Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

Kapasitetsløftet for tunnelsikkerhet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å styrke kompetansen og evnen til å forbedre tunnelsikkerheten nasjonalt og internasjonalt.

Published Endret

Er tunnelsikkerhetsstudiet noe for deg?

Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisningsform

Samlingsbasert

Neste oppstart

Våren 2024

Søknadsfrist

15.04.2024

Pris

60.000,- + semesteravgift

Tunnelsikkerhetsstudiet

Informasjon og påmelding

Nyheter

Vil du lære mer om kommunikasjonsteknologi i tunnelsystemer?

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...

Tar doktorgraden hos brannvesenet

Gabriela Bjørnsen gjennomfører doktorgradsprosjektet sitt hos Rogaland brann og redning. Nå er avhandlingen snart levert...

– Nytt tunnelsenter forsterker samarbeidet mellom akademia og industri

Det nye tunnelsenteret i Sandnes er svært viktig både regionalt og nasjonlt, mener professor Ove Njå.

ESREL ga grobunn for nytt forskningssamarbeid

For første gang var tunnelsikkerhet tema under den internasjonale samfunnssikkerhetskonferansen ESREL.

Innsatsledere ble kurset i tunnelsikkerhet

Rogaland brann og redning arrangerte pilotkurs for innsatsledere og utrykningsledere i september. Hun som har sydd samme...

Hun skal kurse brann- og redningstjenesten i tunnelsikkerhet

Rogaland brann og redning (RBR) arrangerer kurs om innsats i tunneler for operasjonell ledelse. Kursholder er doktorgrad...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

KATS fortsetter å styrke tunnelsikkerhetsarbeidet til 2024

I desember 2020 annonserte Norges Forskningsråd (NFR) at KATS får videreføring og bevilgning til å gjennomføre fase 2. P...

Studentprosjekter i Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS)

Her er en oversikt over pågående prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver relatert til KATS.

PhD-prosjekter i Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS)

For å heve tunnelsikkerhetsnæringens forskningskompetanse og forskningsdrevet innovasjon, er en sentral del av kapasitet...

Publikasjoner, Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

KATS-forskerne publiserer en rekke forskningsartikler og rapporter. Her er en oversikt over alle KATS-relaterte publikas...

Prosjektbeskrivelse: Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

Kapasitetsløftet for tunnelsikkerhet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å...

Seminarrekke om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbeidet

Norge trenger økt kompetanse på tunnelsikkerhet. Lær mer om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbe...

Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...

Iboende designprosesser for brannsikkerhet i komplekse veitunneler – Erfaringsoverføring innen sikkerhetsstyring mellom industrier

Hvordan kan en filosofi for sikkerhetsstyring som brukes i olje og gassnæringen, betegnet som "innebygd sikkerhet", bidr...

Videreføring av KATS til 2024

9. desember 2020 meldte Forskningsrådet (NFR) at prosjektet Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet får videreføring til fase 2. ...

Informasjonsbrev om Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

Vi er snart halvveis inn i prosjektperioden og godt i gang med planlagte aktiviteter for å nå prosjektets hovedmål.

Brannventilasjon og røykkontroll i norske tunneler

Mekanisk ventilasjon kan være både kritisk viktig som del av sikkerhetsstyringen ved brann i tunnel, men òg potensielt f...

Spørreundersøkelse om innovasjonssystemet og nettverkskartlegging for tunnelnæringen

Hvilken forklaringskraft har virksomhetenes sosiale kapital på utvikling av ny kunnskap og innovasjon?

Samfunnssikkerhetssenter i Rogaland (SASIRO) med fokus på tunnelsikkerhet

Ingen andre steder i verden har så kompliserte tunneler som Rogaland. Et av hovedfokusområdene ved SASIRO er derfor å ut...

Samarbeid med Apply AS om nærings-PhD med fokus på vedlikeholdsplanlegging i tunnelindustrien

I et samarbeid mellom Apply AS, Statens vegvesen og prosjektet kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS) ved Universitetet i...

Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læri...

UiS etablerer tverrfaglig forskningsgruppe innen tunnelsikkerhet

Med mål om å fremme innovasjon og oppnå økt tunnelsikkerhet, er det etablert en forskningsgruppe ved UiS sitt institutt ...

NORCE gjennomfører studie av innovasjonssystemet for tunnelnæringen

Kapasitetsløft tunellsikkerhet – hvordan kan innovasjonssystemet til den norske tunellsikkerhetsklyngen bidra til innova...

KATS på besøk hos Vegtrafikksentralen (VTS) i Porsgrunn

Økt kunnskap om VTS sitt arbeid er grunnleggende for mange av aktivitetene vi har i KATS. 16. september var vi på besøk ...

Stipendiat skal evaluere effekten av Vegdirektoratets informasjonskampanje

Ved brann i tunnel er det viktig å handle raskt, og komme seg ut av tunnelen. Mot utgangen av 2019 lanserte Vegdirektora...

VIA har fått bevilgning til å videreutvikle VR-tunnel

Stavanger kommune har gjennom sitt næringsfond, bevilget kr 750 000 til VIA for videreutvikling av prosjektet "Virtuell ...

Rogaland brann og redning IKS som samarbeidspartner i prosjektet SafeInTunnels

SafeInTunnels er et europeisk prosjekt, finansiert gjennom Erasmus+-programmet, som skal bidra til økt læring og kompeta...

Ny prosjektleder i Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

I april 2020 videreførte professor Ove Njå prosjektlederrollen for KATS til førsteamanuensis II Henrik Bjelland.

Hvem er vi?

Førsteamanuensis II i risikostyring og samfunnssikkerhet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i risiko- og sårbarhetsanalyse
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i datateknologi- tunnelsikkerhet
51831177
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis i informatikk/datateknikk
51832043
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor i informasjonsteknologi
51831051
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Oppdragstaker - annet
51832182
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi

Stipendiater

Stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Ekstern
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Forsker i samfunnssikkerhet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Ekstern uten utbetaling
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Ekstern uten utbetaling
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Stipendiat i datateknologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Kapasitetsløft

Forskningsrådets Kapasitetsløft-ordning har som mål å øke antall fagmiljøer som er relevante for næringslivet.

UiS er valgt ut til å utføre et kapasitetsløft innenfor tunnelsikkerhet, ved å videreutvikle sitt kompetanse- og forskningstilbud basert på det regionale næringslivets behov.

Vital Infrastruktur Arena (VIA)

Prosjektet er også med i Vital Infrastruktur Arena (VIA), tidligere Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC). Klyngen har utvidet sitt virkeområde og jobber nå for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur innenfor både vei, bro, bane og tunnel.

VIA er en av fire norske Arena PRO-klynger i det nasjonale klyngeprogrammet og mottar støtte fra Innovasjon Norge. Besøk deres nettsider her: www.viacluster.no