Cristin

Cristin synliggjør din forskning og gjør den tilgjengelig. Biblioteket kan svare på dine spørsmål om Cristin.

Publisert Sist oppdatert
Cristin (Current research information system in Norway)

Cristin er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem som:

 • Samler og tilgjengeliggjør informasjon om forskning og formidlingsresultater på UiS
 • Rapporterer vitenskapelige publikasjoner fra UiS til Kunnskapsdepartementet
 • Dokumenterer og synliggjør din forskning

Hver enkelt forsker registrerer sine vitenskapelige publikasjoner og aktiviteter i Cristin.

Husk å overholde registreringsfristen 31. januar.

Innlogging

Gå til Cristin for å registrere forskning og vitenskapelig arbeid.

Ta kontakt

Ta kontakt hvis du har spørsmål, eller ønsker opplæring.

For at UiS skal kunne telle en publikasjon helt eller delvis for rapportering skal UiS sitt navn framgå som forfatteradresse i selve publikasjonen.

Kun forfatterrollen i en publikasjon skal krediteres. Mer om adresseringsinstrukser finner du i avsnitt 2.2. i den nasjonale Rapporteringsinstruksen.

Dersom du har en bistilling ved en annen institusjon eller bistilling ved UiS, eller er en eksternt lønnet forsker med tilknytning til UiS eller Ph.d.-kandidat kan du lese UiS sine retningslinjer for adressering av vitenskapelige publikasjoner.

De registrerte vitenskapelige dataene kvalitetssikres og rapporteres til til Hkdir: database for statistikk om høyere utdanning for videre avlevering til Kunnskapsdepartementet.

Her finner du mer informasjon om hvordan du registrerer en vitenskapelig publikasjon i Cristin.

Du kan ta ut rapporter og oversikter over resultater knyttet til Forskningsråd- eller EU-prosjekt, forskningssentre og programområder ved UiS fra Cristin. Det gjøres ved at den enkelte forsker registrerer prosjekt/tiltakskoden på publikasjonen.

Dersom du lurer på hvilken av kategori du skal velge, finner du beskrivelse av kategoriene i Cristin-systemet her.

Kontakt oss for opplæring på e-post: cristin@uis.no

Hver enkelt forsker må selv egenarkivere filene til sine vitenskapelige tidsskriftsartikler samtidig som de registrerer dokumenter i Cristin.
I tråd med Forskningsrådets retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater (Open Access) skal det arkiveres en kopi av alle artikler som er et resultat av prosjekter helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet.

En vitenskapelig publikasjon må oppfylle kriteriene under for å bli godkjent som poenggivende:

 • Presentere ny innsikt
 • Være primært skrevet for forskere
 • Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
 • Være publisert i en godkjent publikasjonskanal med fagfellevurdering. En oversikt over slike kanaler finner du her.

Universitetsbiblioteket har ansvar for at det som godkjennes som poenggivende, vitenskapelige publikasjoner oppfyller de nasjonale kriteriene i Rapporteringsinstruksen.

Husk at din tilknytning til UIS må komme tydelig fram i publikasjonen.

Monografier og artikler i antologier leveres til Universitetsbibliotekets publiseringsutvalg, som sjekker om kriterier for godkjenning som vitenskapelig publikasjon er oppfylt.

Universitetsbibliotekets publiseringsutvalg har følgende medlemmer:

Universitetsbiblioteket arbeider i tråd med UiS sine retningslinjer for godkjenning av vitenskapelige publikasjoner.

Ta kontakt hvis du har spørsmål om godkjenning av vitenskapelige publikasjoner.

Husk å registrere all din formidling i Cristin. Oppnådde formidlingspoeng gir uttelling til fakultet/institutt gjennom UiS sin interne modell for fordeling av formidlingskomponentens insentivdel i bevilgning over statsbudsjettet.

Gjennom tildeling av formidlingspoeng støttes aktivitet som ikke premieres gjennom den statlige finansieringen. Det er avdelinger, og ikke enkeltpersoner, som får tildelt midler.

Særskilt belønning

Formidlingsresultater innenfor KUMV registreres i de aktuelle kategoriene i Cristin på samme måten som forskningsresultater. Resultater som kan være aktuelle for særskilt belønning skal ved registrering merkes med «NIVÅ B» eller NIVÅ C» i sammendragsfeltet. Du finner mer informasjon i retningslinjer for registrering av formidlingsresultater til særskilt belønning etter ordning som ivaretar kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet ved UiS.

Gå hit for beskrivelse av kategoriene i Cristin-systemet.

For å kunne ta ut rapporter og oversikter over resultater knyttet til Forskningsråd- eller EU-prosjekt, forskningssentre og programområder ved UiS fra Cristin må den enkelte forsker registrerer prosjekt/tiltakskoden på publikasjonen.

For at publikasjonen skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng, må den være utgitt i en kanal som er godkjent i publikasjonssystemet.
Register over vitenskapelige publikasjonspoeng (tidsskrift, serie eller forlag) gir oversikt over kanaler som er godkjent på nivå 1 eller 2. Registeret drives i samarbeid mellom Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) og Hkdir på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Du finner registeret her.

Dersom du ikke finner en bestemt kanal, kan du legge inn forslag.

Siste frist for å legge inn forslag til kanaler som skal bli tellende for inneværende år er 30. november.

Samtidig kan hver enkelt forsker foreslå kanaler på nivå 1 som kandidater til nivå 2 til sine fagorgan. Dette gjøres ved å legge inn faglige kommentarer på tidsskrifter direkte på nettstedet til fagorganene under Det nasjonale publiseringsutvalget.

Vekting av publikasjonsform og kvalitetsnivå

Kombinasjonene av publikasjonsform og kvalitetsnivå er utgangspunkt for beregning av publikasjonspoeng.

Kategori:
 • Monografi (ISBN/ISSN): Nivå 1 gir 5 poeng. Nivå 2 gir 8 poeng
 • Artikkel i antologi (ISBN): Nivå 1 gir 0,7 poeng. Nivå 2 gir 1 poeng
 • Artikkel i periodika og serie (ISSN) Nivå 1 gir 1 poeng. Nivå 2 gir 3 poeng

Hvordan beregne publikasjonspoeng

For en publikasjon med tilknytning til flere institusjoner enn UIS beregnes publiseringspoeng slik:

 1. Beregn totalt antall forfatterandeler i publikasjonen. En forfatterandel er enhver unik kombinasjon av forfatter og institusjon i publikasjonen.
 2. Beregn hvor mange forfatterandeler institusjonen har, og divider på totalt antall forfatterandeler.
 3. Beregn kvadratroten av tallet (brøken) i punkt 2.
 4. Multiplisér med poeng for nivå og publikasjonsform.
 5. Multiplisér institusjonens poeng med 1,3 for internasjonalt samforfatterskap, da det gis ekstra uttelling for internasjonalt samarbeid.

Du finner mer informasjon om beregning av publiseringspoeng hos Norsk publiseringsindikator (NPI).

Superbrukere i Cristin:

Spesialbibliotekar
51833932
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Seniorrådgiver
51831155
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831119
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51832523
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger

Kontaktpersoner på fakultetene og Arkeologisk museum:

Arkeologisk Museum:

Svanlaug Takle Tlf: 51 83 26 11

Handelshøgskolen ved UiS:

Åse Lea Tlf: 51 83 37 47

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora:

Marianne Trå Tlf: 51 83 15 17

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Marianne Gjerlaugsen Tlf: 51 83 15 69

Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet:

Astrid Elisabet Tveitaskog

Det helsevitenskapelige fakultet:

Shalini Premachandran Frøiland Tlf: 51 83 10 82

Fakultet for utøvende kunstfag:

Anne-Grethe Engebretsen Tlf: 51 83 40 39

Relatert innhold: