Utveksling: Masterprogram i utøvende kunstfag (M-KUNST)

Alt om utveksling

For heltidsstudenter inngår et internasjonalt semester som valgemne i 3. semester (høstsemesteret i 2. klasse).

Hvorfor utveksling?

Primært skal studenten ved utenlandsoppholdet videreutvikle seg som utøvende og medskapende kunstner. Et internasjonalt semester skal gi studenten mulighet til videre fordypning og spesialisering i forhold til det opprinnelige studiet ved UiS, særlig studentens masterprosjekt. Samtidig vil studenten gjennom utvekslingen få impulser fra andre fagtradisjoner og bygge nye, internasjonale nettverk. Et utvekslingsopphold vil sette studenten i stand til å se sin utøvervirksomhet i et internasjonalt perspektiv, drive kunstnerisk formidling i et internasjonalt miljø og gjennom dette få en utdypet forståelse for egen utøverkunnskap.

I masterstudiet ved UK får studentene god kjennskap til internasjonale kunstneriske miljøer både gjennom egen utveksling og besøk av gjestelærere. Studiet har en internasjonal profil med ansatte som har internasjonal erfaring fra flere land, og det tas årlig opp innreisende utvekslingsstudenter for ett eller to semestre.

Ordning for utvekslingen

Semesteret organiseres som valgemne på 30 studiepoeng. Innholdet i det internasjonale semesteret ved en annen institusjon skal ha en individuell læringsavtale (Learning agreement) som utgangspunkt for oppholdet. Den skal sikre et studieopplegg som legger til rette for at studenten oppnår læringsutbyttene beskrevet i emnet. Arbeids- og undervisningsformene vil variere fra sted til sted. Studenten følger et studieopplegg ved besøksinstitusjon, enten ved at de går inn i et eksisterende opplegg, eller ved at institusjonen tilrettelegger et opplegg spesielt for den enkelte student. Det er også mulig at UiS-studenter som reiser ut kan konstruere innholdet i et utenlandsopphold som ikke bygger på et eksisterende institusjonssamarbeid. Dette opplegget skal i så fall godkjennes av fakultetsledelsen, og finansieres av den enkelte student.

Studenter som reiser ut og avlegger 30 studiepoeng ved vertsinstitusjonen får disse innpasset i Masterprogram i utøvende kunstfag. Valgemnet vil erstatte undervisningen studenten ellers ville fått i 3. semester. Utvekslingsperioden skal derfor ikke resultere i forlenget studietid. Studenter kan søke om utvekslingsplass ved en av UKs mange partnerinstitusjoner med tanke på et delstudium i utlandet. Studenten skal orientere seg om relevante emner ved aktuelle utenlandske institusjoner. Fakultetet sammen med Internasjonalt Kontor og vertsinstitusjonen er ansvarlige for at studenten får et kvalitetssikret tilbud i utlandet som egner seg sammen med studentens progresjon og planlagte løp.

Krav for å reise på utveksling:

Alle emner på første året må være bestått for at studenten kan få innvilget utveksling. Studenten må ha nødvendig kunnskap, ferdigheter og kompetanse fra Masterfordypning I og alle støtteemnene for å kunne jobbe videre med masterprosjektet under utenlandsoppholdet. Å ha bestått alle emner på første året vil minske sjansen for at potensielle praktiske utfordringer i forbindelse med forskjellige semestertider i utlandet vil medføre en større forsinkelse i hele studieforløpet. Et fullført første år vil også sikre at studenten har den nødvendige kunstneriske modenhet og selvstendighet for å gjennomføre et utvekslingssemester og oppnå læringsutbyttene i emnet Internasjonalt semester.

Utvekslingsmuligheter

  • Alle land