Bærekraftig omsorg

Omsorg er sammen med danning, lek og læring barnehagens kjernebegreper. Å vise omsorg er meningsfullt, men også hardt arbeid. Det finnes flere etiske dilemma knyttet til omsorg som det er viktig å tenke godt igjennom. Bærekraftig omsorg er gjennomtenkt og rettferdig omsorg som ivaretar både barna og de ansatte.

Published Sist oppdatert
Hvorfor er dette viktig

Bærekraft betegner en situasjon hvor en ikke bruker mer enn en klarer å gjenskape. En bærekraftig praksis er en praksis som er god for alle involverte i barnehagen, det vil si barn, ansatte og foreldre. Skal dette finne sted, må de ansatte finne praktiske og gjennomtenkte løsninger for omsorg i hverdagen.

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på forskningsresultater presentert i boka Etikk i barnehagen: Syv samtaler om nærhet, omsorg og lykke av Gunnar Magnus Eidsvåg (2021).

I fagfilmene presenteres flere sentrale sider vedrørende omsorg. De er ment å inspirere til samtale og refleksjon. Barnehagelærernes løsninger for hva som er god omsorg i barnehagen, kan kalles bærekraftig omsorg.

Illustrasjon av seks barnehagebarn og to ansatte som spiser mat ute i naturen.
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen
Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen sammen vil barnehagepersonalet bli mer bevisste på hvordan en kan arbeide med omsorg på en måte som er gjennomtenkt, rettferdig og tar vare på barna og personalet. For hvem: Barnehagepersonalet, f.eks. på personalmøter. Anbefalt tidsbruk: 30-60 minutter per fagfilm og påfølgende refleksjonsspørsmål. Vi anbefaler å fordele arbeidet med denne ressursen over 2-3 personalmøter. Tips til gjennomføring: Første personalmøte: 1. Se fagfilmen "Etikk i barnehagen". Drøft refleksjonsspørsmålene i grupper. 2. Se fagfilmen "Bærekraftig omsorg". Drøft refleksjonsspørsmålene i grupper. 3. Mellomarbeid, se Aktivitet 1. Andre personalmøte: 4. Del refleksjonene fra aktiviteten i grupper. 5. Se fagfilmen "Følelser og etikk". Drøft refleksjonsspørsmålene i grupper. 6. Se fagfilmen "Rettferdig fordeling av omsorg". Drøft refleksjonsspørsmålene i grupper. 7. Mellomarbeid, se Aktivitet 2. Innholdet i andre personalmøte kan gjerne fordeles over to møter.

Fagfilm 1

Etikk i barnehagen

I arbeid med barn stilles personalet overfor mange ulike etiske dilemma. For å skape gode praksiser er det viktig å ha et bevisst og gjennomtenkt forhold til disse.

Etikk i barnehagen - en fagfilm av Gunnar Magnus Eidsvåg fra Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS
Etikk i barnehagen

Spørsmål til refleksjon

 • Hvordan fungerer omsorgen på deres avdeling?
 • Hvilke muligheter og utfordringer ser dere for omsorg?
 • Hvordan kan bærekraftig omsorg arte seg i deres barnehage?
Fagfilm 2

Bærekraftig omsorg

Bærekraftig omsorg er omsorg som fungerer over tid i en institusjonell sammenheng. I barnehagen holder det ikke at den enkelte ansatte bare er opptatt av seg og sine relasjoner til barna. De ansatte må også tenke gjennom hvilke relasjoner de som fellesskap klarer å skape.

Bærekraftig omsorg - en fagfilm av Gunnar Magnus Eidsvåg fra Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS
bærekraftig omsorg

Spørsmål til refleksjon

 • Hva er viktig for at arbeidsfellesskapet skal fungere?
 • Hvordan påvirker arbeidsfellesskapet min arbeidsdag?
 • Hvordan kan vi sammen utvikle vårt samarbeid?
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Aktivitet

Mellomarbeid mellom personalmøtene: Reflekter over hvordan du selv yter omsorg og ivaretar deg selv og dine kollegaer.

Del refleksjonene med hverandre i grupper på neste personalmøte.

FAGFILM 3

Følelser og etikk

I dag finner mye av barndommens omsorg sted i barnehagen. Barn tilbringer mye tid i barnehagen i sine mest formative år. Her skal de lære seg selv og andre å kjenne. De skal lære å ta vare på seg selv, på andre og på naturen.

Illustrasjon av en barnehagelærer med lange armer som prøver å være tilstede i mange situasjoner samtidig.
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen

Mennesker er følelsesvesener. Til enhver tid føler vi noe. Det kan være en følelse som oppstår i en situasjon, eller det kan være en dypere og vedvarende følelse. Følelser er både en utfordring og en ressurs når vi omgås andre mennesker.

Altruistiske følelser er følelser av empati og medmenneskelighet. Disse er viktige i omsorgsetikken. Man bør behandle andre godt fordi de er ens medmennesker.

.

Følelser og etikk - en fagfilm av Gunnar Magnus Eidsvåg fra Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS
følelser og etikk

Spørsmål til refleksjon

 • Hvordan kan følelser representere både en ressurs og en utfordring for ditt arbeid i barnehagen?  
 • I hvor stor grad bør ansatte bli glad i barna, eller kan en vise omsorg på tvers av følelser?
 • Hvordan kan ansatte i barnehagen bli bedre til å vise omsorg?
Fagfilm 4

Rettferdig fordeling av omsorg

Hverdagene i barnehagen er innholdsrike. Barnefellesskapet er kreativt, utforskende og utprøvende på en rekke områder. Personalets deltakelse i barnehagehverdagene er et privilegium, men det er også en oppgave det er knyttet visse krav til. To av kravene er at alle skal ha like mye verdi og at alle gis like muligheter til å delta.

Rettferdig fordeling av omsorg - en fagfilm av Gunnar Magnus Eidsvåg fra Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS
rettferdig fordeling av omsorg

Spørsmål til refleksjon

 • Hva innebærer det at alle skal ha like muligheter?
 • Er det mulig å gi det samme til alle barna?
 • Hvordan kan arbeidsfellesskapet jobbe for å sikre at omsorgen blir fordelt rettferdig?

Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Aktivitet

Mellomarbeid mellom personalmøtene: Reflekter over hvordan du og kollegaene dine samlet sett fordeler omsorgen mellom barna rettferdig.

Del refleksjonene med hverandre i grupper på neste personalmøte.

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på forskningsresultater presentert i følgende fagbok:

Eidsvåg, G. M. (2021). Etikk i barnehagen: Syv samtaler om nærhet, omsorg og lykke. Universitetsforlaget. https://www.universitetsforlaget.no/etikk-i-barnehagen-1

Forskningsfakta

Mål

Å utforske etiske problemstillinger i barnehagen.

Hovedproblemstilling

 • Hva er utfordringene og mulighetene for omsorg i barnehagen sett fra barnehagelæreres synsvinkel?

Delproblemstillinger

 • Hva er omsorg?
 • Hvilken rolle spiller følelser for omsorgen?
 • Kan omsorg læres?
 • Har barnehagens ansatte lov til å behandle barna ulikt?
 • Er regler omsorg?
 • Strekker omsorgen alltid til?
 • Hvem har omsorg for omsorgsgiveren?

Metode og datamateriale

Kvalitative intervjuer med 7 barnehagelærere

Sentrale funn

Omsorgens muligheter i barnehagen ligger hos de ansatte. Barnehagelæreren har et særskilt ansvar for å sørge for at mulighetene blir realisert. Barnehagelæreren skal legge til rette for, og er avhengig av, at barnehagen fungerer som et omsorgsfellesskap. Dette er i sin tur avhengig av nødvendig støtte fra ledelse og rammer som lar seg forene med Rammeplanens føringer. Når dette fungerer, kan de ansatte realisere omsorgens muligheter.

At barnehagen fungerer som et omsorgsfellesskap, innebærer flere aspekt. Det første er at selv om omsorg er en dimensjon ved relasjoner, er det fellesskapets ansvar. Omsorgen fungerer best i en institusjon dersom den ikke er avhengig av enkeltpersoner. Det betyr ikke at den enkelte ansatte er uviktig, men at fokuset er på hva fellesskapet yter sammen.

Barnehagelærerne legger også vekt på et annet aspekt ved omsorgsfellesskapet, og det er at de ansatte tar vare på hverandre. Dette betyr ikke at fellesskapet trenger å være tett og intimt, men heller at de ansatte har en profesjonell holdning til at fellesskapet skal fungere.

Det tredje aspektet barnehagelærerne peker på, er at barnas bidrag til fellesskapet respekteres. Dette innebærer at barna gis vilkår til å utvikle egne evner til omsorg og at de har gode rollemodeller rundt seg. Klarer barnehagen å legge til rette for dette, da kan Rammeplanens pålegg sies å bli oppfylt. Da kan barnehagen være et fellesskap hvor den enkelte blir sett, anerkjent og respektert. Da kan barnehagen være en institusjon hvor den enkeltes muligheter til danning, lek, læring og omsorg blir ivaretatt.

Aktuelle lenker
Filiorums logo

Faglig ansvarlig

Professor i religion, livssyn og etikk
51831423
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning