Universitetsbarnevern

Universitetsbarnevernet er et samarbeid mellom Institutt for sosialfag og barnevernstjenester i regionen. Samarbeidet skal sikre gjensidig fagutvikling, tjenesteinnovasjon og et godt samarbeid rundt praksis, undervisning og forskning.

Publisert Sist oppdatert

Hva går universitetsbarnevernet ut på?

Sammen med samarbeidspartnere innen barnevernstjenesten skal Institutt for sosialfag ved UiS sørge for videreutvikling av barnevernets og universitetets tjenester. Dette skjer gjennom praksisavtaler, utdanning, forskning og fagformidling.

Praksis

En voksen hånd holder en barnehånd.

UiS skal

 • organisere praksis for studenter på bachelor i barnevern og master i barnevernsarbeid.
 • stille med kontaktlærer for studenter i praksis.

Barnevernstjenesten skal

 • tilby praksisplasser på relevante praksissteder.
 • stille med praksisveileder.

Utdanning

Fargerike bøker stablet oppå hverandre.

UiS skal

 • tilby emne innen veiledning
 • tilby bachelor i barnevern og master i barnevernsarbeid og utvikle disse i dialog med feltet, blant annet gjennom et årlig møte med studieprogramlederne for disse utdanningen. Møtet holdes hver september.
 • organisere forskningstorg for masterstudenter som kontaktflate med arbeidslivet.
 • by på mulighet for å ta doktorgrad innen barnevernstematikk gjennom forskerskole i sosialt arbeid og velferd (SWEL).

Barnevernstjenesten skal

 • tilrettelegge for at praksisveiledere og interne veiledere tar emne innen veiledning.
 • stille med gjesteforelesere i relevante emner.
 • stille med ansatte som kan bidra under ferdighetstrening.
 • vurdere å søke om offentlig doktorgrad, med støtte fra Norsk forskningsråd og veiledning fra UiS, for relevante ansatte i barnevernstjenesten.
 • delta på forskningstorg for masterstudenter.
 • gjøre muligheten for å foreslå barnevernsfaglige temaer for master- og bacheloroppgaver via Samarbeidsportalen ved UiS, kjent blant sine ansatte.

Partene skal i fellesskap

 • utforske muligheten for å opprette relevante etter- og videreutdanningskurs som kan ivareta opplæringsbehov i barnevernstjenesten
 • utforske muligheten for å opprette kombinerte stillinger mellom barnevernstjenesten og universitetet
 • utforske muligheten for at relevante ansatte med hovedstilling i barnevernstjenesten tilbys bistilling ved Universitetet i Stavanger for å bidra i undervisning o.l.
 • tilrettelegge for at ansatte ved Universitetet i Stavanger kan hospitere i barnevernstjenesten.

Forskning

Briller ligger oppå en notisblokk.

UiS skal

 • gjennomføre forskning om aktuelle problemstillinger innen barnevernfaglige temaer.
 • organisere møteplasser forskning på barnevernsfeltet.

Barnevernstjenesten skal

 • komme med innspill om forskningsbehov knyttet til aktuelle problemstillinger innen barnevernfaglige temaer som praksisfeltet trenger mer kunnskap om.
 • bidra med analyser og i utformingen av problemstillinger og forskningsdesign for relevante forskningsprosjekter.
 • tilrettelegge for datainnsamling gjennom barnevernstjenesten for relevante forskningsprosjekter.

Fagformidling

En person rekker opp hånden under et foredrag.

Partene skal i fellesskap

 • arrangere fagdag om aktuell faglig tematikk minst hvert halvår, med en felles programkomité.
 • arrangere fagseminar om aktuelle erfaringer fra feltet minst en gang per år.

UiS skal

 • stille med foredragsholdere fra egen organisasjon og samarbeidspartnere til fagdag og fagseminar.
 • være vertskap for fagseminar.

Barnevernstjenesten skal

 • stille med foredragsholdere fra egen organisasjon og samarbeidspartnere og bidra som vertskap for fagdager.
 • stille med foredragsholdere til fagseminar

Utvikling av samarbeidet

Fire personer med penner og notatbøker samlet rundt et bord.

Partene skal i fellesskap

 • avholde et årlig evalueringsmøte om gjennomføringen av samarbeidsavtalen, hvor kontaktpersonene fra UiS og alle tilsluttede barnevernstjenester har møterett.
 • søke om støtte til drift av universitetsbarnevernet med mål om å løfte arbeidet, for eksempel gjennom en prosjektstilling.
 • undersøke muligheten for synergi ved å involvere hverandre i andre nettverk, f.eks. Partnerskap for folkehelse i Rogaland, Nettverk for velferdsforskning og Statforvalterens læringsnettverk.

Hovedkontaktpersoner – Institutt for sosialfag

Professor i sosialt arbeid
51834220
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51831521
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Kontorsjef
51834274
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS

Øvrige kontaktpersoner ved Institutt for sosialfag

Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51831245
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Universitetslektor i sosialt arbeid
51834208
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor i sosialt arbeid
51834220
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag

Kontaktpersoner partnere

Signerte avtaler

Barnevernstjenesten i Stavanger

Aktuelt