Bevegelseslek i barnehagen

Bevegelseslek handler om fysisk aktivitet i en lekende kontekst. Deltakelse i allsidig bevegelseslek skaper et godt grunnlag for barns helhetlige utvikling, og skal ha en stor plass i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert
Hvorfor er dette viktig?

Barn lærer om seg selv og sine omgivelser gjennom sansing og bevegelser. Barns kroppslige væremåte skal ha en stor plass i barnehagen. Den altoppslukende leken hvor barna er til stede og engasjerte med hele kroppen sin og alle sansene sine er sentralt. Det stilles betydelige krav til barnehageansatte når det gjelder organisering, holdninger og kunnskap for å støtte opp under barns motoriske utvikling og bevegelsesutforskning.

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra bokkapittelet FOU-arbeid i fysisk fostring – utvikling og implementering av en læringsapp om bevegelseslek av Synnøve Eikeland og Tuula Skarstein (2022).

I fagfilmen presenteres nettressursen "Bevegelseslek". Det finnes mange ulike former for bevegelseslek, f.eks. risikofylt lek, tradisjonslek og øvingslek. Bruk nettressursen til å skape et godt bevegelsesmiljø for barna i barnehagen.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen vil barnehageansatte og barnehagelærerstudenter bli kjent med hvordan nettressursen "Bevegelseslek" kan bidra til å styrke den praktiske planleggingen og tilretteleggingen av bevegelseslek i barnehagen. For hvem: Barnehageansatte, barnehagelærerstudenter og barnehagelærerutdannere. I barnehagen kan f.eks. ressursen brukes på et avdelings- eller personalmøte. Anbefalt tidsbruk: ca. 45 min. Tips om gjennomføring: 1. Se fagfilmen.  2. Velg en bevegelseslek og lek leken sammen (se Aktiviteter). 3. Diskuter refleksjonsspørsmålene, gjerne i mindre grupper. 4. Prøv ut flere bevegelsesleker.

Skjermbilde fra nettressursen Bevegelseslek
Skjermbilde fra nettressursen "Bevegelseslek"
Bevegelseslek i barnehagen - en fagfilm av Synnøve Eikeland ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS
.

Aktivitet

  1. Gå inn på nettressursen "Bevegelseslek" og velg en av bevegelseslekene.
  2. Se filmen og lek bevegelsesleken dere nettopp har sett på. Målet er å skape en felles opplevelse og erfaring med leken.
  3. Diskuter og reflekter sammen om denne leken (se Spørsmål til refleksjon). Trekk gjerne inn faglitteratur om bevegelseslek i barnehagen, som inspirasjon til å koble sammen teori og praksis.

Ved å se og leke bevegelseslekene sammen i personalet, skapes det felles opplevelser og erfaringer som kan brukes i faglige refleksjoner etterpå. I nettressursen kan filmene ses flere ganger og diskuteres ut fra forskjellige perspektiver, noe som gir gode muligheter for dybdelæring.

Spørsmål til refleksjon

Ta utgangspunkt i bevegelsesleken dere nettopp har lekt sammen.

  • Hva kan være gode mål for denne bevegelsesleken i barnehagen?
  • Hvilke forutsetninger kan blir utfordret hos barna?
  • Hvilke rammefaktorer kan påvirke bevegelsesleken? Rammefaktorer kan være type bevegelsesmiljø (inne, ute, ulike terreng og landskap), utstyr, tid, deltakere (f.eks. ansattes kompetanse, sammensetning av barnegruppe, antall deltakere).
  • Hva kan din rolle være?
  • Hvordan kan du skape progresjon i bevegelsesleken?

Dere finner refleksjonsspørsmål til alle de 12 filmene i "Bevegelseslek". Bruk disse som utgangspunkt for faglige refleksjoner rundt hvordan dere kan skape gode bevegelsesmiljø i barnehagen. Målet er å gi alle barn anledning til å delta i allsidig bevegelseslek.

Bevegelseslekene i nettressursen er et startpunkt for videreutvikling av lekene. Basert på impulser fra nettressursen og sine egne erfaringer og kunnskaper, kan barnehageansatte påvirke lekene og tilpasse de til sin barnegruppe.

Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Foto av tre barn som løper. To av barna samarbeider om å holde en ertepose.
Foto: NettOp
Utstyr

"Bevegelseslek" finnes både som en nettressurs og som en gratis app:

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra følgende forskning:

Eikeland, S. & Skarstein, T. H. (2022). FOU-arbeid i fysisk fostring – utvikling og implementering av en læringsapp om bevegelseslek. I A.R. Moxnes, T. Wilhelmsen, S. Øvreås, M.O Santana & T.K. Aslanian (Red.), Barnehagelærerutdanning i endring – å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning (s. 43 – 57). Universitetsforlaget

Mål

  • Å utvikle en pedagogisk digital læringsressurs som kan styrke den praktiske planleggingen og tilretteleggingen av bevegelseslek i barnehagen.

Problemstilling

  • Hvilket potensial har nettressursen "Bevegelseslek" for å øke studentenes læringsutbytte i faget fysisk fostring?

Metode

Spørreundersøkelse med lukkede og åpne spørsmål om barnehagelærerstudentenes opplevde læringsutbytte ved bruken av nettressursen "Bevegelseslek".

Datamateriale

Spørreundersøkelse med 80 barnehagelærerstudenter om læringspotensialet i nettressursen "Bevegelseslek".

Sentrale funn

Resultatene av undersøkelsen tyder på at studentene er generelt positive til nettressursen som et læringsverktøy, og at ressursen har potensiale for å øke studentenes læringsutbytte. Noen av grunnene studentene oppgir som årsak til at ressursen har økt motivasjonen for å lære er at den har gitt variasjon i undervisningen, at den har vært enkel å bruke, og at den har gjort det lett å knytte teori og praksis sammen. Barnehagelærerstudentene er en variert studentgruppe, noe som fører til at studentene har forskjellige behov for å bruke ressursen. Et interessant funn er at studenter med flerkulturell bakgrunn har hatt utbytte av å se lekene i en norsk kontekst. Dette kan ha gitt disse studentene en innsikt til å delta i felles diskusjoner rundt bevegelseslek i norske barnehager.

Faglig ansvarlig

Universitetslektor i fysisk fostring
51833449
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning