Lesing med rollekort

Å lese på et fremmedspråk er grunnleggende forskjellig fra å lese på morsmålet sitt – ord man ikke forstår, stykker opp leseprosessen og kan gå ut over forståelsen, noe som igjen kan få noe å si for motivasjonen. Med dette utgangspunktet ligger det ikke akkurat til rette for mengdelesing, som ofte framheves som positivt for elevenes leseutvikling. Men med noen knep kan elevene hjelpes litt på vei i forståelsen av en tekst på fremmedspråket.

Published Sist oppdatert

Leo Tolstoj. Kilde: Gettyimages

En tekst kan angripes på flere måter – man kan foregripe innholdet ved å jobbe med førlesingsaktiviteter, man kan gi oppdrag underveis i lesingen, og man kan bearbeide det leste på ulikt vis etterpå.

I denne filmen får vi se hvordan en klasse arbeider med en autentisk russisk tekst av Lev N. Tolstoj, Tsaren og skjorta. Læreren forteller deler av innholdet i teksten ved hjelp av bilder på en PowerPointpresentasjon og stikkord på målspråket, men avbryter før slutten av fortellingen avsløres. Elevene får deretter anledning til å stille ja/nei-spørsmål til læreren for å forsøke å rulle opp en mulig utgang på historien.

Lærerens «lettvariant» av teksten er med på å forberede elevene på at de selv skal lese teksten i sin helhet etterpå. For det første geleides elevene gjennom teksten ved hjelp av bildene og stikkordene fra læreren. For det andre gjøres de nysgjerrige på poenget i teksten gjennom runden med ja/nei-spørsmål. Om de under spørrerunden kommer fram til «svaret», er ikke så viktig. De får uansett gjort seg noen tanker om den videre gangen i historien.

Etter denne førlesingsaktiviteten leser elevene hele teksten én gang. Deretter får elevene utdelt hvert sitt rollekort. På rollekortet står det hva elevene skal se etter når de leser teksten på nytt. I hver gruppe er det en elev som har rollen som avsnittsguide, en annen er kopler, og den tredje eleven i gruppen er ordkunstner.

Det fine med å jobbe med leseroller er at elevene har klare oppgaver både mens de leser, og under samtalen man gjennomfører etterpå. Leserollene har også den fordelen at ikke alle må få med seg alle aspekter ved teksten på målspråket. Det blir dessuten mer forpliktende å ha en konkret rolle, det er ikke like lett å gjemme seg bort blant andre «svarsterke» elever. Alle elevene stiller likt, og hver enkelt bidrar med sine funn når de i gruppen samtaler om det de har lest.

Spørsmål til diskusjon

  1. Hva likte du ved dette undervisningsopplegget?
  2. Hvordan kan man arbeide med lesestrategier i fremmedspråkopplæringen?
I denne filmen får vi se hvordan en klasse arbeider med en autentisk russisk tekst av Lev N. Tolstoj, Tsaren og skjorta.