Fluidstrøm i porøse medier (GEO140)

I dette kurset vil vi utforske generelle begreper innen strømning og lagring av fluider i porøse medier, begreper som er relevante for fordelingen av fluider i undergrunnen, samt lagring, transport og ekstraksjon av disse. Kunnskapen vil være nyttig for å bidra til en effektiv utnyttelse av naturressursene i undergrunnen, og for å forstå hvordan undergrunnen spiller en rolle for lagring av CO2 for bærekraftig utvikling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

GEO140

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Kurset gir innsikt i porøse mediers egenskaper og evne til å transportere og lagre fluider, samt ferdigheter til å bestemme lagringskapasiteten til et porøst medium og utvinning av fluider fra petroleumsreservoarer.

Eksempler på metoder som blir undervist: trykk, volum, temperatur (PVT) - egenskaper til ulike faser, petrofysikk, kapillartrykk, relative permeabiliteter, fuktpreferanse, flerfasestrøm i porøse medier og materialbalanse for utvinning av petroleumsreservoarer.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Karakterisere ulike fluider som finnes eller pumpes inn i undergrunnsformasjoner
  • Parametre som er viktige for fluidstrøm og -lagring i et porøst medium
  • Begreper og definisjoner som anvendes innen reservoarteknikk

Ferdigheter:

  • Praktiske ferdigheter for å bestemme petrofysiske egenskaper som porøsitet, permeabilitet, og kapillærtrykk
  • Kunne bruke materialbalanse i utvinningsberegninger
  • Kunne bruke Buckley-Leverett teorien for å beregne flerfasestrøm i porøse medier.

Generell kompetanse:

  • Studenten skal kunne tolke eksperimentelle analyseresultater og kunne ekstrahere ut nødvendige data for videre beregninger
  • Formidle laboratorieresultater ved god rapportering
  • Samarbeid med medstudenter

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Penn og papir eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratoriekurs
Laboratoriekurset må være bestått for å få gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tina Puntervold

Studieprogramleder:

Lisa Jean Watson

Studiekoordinator:

Karina Sanni

Arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning, laboratoriearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Reservoarteknikk (PET120_1) 10
Reservoarteknikk (BIP140_1) 10

Åpent for

Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto