivestøtteprogrammet LingDys fra Nav hjelpemiddelsentral for å benytte dette ved eksamen og ellers i studiehverdagen din. Se veiledning til søknadsprosedyre på lingit.no.

Tilrettelegging for nedsatt hørsel

Auditorier ved UiS er utstyrt med høyttaleranlegg og mikrofon. Alle undervisere skal benytte mikrofon uoppfordret, og spørsmål eller kommentarer fra andre deltakere skal gjentas i mikrofonen. Dette gjelder ikke klasse- og grupperom.

Det er mulig å søke NAV om lån av utstyr, for eksempel en egen mikrofon som underviser bruker. Lyden sendes da trådløst rett til høreapparat/CI, eller via en egnet mottaker. Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt hjemfylke, eller fyll ut skjemaet Hjelp til vurdering og utprøving for å komme i kontakt med en fagperson på området. 

Hvis du har behov for tegnspråktolk eller skrivetolk, ta kontakt med NAV Tolketjenesten. Vi anbefaler at du tar kontakt kort tid etter opptak til studiene, da etterspørselen er stor.

Er du gravid, eller har du barn?

Gravide studenter og studenter med omsorg for barn kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen, ved eksamen og i praksis.

Gravide studenter har rett til utsatt eksamen dersom eksamensdatoen er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Barnets andre forelder har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er i perioden mellom fødsel og to uker etter fødsel. Gravide studenter kan søke om tilrettelegging ved eksamen ved å benytte søknadsskjema «tilrettelegging ved eksamen» i StudentWeb.

Studenter som får barn under studiene, har rett på permisjon under svangerskap og til omsorg for barn. Studenter som får innvilget permisjon har fortsatt studierett og rett til å gå opp til eksamen.  

Vær oppmerksom på at du innen oppmeldingsfristen må ha innfridd studentbetaling, semesterregistrert deg på StudentWeb og meldt deg opp dersom du ønsker å avlegge eksamen i permisjonstiden. Vilkårene for å gå opp til eksamen må være oppfylt. Les mer om permisjon fra studiene.

Skal du på utveksling?

Internasjonal seksjon kan bistå studenter med tilretteleggingsbehov som ønsker å reise på utveksling. Det er viktig at du informerer Internasjonal seksjon om dette tidlig i prosessen, slik at du får best mulig tilrettelegging under utvekslingsoppholdet.  Start planleggingen i god tid, og sjekk ut mulig tilrettelegging ved studiestedet hvor du skal oppholde deg. 

Tilretteleggingsbehovet må dokumenteres av lege eller annen sakkyndig. Våre partnerorganisasjoner ber om å få tilsendt dokumentasjon på engelsk. Dersom du har vedtak på tilrettelegging fra UiS, må du be om å få dette oversatt i god før utvekslingsoppholdet.

Det finnes egne støtteordninger for studenter som skal på utveksling gjennom Erasmus+. Les mer om tilrettelegging for studenter på Erasmus+ utveksling.

Ta kontakt med internasjonal seksjon i Utvekslingsveilederen i Digital Studentweb dersom du har behov for tilrettelegging på utveksling.

Du kan lese mer om behov for tilrettelegging ved utveksling på Internasjonal seksjon sine nettsider.

Endring av utdanningsplan og utvidet studierett

Hvis du trenger mer til å fullføre studiet ditt, med mindre arbeidsmengde hvert semester, kan du søke om endring av din utdanningsplan. Dersom det ikke er mulig for deg å fullføre utdanningen innenfor tildelt studietid kan du søke om utvidet studierett.

Les mer om endringer i utdanningsløpet.

Søknad med dokumentasjon sendes via Digital Studentekspedisjon innen fastsatte frister. Dokumentasjonen må bekrefte at du har en funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov, og beskrive ulempene du har i studiehverdagen som følge av dette. Dersom behovet for tilrettelegging har oppstått etter fristen, skal dette komme tydelig fram av dokumentasjonen.

Tilrettelegging må søkes om for hvert semester. Studenter med kroniske lidelser eller annet varig behov for tilrettelegging kan få innvilget tilrettelegging for hele studieprogrammet.

Søknadsskjema for tilrettelegging i studiehverdagen

Tilrettelegging i praksisperiode

Studenter som har en funksjonsnedsettelse eller særskilte behov som gjør det utfordrende å gjennomføre praksisperioden, kan søke om tilrettelegging. Tilrettelegging skal ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles i studiet og praksisperioden.

Studenter med funksjonsnedsettelse eller særskilte behov kan søke om individuell tilrettelegging. Det kreves at funksjonsnedsettelsen eller det særskilte behovet medfører en vesentlig ulempe under praksisperioden.

 • Funksjonsnedsettelse innebærer at en kroppsdel eller en av kroppens fysiske eller kognitive funksjoner er tapt, skadet eller på annen måte nedsatt.
 • Særskilte behov innebærer fysiske, psykososiale og/eller læremessige utfordringer. Vanskene kan være av varig eller midlertidig art, men må være av vesentlig karakter.

Vær oppmerksom på at tilrettelegging ikke er garantert selv om du oppfyller ett av kriteriene ovenfor. Tilrettelegging vurderes ut fra ditt individuelle behov, faglige krav og hva som ressursmessig lar seg gjøre på praksisplassen.

 • Er du førsteårsstudent og skal i praksis i første semester av studiet, må du søke innen 1. september.
 • Om praksisperioden din starter i høstsemesteret, må du søke innen 1. april.
 • Om praksisperioden din starter i vårsemesteret, må du søke innen 1. oktober.

Dersom søknaden din er begrunnet i funksjonsnedsettelse eller et særskilt behov som har oppstått etter søknadsfristen, eller hvis andre særlige grunner tilsier det, kan du sende søknaden etter fristen. 

Søknad med dokumentasjon sendes via Digital Studentekspedisjon innen fastsatte frister. Dokumentasjonen må bekrefte at du har en funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov, og beskrive ulempene du har i praksisperioden som følge av dette. Dersom behovet for tilrettelegging har oppstått etter fristen, skal dette komme tydelig fram av dokumentasjonen. 

Søknadsskjema for tilrettelegging i praksisperiode

Praksisperioden er en intensiv og arbeidskrevende periode for studenter. Tilrettelegging i praksisperioden skal veie opp for de ulemper som funksjonsnedsettelse eller særskilt behov gir. Tilretteleggingen skal ikke gi en fordel sammenlignet med medstudenter og kan ikke gå utover de faglige kravene som stilles for studiet og praksisperioden. Både læringsmålene i praksisemnet og rammeplaner kan sette begrensninger for hvilken tilrettelegging som kan tilbys.

Eksempler på tilrettelegging i praksis kan være:

 • Ammefri
 • Fysisk tilretteleggingstiltak på praksisplassen
 • Utvidet tid til innlevering av egenvurdering/praksisrapport

Nyttig informasjon

Søknader om tilrettelegging og tilhørende dokumentasjon behandles konfidensielt. Søknaden vurderes ut fra dine behov, faglige krav og hva som ressursmessig lar seg gjøre på praksisplassen. 

Behandlingstiden kan ta opptil fire uker fra mottatt søknad eller fra søknadsfristens utløp. Dersom behandling av søknaden tar lenger tid vil du motta en foreløpig tilbakemelding.

Du kan klage på vedtak om tilrettelegging. Mer informasjon om klageadgang vil du få sammen med vedtaket.

Vi ber om at skjema for legeerklæring (pdf) benyttes.

Studenter som søker om tilrettelegging, må dokumentere et tilretteleggingsbehov. Dette innebærer at attest fra lege eller annen sakkyndig skal vedlegges søknaden. Attesten må bekrefte at du har en funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov, og bør beskrive ulempene du har på eksamen som følge av dette. Vi ber om at skjema for legeerklæring benyttes (pdf).

Dokumentasjon må være på et skandinavisk språk, eller på engelsk.

UiS kan be om oppdatert dokumentasjon når dette anses nødvendig for å vurdere søknaden.

Blir du syk, eller har du nedsatt funksjonsevne slik at du ikke kan jobbe ved siden av studiet, kan du søke Lånekassen om støtte:

Blir du forsinket i studiene dine? Les om hvilke konsekvenser forsinkelse og avbrudd kan få.

Du må selv ta kontakt med Lånekassen for å finne ut hva som gjelder i din situasjon.

Har du spørsmål om tilrettelegging av undervisning og læremidler, ta kontakt med studiekonsulent for studieprogrammet ditt. Finn din studiekonsulent.

Du kan også ta kontakt med Veiledningstjenesten på studieveiledning@uis.no.