– Det grønne skiftet handler om konfliktmekling

– Det er kritisk behov for konfliktmekling for å oppnå bred aksept for et skifte bort fra avhengighet av fossilt brensel til et utslippsfritt samfunn, mener samfunnsforsker og omstillingsekspert Siddharth Sareen på UiS. UiS er partner i en ny, nasjonal forskerskole som tar for seg de sosiale og miljømessige kontroversene rundt overgangen til lavkarbonsamfunnet. Sola kommune og Nordic Edge er også med.

Publisert Sist oppdatert
Landbasert vindkraft på Hitra. Foto: Statkraft

Det er så mange kontroverser og dilemmaer knyttet til energioverganger at kunnskap og kompetanse om kontroversene og ikke minst det å finne løsninger er blitt viktigere enn de teknologiske nyvinningene som skal ta oss fra fossil energi til nullutslippssamfunn, mener Siddharth Sareen som nå – sammen med andre UiS-forskere – skal ta del i et åtteårig forskerskole-prosjekt om energiomstilling.

Forskerskolen Empowered Futures har nylig fått innvilget 16 millioner kroner fra Forskningsrådet og koordineres av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Forskerskolen har fire akademiske hovedpartnere: UiA, UiB, UiO og UiS.

Fra UiS stiller Siddharth Sareen sammen med UiS-forskerne Oluf Langhelle, Ann-Karin Tennås Holmen og Helle Sjøvaag.

I årene 2022–2030 tar forskerskolen sikte på å utdanne neste generasjons arbeidslivsrelevante eksperter på styring av energiomstillingen – en omstilling som er nødvendig og som Norge og hele verden står overfor.

Sareen anslår at i løpet av åtteårsperioden vil rundt 60 doktorgradsstipendiater og opp til 20 postdoktorer være knyttet til prosjektet. Et sted mellom 5 og 10 stipendiater vil trolig ha tilholdssted ved UiS. Årlig vil 20–25 stipendiater fra Norge og utlandet delta i ulike kurs, hvor mange av forskerskolepartnere skal bidra med innsikter på tvers av tema knyttet til energiomstilling i et samfunnsvitenskapelig perspektiv.

Siddharth Sareen
Siddharth Sareen ved UiS

Konflikter om energisatsninger

Miljø- og klimapolitikken består av en rekke sosiale, økonomiske og politiske kontroverser. Disse kontroversene er tydelige både i Norge og globalt.

– Vi kjenner det igjen fra mediebildet. Det er for eksempel store interessekonflikter om hva som skal regnes som fornybar energi. Det er konflikter mellom landbasert vindkraftsatsning, som mange mener fører til for store naturødeleggelser, og andre næringer. Det er ulike interesser når det gjelder satsningen på flytende havvind på norsk sokkel. Det er strid om utenlandskabler og om strømpriser. Og i Norge diskuteres framtidige utfordringer knyttet til tap av arbeidsplasser i fossilrelaterte næringer, forklarer Sareen.

– For å oppnå bred aksept for et skifte bort fra avhengighet av fossilt brensel er det kritisk behov for forskningsbasert kompetanse om konfliktmekling, rettferdig politikk og utviklingsrammer, forklarer forskeren som selv forsker på rettferdig omstilling og politisk beslutningstaking.

Han mener det er et stort behov for noen som kan få folk til å snakke sammen og jobbe mot felles mål.

Energiselskap, kommune og NGO med på laget

I forskerskolen Empowered Futures skal forskerne finne sammen med lokale myndigheter, en nasjonal reguleringsmyndighet, private energiselskaper som satser fornybart, en privat konsulentvirksomhet, en stor miljø-NGO og et fremtredende forskningsinstitutt. Rettere sagt: Sola kommune, Vestland Fylkeskommune, Energi Norge, Fred Olsen Renewables As, Multiconsult Norge As, Norges Naturvernforbund, Statkraft As, Nordic Edge As, Rjukan Solarpunk Academy, Fridtjof Nansens Institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) – I tillegg til et knippe ledende forskere på energiomstilling fra utlandet.

– Sammen med disse samfunnsaktørene skal vi finne løsninger på faktiske problemer og utfordringer. Dette er et krevende felt og Norge vil trenge mange kloke og kompetente hoder både med tanke på konfliktmekling og utforming av en rettferdig og sosial politikk for overgangen fra fossilt til fornybar energi, forklarer Sareen.

Sola kommune – partner og case 

Sola kommune, som står overfor en helt spesiell utfordring når det gjelder det grønne skiftet, er med som partner. Herfra stiller kommunalsjef for samfunnsutvikling Rune Veenstra og prosjektleder for kommunes klima og miljøplan Ståle Undheim.

– Sola kommune skal blant annet holde foredrag om kommunens pågående arbeid knyttet til klima og energi. Kommunen skal også tilrettelegge for praksisplasser der kandidaten(e) er involvert i casestudier knyttet til klima- og energispørsmål og problemstillinger i kommunen, sier Undheim, som også er leder i kommunens smartbykontor.

Rune Veenstra, kommunalsjef for samfunnsutvikling i Sola kommune

Kommunalsjef Veenstra påpeker at kommunen har planer for klima og miljø som samsvarer med bærekraftmålene og regjeringens mål om å redusere CO2-utslipp med 55 prosent innen 2030.

– Det er utslippene knyttet til skipstrafikk og fly som står for de største direkte utslippene i kommunen. Sammenlignet med andre kommuner har vi et svært spesialisert næringsliv som betjener olje- og gassektoren, påpeker Veenstra.

Kommunen skal derfor i årene framover tilrettelegge for nye virksomheter, spesielt innenfor det grønne skiftet

– Kunnskap fra forskning og utdanning, herunder resultater fra Empowered Futures, kan gi viktig drivkraft til å skape endring og handling for å løse de komplekse utfordringene vi står overfor, forklarer kommunalsjefen.

– Helt konkret tror jeg vårt samarbeid med denne forskerskolen vil bidra til å gjøre ph.d.-utdanningen mer relevant for samfunnet. Forskerskolen vil utdanne kandidater som er i stand til å revurdere spørsmål og fornye forståelser i lys av bærekraftig samfunnsutvikling. Det vil også generere et nettverk av kompetente forskere til fordel for Sola kommune og arbeidsmarkedene i kommunen og ellers i fylket, mener Veenstra.

Skaper arena for gode prosesser og beslutningstaking

Som et direkte svar på FNs bærekraftmål, fokuserer forskerskolen på utfordringen med å utforme praktisk politikk for mer inkluderende, rettferdig og demokratisk energiutvikling.

Forskerskolen skal legge til rette for samarbeid, kunnskapsdeling, felles kurs og aktiviteter med forskere, myndigheter, sivilsamfunn og forretningspartnere.

– Det handler om å finne best mulig løsning på praktiske utfordringer. Vi må tenke gjennom hvilke løsninger som er best for samfunnet. For å komme fram til det er det viktig med gode prosesser der folk fra forskjellige virksomheter og kulturer møtes. Vi vil skape en arena for beslutningstaking som vil gi praktisk betydning for faktisk politikk, påpeker Sareen.  

Nordic Edge er også med som partner i forskerskolen. Organisasjon, som er en pådriver for å fremme løsninger for smartere byer og lokalsamfunn – anser grønn energiomstilling som et av nøkkeltiltakene for å muliggjøre smartere, grønnere og mer bærekraftige byer.

– Denne koplingen mellom akademia og private bedrifter som forskerskolen har tatt initiativ til, vil bidra til å bygge bro over kunnskapsgapet mellom daglige aktiviteter og aktuell forskning. Prosjektet vil ha en avgjørende betydning for en bærekraftig energiomstilling ved at doktorgradsutdanningen blir mer relevant for arbeidsmarkedet, påpeker Emilie Martinsen Christensen, prosjektleder i Nordic Edge.

Universitetet i Stavanger har en strategisk satsning på grønn omstilling og har en egen forskergruppe på bærekraftig omstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Tekst: Karen Anne Okstad