Innsatsledere ble kurset i tunnelsikkerhet

Rogaland brann og redning arrangerte pilotkurs for innsatsledere og utrykningsledere i september. Hun som har sydd sammen det hele, er doktorgradsstudent Gabriela Bjørnsen ved UiS.

Publisert Sist oppdatert

Gabriela Bjørnsen er tilknyttet Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS) gjennom en offentlig ph.d.-stilling ved Rogaland brann og redning (RBR). Bakgrunnen for kurset hun holder er et ganske komplekst bilde; det finnes omtrent 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Ulykker og branner i tunneler er noen av de mest krevende innsatsene for brann- og redningstjenesten. Verdens lengste undersjøiske tunnel, Ryfast, ligger i Rogaland, og om kort tid starter byggingen av Rogfast. Begge disse tunnelene har stor stigningsgrad. Endringer i veinettet, transportsektorens drivkrefter og godssammensetning bidrar til at brann- og redningstjenesten vil møte nye utfordringer for å ivareta brannsikkerheten i tunnelene.

Innsatsledere fikk trent seg under de praktiske øvelsene i Fjellhallene. Alle foto: Rogaland brann og redning

– Pilotkurset i tunnelbrannsikkerhet handler om å forstå forebyggende sikkerhetsoppgaver, så vel som beredskapsutfordringer og muligheter. Etter deltakelse på kurset skal deltakerne være bedre rustet til å utføre arbeidsoppgavene sine ved innsats i tunnel, sier Gabriela Bjørnsen i en pressemelding fra RBR.

Hovedmålsetningen med kurset har vært å gi deltakerne et bedre grunnlag til å ta beslutninger ved innsats i tunnel, med særlig vekt på tunnelenes trafikk, ventilasjon, lengde og stigning.

Praktiske øvelser

Oppbyggingen av øvelsene har tatt utgangspunkt i 7-trinnsmodellen, som er et beslutningsverktøy for systematisk ledelse i brann- og redningshendelser.

– Hensikten med øvelsene var å øke evnen til å håndtere hendelser i tunnel, hvor det er et stort behov for samordnet og koordinert informasjon. Det ble øvd på to scenarier hvor begge tok utgangspunkt i hendelsen "brann i kjøretøy i tunnel". Det første scenariet utspilte seg i ettløpstunnel, det andre i toløpstunnel. Målet var å skape en felles situasjonsforståelse blant innsatspersonellet, sier Bjørnsen.

Internasjonalt prosjekt

Pilotkurset som er utarbeidet av RBR er en del av EU-prosjektet Safe In Tunnels, som er finansiert gjennom Erasmus+. Kurset inngår som en del av oppbyggingen av et standardisert opplæringsprogram for brann- og redningsmannskaper som jobber med sikkerhet i vei- og jernbanetunneler, både nasjonalt og internasjonalt.

– Nå har kurset blitt evaluert, og etter hvert vil undervisningsopplegget bli tilgjengelig og kunne tas i bruk av andre brannvesen i Norge og ute i Europa. Kursoppsettet vil kreve lokale tilpasninger hos det enkelte brannvesen, ut fra lokale utfordringer, sier Bjørnsen.

Tekst: Kjersti Riiber

Ove Njå, professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, hadde en liten evaluering av kurset. Alle foto: Rogaland brann og redning

I løpet av de tre kursdagene ble deltakerne utfordret gjennom sju ulike scenarier i såkalte table top-øvelser.

Hensikten med øvelsene var å diskutere ulike problemstillinger knyttet til håndtering av hendelser i tunnel, og identifisere eventuelle uklarheter i forhold til rolle- og ansvarsfordeling.

Debrief etter øvelsene var en viktig del av kursopplegget.