Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

Emnet gir en innføring i teknikker for brønn- og seismiske undersøkelser for leting etter energi og geologisk lagring. Spesiell fokus er gitt til geologien på den norske kontinentalsokkelen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

GEO220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

 • Introduksjon av programvare for undergrunnstolkning
 • Introduksjon til undergrunnsgeologi på norsk sokkel
 • Seimisk og brønndata tolkning
 • Syntetisk seismogram
 • Grunnleggende kartlegging av reservoarer
 • Utvikling av resultater for rapport og presentasjon

Merk: Et todagers intensivt programvarekurs(f.eks. Petrel) vil bli tilbudt ved semesterstart. Det er sterkt anbefalt å delta på dette, ettersom alle videre aktiviteter i emnet vil basere seg på denne programvaren.

Læringsutbytte

Dette emnet vil legge vekt på de anvendelige aspekter av konsepter, som er mer detaljert dekket i andre grunnleggende petroleumsgeologiemner gjennom bruk av petroleums-arbeidsstasjon og programvare.

Kunnskaper:

 • Grunnleggende bakgrunn om hvordan bygge en undergrunns 3D-modell.
 • Kunnskap om grunnleggende brønn-korrelasjon av geologiske tidsintervaller i et sedimentært basseng.
 • Kunnskap om den geologiske betydningen av undergrunnskart og betydningen av energi-leting og produksjon og geologisk lagring .

Ferdigheter:

 • Være i stand til å bygge en undergrunnsmodell med ledende verktøy.
 • Være i stand til å integrere geologiske og geofysiske data for å bygge en undergrunnsmodell.
 • Være i stand til å binde sammen brønn og seismiske data ved å bruke tid-dyp kurver og syntetiske seismogrammer.
 • Være i stand til å lage presentajoner som gir en oversikt over en geologisk modell og dens betydning for definisjonen av prospekter for hydrokarbon-utforskning og produksjon.

Generell kompetanse:

 • Oppnå grunnleggende ferdigheter for integrering av gefysiske og geologiske undergrunns-data, og forstå deres betydning for andre ingeniøraktiviteter som boring og reservoar.
 • Kunne formidle og lage tekniske presentasjoner.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
GEO100 Jord, energi og klima, GEO210 Strukturgeologi, PET110 Geofysikk og brønnlogging
GEO100 Jord, energi og klima, GEO130 Geofysikk, GEO210 Strukturgeologi

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt å ha kunnskap om generell geologi, petroleumsgeologi, sedimentologi og stratigrafi, strukturell geologi og geofysikk

Eksamen / vurdering

Mappe, muntlig presentasjon og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappe 40/100 Bokstavkarakterer
Muntlige presentasjoner (2) 40/100 20 Minutter Bokstavkarakterer Power-point
Skriftlig eksamen 20/100 2 Timer Bokstavkarakterer Alle

Emnet har en løpende vurderingsform med en avsluttende eksamen. Alle vurderingsdelene må være bestått for å oppnå karakter i emnet. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter for presentasjonene. Kontinuasjonseksamen tilbys påfølgende semester for studenter som ikke består eksamen. 

Fagperson(er)

Faglærer:

Lothar Schulte

Faglærer:

Xiaoan Zhong

Studieprogramleder:

Lisa Jean Watson

Studiekoordinator:

Karina Sanni

Arbeidsformer

Deltagelse i undervisningen er sterkt anbefalt da det kreves trening i dataferdigheter og anvendelse av konsepter i laboratoriet.

4 timer teori med introduksjon til dataprogrammer, og minst 4 timer praktisk laboratoriearbeid pr. uke for å arbeide med prosjektet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Grunnleggende tolkingsmetoder av undergrunnsdata (BPG140_1) 5

Åpent for

Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Petroleum Geosciences Engineering - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto