Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom E-KAT100/E-KAT 200

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom, er et deltidsstudium som går over to år. Utdanningen er tverrfaglig og gir en klinisk utdanning i empirisk støttede behandlingsmetoder med barn og ungdom. Studiet starter høsten 2024 og avsluttes våren 2026.

Published Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

60

Nivå

Videreutdanning

Undervisningsform

Samlingsbasert

Neste oppstart

Høst 2024

Søknadsfrist

2. juni 2024

Omfang

Deltid

Undervisningspråk

Norsk

Kursinnhold

Sammen med RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NORCE tilbyr UiS et toårig deltidsstudium som gir kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi (KAT) i selvstendig terapeutisk arbeid med barn, ungdom og deres familier, og i samarbeid med barnets eller ungdommens miljø.

Illustrasjonsfoto barnevernsarbeid

Målgruppe

Målgrupper for utdanningen er leger, psykologer, kliniske pedagoger og profesjonsutøvere med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning med relevant tilleggsutdanning (klinisk spesialisering, mastergrad eller tilsvarende).

Ansatte fra spesialisthelsetjenesten i Helse Vest prioriteres.

Mål for utdanningen

Studiet skal gi kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi i selvstendig terapeutisk arbeid med barn, ungdom og deres familier, og i arbeid med barnets eller ungdommens miljø. Studiet skal bidra til økte terapeutiske ferdigheter, samt i å dokumentere og evaluere det terapeutiske arbeidet. Informasjon og formidling til brukere og faglige medarbeidere vektlegges. Studiet skal bidra til at kandidaten tilegner seg en terapeutisk holdning preget av genuin undring, hvor barnets livsverden er i fokus.  Terapeuten lærer seg, sammen med barnet og familien, å utforske problemer og å stimulere til refleksjon. Målet er at den eller de som eier problemet skal tilegne seg ny erkjennelse, få testet denne ut og få nye erfaringer, og bedre mestring av emosjonelle vansker. Den undrende holdningen formidles gjennom sokratisk dialog med åpne, målrettede spørsmål, empatisk lytting, hyppige oppsummeringer og innhenting av tilbakemeldinger. Den samarbeidende utforskningen skjer innenfor en ramme preget av struktur og forutsigbarhet, der agenda for timen og bruk av hjemmeoppgaver inngår som viktige elementer. I studiet vektlegges barns utvikling i et systemperspektiv, hvor tilhørighet og tilknytning blir sentralt. Barnas mulighet til å gi utrykk for sine egne tanker og følelser, behov og meninger gjennom lek, kroppsuttrykk, bilder og språk vektlegges. Grunnleggende forebyggings og behandlingsmetoder vedrørende de største psykiske lidelsene dekkes, slik som angst, depresjon, spisevansker og OCD. Det gis også opplæring i flere programmer som kan brukes både individuelt og i grupper med barn og unge, f.eks Sosial Persepsjon Trening (SPT), DU for depreson og Cool Kids for angst.

Innhold

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom omfatter følgende emner:
E-KAT100: Innføring i kognitiv atferdsterapeutisk teori, sentrale begreper og metoder (to semestre).
E-KAT200: Fordypning i spesifikke tilstander og arbeidsmetoder (to semestre).

Organisering

Det vil bli gitt 230 timers undervisning i form av forelesninger, 30 timers øvelser og plenumspresentasjoner og 80 timers klinisk veiledning i grupper. Veiledningen går kontinuerlig gjennom utdanningen, med oppstart midt i første semester. Veiledningen vil foregå i grupper med maks fire deltakere. Undervisningen foregår i fellessamlinger av to til tre dagers varighet (ca 4-5 samlinger pr. semester) og klinisk veiledning i gruppe gjennom hele studiet. Emnene i studiet bygger på hverandre slik at det er progresjon i innlæring av teori, og økende kompleksitet i praksis, ferdighetsopplæring og tilstandsbilder. Undervisningen veksler mellom forelesning, modell-læring, film, rollespill, videofremvisning og veiledning på kasus. Deltakerne evalueres gjennom veiledning, kasusframlegg, kunnskapstester, eksamen og fordypningsoppgave. Oppmøte og veiledning er obligatorisk.

Undervisningssted

Undervisningen vil i hovedsak foregå ved Universitetet i Stavanger, men ca 1-2 ganger i semesteret legges den til annet undervisningssted (Bergen).

Oppstart høsten 2024:

29. - 30. august, Stavanger.

Varighet

Høst 2024 – vår 2026

Annen praktisk informasjon

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Kostnader

Veiledningskostnader: kr. 11.000 pr. semester (vil kunne bli justert). Selve studiet er gratis, men den enkelte deltaker må selv betale for veiledning eller søke støtte gjennom arbeidsgiver. Veiledningen vil forsøkes organiseres lokalt. Det vil også påløpe utgifter til litteratur.

Godkjenninger

Studiet er kreditert med 60 studiepoeng ved Universitetet i Stavanger. Studiet søkes godkjent i Norsk Forening for Kognitiv Atferdsterapi, Norsk Psykologforening og Den norske legeforening.

Opptakskrav

Studiet er tverrfaglig og retter seg mot leger, psykologer, kliniske pedagoger og profesjonsutøvere med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning med relevant tilleggsutdanning (klinisk spesialisering, mastergrad eller tilsvarende). Søkere må som minstekrav ha to års relevant praksis som behandlere. Det kreves at deltakerne under studiet er i et arbeidsforhold hvor de driver selvstendig behandlingsarbeid av psykiske helseproblemer hos barn /ungdom og deres familier, enten i spesialisthelsetjenesten eller innen førstelinjetjenesten. Ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Vest prioriteres.

Ved akseptering av studieplass inngås det skriftlig avtale med studentene hvor de bekrefter at de kjenner til og aksepterer arbeidskravene knyttet til studiet. Studenten må inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver, hvor arbeidsgiver bekrefter at de aksepterer betingelsene for opptak til studiet.

Filformat for vedlegg er pdf-format. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. 

Kontaktinformasjon

Eva Schaathun, Rådgiver, RKBU Vest, evsc@norceresearch.no, tlf. 56 10 72 76


Med forbehold om endringer.

Fagpersoner

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Ekstern tilknyttet UiS
Det helsevitenskapelige fakultet

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorkonsulent
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning