Undervisning og pensum

En viktig del av hverdagen din som student er forelesninger, oppgaveskriving og eventuelt laboratoriearbeid eller praksis. Også obligatoriske undervisningsaktiviteter er en viktig del av læringen i emnet.

Publisert Sist oppdatert

Studieåret

Studieåret varer normalt 10 måneder. Et fullt studieår er beregnet til 1500 - 1800 arbeidstimer og 60 studiepoeng.

bilde av en planlegger

Undervisningsterminer

All undervisning og eksamen/prøve (jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger) skal avholdes innenfor vedtatte undervisningsterminer. Ulike typer prøver eller forkurs og lignende, som er nødvendig for å begynne på undervisningen, kan gjennomføres før semesterstart. Slike tiltak skal være omtalt i fag- og studieplaner og dessuten være tydelig annonsert.

Helligdagene som kan falle i perioden mars – juni innebærer årlige justeringer av undervisningsopplegget.

Eksamener, prøver, oppgaver med mer, som er avlagt eller innlevert i perioden mellom 1. august og 31. desember og mellom 1. januar og 31. juli framkommer på karakterutskrift/vitnemål som avlagt eller innlevert i hhv høstterminen eller vårterminen.

Utdanningsutvalget har fastsatt følgende undervisningsterminer:

Studieåret 2023 - 2024: 

Høstsemesteret 2023: mandag 14. august - fredag 22. desember (19 uker).

Vårsemesteret 2024: mandag 2. januar - fredag 21. juni (24 uker).

Forelesninger

Forelesninger hører til arbeidsdagen din som student. Men forelesninger er i tillegg også en møteplass hvor du treffer medstudenter og foreleser/faglærer, og har mulighet til å delta aktivt i læringsmiljøet. Universitetet har mange sterkt engasjerte forelesere, som vil sette stor pris på studentenes arbeid og aktive deltagelse.

forelesning med Ola Elvestuen. Foto: Mari Hult

For å få godt utbytte av forelesninger, er det viktig å være godt forberedt. Du som student må selv finne ut hvilken studieteknikk og forberedelse som fungerer for deg.

Er det obligatorisk for deg som student å gå på forelesninger? Mange emner har frivillige forelesninger, dersom det er obligatorisk fremmøte, vil dette stå i emnebeskrivelsen for emnet.

Forelesningene ved universitetet er som regel åpne og vil da kun være begrenset med tanke på antall sitteplasser. I løpet av studieåret vil det også komme gjesteforelesere på besøk.

Streaming av forelesninger

Stadig flere av forelesningene ved universitetet legges ut i form av podcast. Enkelte av forelesningene blir streamet, og er tilbudt som supplement til undervisningen. Blant annet tilbys det streaming av alle de store innføringskursene på ingeniørutdanningene ved det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Det gis også tilbud om streaming til de studenter som har behov for tilrettelegging. Mer om tilrettelegging.

Universitetet er opptatt av å utvide tilbudet om streaming av forelesninger, slik at dette kan bidra til økt studiekvalitet for studentene. Samtidig er det også viktig med tilstedeværelse og den gode kontakten mellom studenter og forelesere, og digitale medier skal ikke være på bekostning av dette.

Gjøre eget opptak av forelesning

Hvis du ønsker å ta opp hele eller deler av forelesningen, må du før forelesningen starter spørre foreleser om tillatelse, og personvern må ivaretas. Les mer om personvern.

Retningslinjer for supplerende undervisningstiltak ved Teknisk-naturvitenskapelig fakultet

Institusjoner, foreninger og organisasjoner som vil drive målrettet faglig eksamensundervisning eller veiledning av studenter ved UiS i universitetet sine lokaler, ikke kan identifiseres med UiS sine emnekoder. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Enkelte emner kan ha obligatoriske undervisningsaktiviteter som må være godkjent før du får lov til å gå opp til eksamen. Dette kan være øvingsoppgaver, innleveringsoppgaver, essay, rapporter, praksis, lab og lignende.

Bilde av en forelesning. Foto: Mari Hult

Studenter som ikke får godkjent den/disse obligatoriske delen(e) vil bli meldt av eksamen. Sjekk emnebeskrivelsen om emnet har obligatorisk(e) aktivitet(er).

Studenter som har gjennomført og fått godkjent obligatoriske aktiviteter tidligere kan sjekke på StudentWeb, eventuelt ta kontakt med instituttet for å høre om resultatet fremdeles er gyldig.

Master i grunnskolelærerutdanning

For studenter på master i grunnskolelærerutdanning er det egne frammøteregler som gjelder. De følgende retningslinjene gjelder kun for studenter på grunnskolelærerutdanningene og gjelder ikke for øvrige studieprogram på UiS. Det er gjeldende for både de fireårige og femårige løpene.

1. Studenter må delta i minimum 70 % av all undervisning (forelesning, seminargrupper, labarbeid og lignende) i hvert enkelt emne i grunnskolelærerutdanningene i syklus 1 (semester 1-6). Det innebærer at en student kan ha maksimalt 30 % fravær. Det enkelte emne kan ha høyere tilstedeværelsesplikt. Hva som gjelder vil framgå i den enkelte emnebeskrivelse. All praksisopplæring er obligatorisk. Her gjelder 100 % frammøteplikt.

2. Konsekvensen av for stort fravær er at studenten ikke får gå opp til eksamen i emnet.

3. Faglærere er ansvarlige for å registrere tilstedeværelse i sitt emne. Studenter har selv ansvar for å følge med på egen tilstedeværelse i undervisning, og de må selv være oppmerksomme på når de nærmer seg kritisk grense for fravær i undervisningssammenheng.

4. Dersom en student får andre til å registrere frammøte for seg, vil saken bli meldt som fusk. Dette gjelder også den som registrerer en annens navn. Studenten vil kunne få annullert sin eksamen og bli utestengt, jf. universitets og høyskoleloven §§ 4-7 og 4-8.

5. Fraværsprosenten regnes på planlagt undervisning. Det betyr at om planlagt undervisning avlyses, får alle studenter godkjent oppmøte.

6. Studenter må akseptere at undervisning flyttes mht tidspunkt, men melding om endring må være gitt minst en uke på forhånd (hvis ikke, føres ikke fravær).

7. Studenter som har offentlige politiske verv (kommunestyre o.l.), studentpolitiske verv eller er toppidrettsutøver med egen avtale, kan be om en tilrettelagt plan for deltakelse i undervisningen. Fravær skal være avtalt og faglærer vurderer omfanget av fraværet og hvilke kompensatoriske arbeidskrav som skal stilles (dersom fravær over 30 %).

8. Dersom emneplanen har særskilte bestemmelser om tilstedeværelse (f. eks høyere tilstedeværelsesplikt), gjelder disse fremfor prinsippene ovenfor.

9. Studenter med fravær over 30 % kan søke om unntak fra bestemmelsen om fraværsgrense. Maksimal fraværsgrense vil være 40 %. Søknaden rettes til studiekoordinator som i særlige tilfeller (alvorlig/langvarig sykdom, dødsfall i familien o.l.) kan innvilge fravær. Emneansvarlig vurderer hvilke erstatningsoppgaver som skal gis for fraværet. For å få likebehandling kan studiekoordinator samordne søknader.

10. Blir en student syk i praksis, skal fravær alltid varsles praksisskolen og praksislærer. Dersom fraværet overskrider en dag, må sykemelding leveres praksisskolen. Praksisskolen varsler UiS når studenten har vært borte fra praksis i tre dager. Dersom fraværet overstiger 1/3 av praksisperioden, må hele semesterperioden tas igjen.

11. Ved fravær gjøres det nærmere avtale med praksisskole og student, i samråd med praksiskoordinator, om når manglende praksisdager kan tas igjen. Praksisskolen kan legge til rette for at en student kan ta igjen inntil tre fraværsdager i inneværende studieår.

12. Ved langvarig sykdom i praksisperioden kan studenten søke om permisjon fra hele praksisperioden. Søknad med legeattest leveres praksiskoordinator. Dokumentasjon med legeattest gir gyldig fravær og studenten bruker ikke opp et praksisforsøk. Det er ellers en progresjonsplan for hvor mye praksis en student kan henge igjen med for å gå videre i studiene for hvert semester. Søknad med legeattest leveres praksiskoordinator.

13. Studenter skal informeres om generell fraværsgrense på minimum følgende steder:

 • Nettsider
 • Programplan
 • Emnebeskrivelse
 • Semesterplan
 • På informasjonsmøter, spesielt i 1. studieår

Spørsmål? 

Ta kontakt med studiekoordinator for ditt studieprogram. 

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Ida M Eikaas, 51 83 14 90
Kontor: HG R-226

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Kjersti Gjedrem, 51 83 30 72
Kontor: HG R-223

Pensum

Pensumlitteraturen finner du i egne pensumlister. Det er ulike måter å finner pensumlistene dine på.

Bok oppslått i dunkel belysning med briller og nettbrett ved siden av
 1. Canvas: Du finner pensumlister for emner du er oppmeldt i på Canvas. Det er kun via Canvas du får tilgang til eventuelle filer som er lastet opp i pensumlisten. Det kan ta en dag fra du emneregistrerte deg til pensumlisten er synlig i Canvas.
 2. Emnebeskrivelser: Du finner lenke til pensumlisten via emnebeskrivelsene på nett.
 3. UiS sitt pensumlistesystem, Leganto: Du finner samlet oversikt over alle aktive/publiserte pensumlister ved UiS i Leganto.
  Les mer om pensumlister.

Akademika har fagbokhandel på campus. Her får du tak i bøkene du trenger. De har oppdaterte pensumlister og vil hjelpe deg med å finne pensumlitteratur. Akademika har også en nettbokhandel.

Biblioteket har tilgang til et begrenset antall pensumbøker, samt annen faglitteratur innen fagfeltene på UiS. Du finner mye informasjon om å søke etter faglitteratur på universitetsbibliotekets nettsider.

Laboratoriearbeid

Flere av utdanningene fra bachelor og opp til phdnivå inkluderer omfattende laboratoriearbeid i løpet av studieløpet. Spesielt viktig er det at studentene i profesjonsutdanningene får prøvd teori ut i praksis, men laboratoriearbeid er også en sentral del av forskningsvirksomheten.

Studenter på lab

Kjølv Egelands hus finner du laboratorier for:

 • Data
 • Elektro
 • Maskin
 • Petroleumsteknologi
 • Petroleumsgeologi
 • Kjemi

Arne Rettedals hus finner du laboratoriene for mediefagene.

I Ivar Langens hus finner du laboratorium for bygg.

Kjell Arholms hus finner du to sykepleie/ferdighetslaboratorier.

Måltidets hus finner du laboratorier for biologisk kjemi og bioteknologi.

For å få tilgang til det fleste laboratoriene må du som student ha bestått et eget HMS-kurs. HMS-kurset er et online-kurs og har kun gyldighet for det studieprogrammet du har opptak til. Dersom du får nytt opptak må du også ta et nytt HMS-kurs.

Studenter omfattes av folketrygdlovens bestemmelser om yrkesskadedekning etter Folketrygdlovens paragraf 13-10, og har yrkesskadedekning for yrkesskader de blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden forutsatt at de er medlemmer i folketrygden.

Studenter ved statlige universiteter og høyskoler er ikke forsikret via sin utdanningsinstitusjon. Skal studentene ha en fullgod dekning hvis de blir utsatt for skade, må de tegne egne private forsikringer.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har utarbeidet veiledningen "Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren". Veilederen har informasjon om forsikrings- og erstatningsspørsmål i tilknytning til skade som studenter kan bli påført i forbindelse med studier og forskning.

UHRs gjennomgang av regelverket viser at det er nokså komplisert og uoversiktlig. Studenter som har yrkesskadedekning gjennom folketrygden for skader de blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden (yrkesskade). Blir de påført skade utenfor undervisningen vil ikke særfordelene ved yrkesskade i folketrygden gjelde. Dersom skaden skyldes at noen har handlet uaktsomt eller den som har voldt skaden kan ha ansvar uten egen skyld (objektivt ansvar), vil studenten kunne kreve erstatning. Dette er midlertid en tung prosess hvor det kan bli nødvendig å reise sak for domstolene. Studenten vil også ha hele bevisbyrden. Oppsummert: Skal studentene ha en fullgod dekning hvis de blir utsatt for skade, må de tegne egne private forsikringer.

Du kan engasjere deg i annet enn pensum!

Ved Universitetet i Stavanger er det flere måter å være aktiv på.

Studentenes hus, campus Ullandhaug

For å få fullt utbytte av studietiden bør du engasjere deg - også i annet enn pensum. Som student kan du i stor grad bestemme selv hvordan du ønsker å disponere tiden din og organisere hverdagen. Dette krever at du tar ansvar og har selvdisiplin, men det gir deg også muligheter til å bli en engasjert student utover det rent faglige.

På Universitetet i Stavanger kan du være aktiv i studentorganisasjoner knyttet til ditt fakultet. Studenter er representert i de fleste styrer, råd og utvalg. Det betyr at du har innflytelse enten det gjelder læringsmiljø, kvalitet i utdanningen og studieadministrasjon eller undervisnings- og læringsformer.

Enkelte emner kan ha obligatoriske undervisningsaktiviteter som må være godkjent før du får lov til å gå opp til eksamen.

Mer om undervisning og oppgaveskriving

Ikke la deg lure av tall

PODKAST: – Det å bruke feil oppsummeringstall for å beskrive et datasett er veldig, veldig nært det å lyve, sier statist...

Pensumbøker er no tilgjengelege for dagslån

No slepp du å kjøpa alle bøkene du treng i studietida, for Universitetsbiblioteket tilbyr pensumbøker for dagslån.

Hvordan og hvorfor refererer jeg?

Hvilken stil skal jeg velge? Hvordan skal referansen se ut i teksten min, og er litteraturlisten min korrekt? Her får du...

Tenkande klasserom - korleis læra bort matematikk ved at elevar og studentar sjølv er kreative og aktive

Undervisingsmodellen Tenkande klasserom blir meir og meir brukt innan matematikk, både i grunnopplæringa og i høgare utd...

Personvern og sikker lagring i bachelor- og masteroppgaver ved UiS

Lurer du på hvordan data og oppgaven kan lagres på en sikker måte? Er du bachelorstudent og vurderer å behandle personop...

EU gir ny støtte til UiS’ europeiske universitet

EU gir støtte til fire nye år med University. Det betyr at studenter og eksterne partnere vil få mange flere muligh...

Oppgaveskriving ved Det helsevitenskapelige fakultet

Som bachelor- og masterstudent skal du skrive omfattende oppgaver, og i den forbindelse er det en del du må ta hensyn ti...

Bli med i skrivegruppe for masterstudentar

«Studieverkstedet» organiserer skrivegrupper for deg som skriv masteroppgåve.

Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, p...

Akademisk skriving

Å skrive akademisk er noe du må lære deg som student. Her finner du nyttig informasjon og ressurser som hjelper deg med ...

Slik studerer du smart

Lær hvordan du kan jobbe effektivt og smart med studiene.

Nettskjema

UiS anbefaler Nettskjema til innsamling av data i forskning og administrasjon. Løsningen er tilgjengelig for alle ansatt...

Lagring av gule data på privat maskin

På private maskiner kan du ikke lagre alle typer UiS-relaterte data. Du kan IKKE lagre røde data, og IKKE lagre svarte d...

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Smartere samarbeid med Universitetet i Stavanger.

– Lærte at ledelse er noe man gjør, ikke noe man er

Masterstudentene som tar kurset Leadership and Organisational Change har denne våren fått teste ut og utvikle egne leder...

Finn studieprogram og emner

Er du allerede student ved UiS? Søk fram ditt studieprogram og dine emner for inneværende studieår.

Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finner du informasjon om det å skrive bachelor- og masteroppgave som det er viktig at du setter deg inn i.

Foretrekker campusundervisning og undervisning i opptak

Hva har fungert og hva har ikke fungert i omleggingen til digital undervisning og eksamen ved UiS? Respons fra 1686 stud...

Personvern og informasjonssikkerhet for studenter ved UiS

Finn alt du trenger å vite om informasjonssikkerhet og personvern som student eller ekstern kontakt ved UiS.

Gode tips til deg som skriver oppgave

Både som bachelor- og masterstudent skal du skrive omfattende oppgaver. I den forbindelse er det en del du må ta hensyn ...

Rayyan – verktøy for å gjennomgå referanser

Rayyan er et gratis, nettbasert verktøy som lar deg gjennomgå referansene til din litteraturstudie raskt og effektivt.

LaTeX – verktøy for matematisk formler, likninger og symboler

LaTeX er et godt verktøy dersom du skal skrive en oppgave som skal inneholde matematiske formler, likninger og symboler....

Om NVivo

NVivo er eit godt verktøy for deg som skal jobba med kvalitative data, til dømes intervju, spørreundersøkingar, artiklar...

Om Tableau

Tableau er en programvare som lar deg hente inn og analysere datasett, enten dine egne eller andre som er fritt tilgjeng...

Om Zotero

Zotero er et gratis og brukervennlig program som lager referanser og litteraturlister for deg. Zotero samler og holder o...

EndNote hjelper deg med referansene

Det kan ofte være utfordrende å holde orden på litteraturen du bruker til forskning og studier. Det er ikke alltid enkel...

Studieverkstedet hjelper deg med skrivingen

Trenger du hjelp med oppgaveskriving eller eksamen? Få veiledning av skrivementorer i biblioteket.

Opne kurs i biblioteket

Biblioteket tilbyr kurs som hjelper deg med oppgåveskriving og referansehandtering. Me tilbyr både opne kurs og kurs som...

Mer om praksis

UiS er tett på arbeids- og næringslivet

Har du tenkt på at du allerede i studietiden kan knytte kontakter med din fremtidige arbeidsgiver? Universitetet i Stava...

Ofte stilte spørsmål om praksis i lektor- og PPU-utdanningen

Under har vi samlet en del spørsmål som mange studenter lurer på i forkant av praksis i lektor- og PPU-utdanningen.

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Tenkande klasserom - korleis læra bort matematikk ved at elevar og studentar sjølv er kreative og aktive

Undervisingsmodellen Tenkande klasserom blir meir og meir brukt innan matematikk, både i grunnopplæringa og i høgare utd...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Anbefaler medisinsk praksis ved Jæren Ø-hjelp

Sykepleierstudentene Rebecca Yndestad og Micheline Irakoze har vært i praksis ved Jæren Øyeblikkelig Hjelp. Her får de o...

Tester ut drømmejobben gjennom praksisemnet

Gnisten for norskfaget ble tent på videregående. Nå går Christiane Høines Baardsen på bachelorstudiet i språk og littera...

Nora var i praksis på Sørlandet

Paramedisinstudent Nora (24) har akkurat fullført 2 måneder i praksis på ambulansestasjonen i Kristiansand. Hun syns det...

Ingrid har praksis i hjemmetjenesten i distriktet

Sykepleierstudenten Ingrid (24) bor på hybel i praksisperioden i hjemmesykepleien i Bjerkreim kommune.

Julie har medisinsk praksis i kommunen

Sykepleierstudenten Julie Martine (21) møter en variert pasientgruppe som trenger akutt helsehjelp i praksis på Stavange...

Jobbvinner - dagens sykepleierstudenter er kommunens nye helter

Universitetet i Stavanger deltar i Jobbvinner-prosjektet som har mål om å redusere avstanden mellom student og universit...

Podkast for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten

Podkasten PraksisPrepp tar for seg hverdagen i hjemmesykepleien for sykepleiestudenter og veiledere.

Viktig informasjon til deg som skal i praksis

Les om politiattest, taushetsplikt, skikkethetsvurdering og mer før du skal ut i praksis.

Første kull kommunikasjonsstudentar ferdig med praksis

Spenninga var høg då ti studentar frå det nye årsstudiet i kommunikasjon skulle ut i praksis mens arbeidslivet enno var ...

Praksis er gull verd!

- Praksis gir meg en unik mulighet til å teste om dette er en vei å gå for meg når jeg skal ut i jobb etter studiene. Hi...

Praksis i arbeidslivet for endringsledelse, energi, miljø og samfunn og digitale samfunn

Gjennom praksisemnet, som du kan ta i tredje semester, får du relevant arbeidserfaring fra en av virksomhetene Institutt...

Gode praksisopplevelser påvirker rekruttering av sykepleiere

Erfaringer fra praksis påvirker hvor studenter søker jobb etter fullført utdanning. Jobbvinnerpiloten i Rogaland for p...

Sykepleielab gir god læringseffekt

Sykepleierstudenter ved UiS får undervisning og trening i praktiske ferdigheter i realistiske omgivelser. – Å trene er f...

Kvalitetsutvikling av praksis

Kvalitetsutvikling av praksis foregår både på emne- og programnivå. Praksis er en viktig og stor del av studentenes utda...

Viktig informasjon til deg som skal i praksis

Det helsevitenskapelige fakultet samarbeider tett med sykehus og kommuner i regionen for å tilby studenter gode og lærer...

Ble sendt til Malawi for å ta praksis

Lærerstudenter ved UiS fikk forrige semester oppleve en litt annerledes praksisperiode enn de er vant med. De fikk være ...

Humaniorastudentane får praksis

For første gang kan humaniorastudentar no gå ut i praksis medan dei studerer ved UiS.

Politiattest og skikkethetsvurdering

En del av studiene våre stiller særskilte krav til studentene. Se hvilke studier det gjelder, og hvordan det fungerer.

Gav statsråden råd om praksis i utdanninga

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø vil knyte studentar og arbeidsliv tettare saman. Difor er ho spesiel...

Praksisstudents erfaring: – Veldig relevant og gull verdt

Erfaring og kunnskap om hva man kan jobbe med senere i livet er det mest verdifulle med å være praksisstudent, mener sos...

Praksis i PPU

Praksis er en viktig del av PPU-studiet. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet, 6 uker i høstsemesteret og 6 uk...

Praksis i lektorutdanningen

I forskriften for Lektorprogrammet 8-13 fremgår det at studentene skal ha 100 dager praksisopplæring i løpet av sin 5-år...

Praksis i barnehagelærerutdanningen

Her finner du informasjon om praksis for barnehagelærerutdanningen - heltid, deltid og ABLU.

Praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningene

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, ...

Praksisstudiet i lærerutdanningene

På UiS er det tre ulike institutt ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora som tilbyr lærerutdanninger. Under f...

Studenter overtok ansvar for hjemmetjenesten

En viktig arbeidsoppgave for sykepleiere i hjemmetjeneste er å lede det faglige arbeidet på arbeidsplassen. I to dager h...

Øver på redningsteknikk i Sørmarka

Redningsteknisk dag blir arrangert for paramedisinstudentar kvar haust. I 2019 deltok redningsmenn frå Stiftelsen Norsk ...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...

Praksis for humaniorastudentar

Våren 2019 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang praksis som del av studiet for bachelorstudentar i humaniora...

Praksis i profesjonsutdanninger

Disse studiene har veiledet praksis som en del av profesjonsutdannelsen.

– Bru mellom utdanning og arbeidsliv

Dei første sosiologi- og statsvitskapstudentane har hatt praksis med gode erfaringar. Nå får nye studentar tilbodet.