FILIORUM-forsker med ny bok om etikk i barnehagen

Hvilke dilemmaer står barnehageansatte i som omsorgspersoner? Det er det sentrale temaet i en ny bok av Gunnar Magnus Eidsvåg, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS og forsker ved FILIORUM.

Published Endret

Kvinnelig barnehagelærer sitter og leker med fire barn ved et lavt bord
Barnehagelærere må ta mange etiske valg i sin arbeidshverdag.

Etikk i barnehagen – Syv samtaler om nærhet, omsorg og lykke tar for seg barnehagelæreres profesjonelle omsorgspraksis og drøfter omsorg i et etisk perspektiv. Syv erfarne barnehagelærere reflekterer over sin arbeidshverdag og hvilken rolle følelser spiller i omsorgen for barna.

Omsorgens mange sider

Bør ansatte bli glade i barna, eller kan en vise omsorg på tvers av følelser? Hvordan kan ansatte i barnehagen bli bedre til å vise omsorg og hvordan kan omsorgen fordeles rettferdig? Samtalene tar videre opp spørsmål om rettferdighet og drøfter sider ved ansattes maktbruk og barnas medbestemmelse. Er regler en forutsetning eller en hindring for omsorg?

- Boka legger vekt på å presentere barnehagelærernes erfaringer og løsninger på disse problemstillingene. I arbeid med barn stilles arbeidstakeren overfor mange ulike etiske dilemma. For å skape gode praksiser er det viktig å ha et bevisst og gjennomtenkt forhold til disse, sier forfatter Gunnar Magnus Eidsvåg.

Nyttig for praksisfeltet

Boka tar også for seg hvordan barnehageansatte må lære seg å stå i situasjoner hvor de opplever å ikke strekke til, og hvordan de tar vare på seg selv som omsorgsgivere. Hvordan arbeider de når det er for få ansatte til å dekke behovene som finnes eller når det er enkeltbarn som krever mye av de ansattes oppmerksomhet? Klarer de både å ta vare på barna og seg selv i slike situasjoner?   

Gjennom samtalene blir etiske teorier om omsorg belyst og utviklet slik at de kan får praktisk betydning for barnehagesektoren.

- Målet er at leseren kan tenke gjennom sin egen praksis i møte med barnehagelærerne i studien. Boka forsøker å sette ord på den tause kunnskapen de har. Denne kunnskapen rammes inn av ulike filosofers og pedagogers tilnærming til nærhet, omsorg og lykke, forteller Eidsvåg.

Etikk i barnehagen – Syv samtaler om nærhet, omsorg og lykke er resultatet av en studie gjort som et postdok-prosjekt ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Tekst: Linn Skjei Bjørnsen

Kanskje er du også interessert i

To år gamle jenter er mer selvstendige og sosiale enn gutter

En studie fra Stavangerprosjektet viser at 2 ½ år gamle jenter mestrer de fleste hverdagsaktiviteter bedre enn guttene.

Språksvake toåringer faller utenfor i lek

2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og kan falle utenfor...

Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling

Allerede tidlig i barnehagealderen er matematikklæringen i gang, gjennom lek, rutiner og samspill. Men hva er det vanlig...

Det viktige blikket for hvert barn

Det er vanskelig å forutse hvordan barn vil utvikle ferdighetene sine gjennom barnehageårene, bekrefter to nye studier. ...

Stavangerprosjektet: Det lærende barnet

Stavangerprosjektet var en tverrfaglig, longitudinell studie med fokus på barns utvikling fra 2–10 år.

Fagbok: Les for meg, pliiis! Om barn, litteratur og språk

Barns møte med tekst har stor verdi. Leseaktiviteter, som høytlesning og samtaler rundt tekst gir opplevelser og glede. ...

Språkmedvitne vaksne i småbarnsavdelinga er viktige for barna si språkutvikling

Når dei tilsette i småbarnsavdelinga skaper eit godt språkmiljø, har det positiv innverknad på ordforrådet til barna på ...

Blogg: Gode råd for høytlesing – via skjermen

Høytlesing på Zoom? Det går fint an! Barnehageforskerne Natalia Kucirkova og Trude Hoel gir sine beste råd.

Lag en plan for nettbrettlesing i barnehagen

Når målet er samtalebasert lesing, er det én metode som ser ut til å virke best.

Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Lesesenteret forsker på hvordan digitale tekster kan brukes i barnehagens språkarbeid.

Tekstskaping i barnehagen

Det å lage egne tekster gir barna mulighet til å bruke språket muntlig, og utvikle språket sammen med en voksen. I Jordb...