Digital literacy og multimodale praksiser hos barn

Forskere ved Lesesenteret er involvert i internasjonal forskning på hvordan digitalisering former utviklingen av literacy hos barn fra 0 til 8 år.

Published Sist oppdatert

gutt med ipad. foto: getty
I dag er barns liv preget av teknologi. Lesesenteret er involvert i et internasjonalt forskningsnettverk som rapporterer om konsekvenser av politiske avgjørelser og praksis.

Den raske teknologiske utviklingen har skapt akutt behov for samlede forskningsnettverk som kan undersøke og gi respons på læringspotensialet i eksisterende og ny kommunikasjonsteknologi.

I dag er barns liv preget av teknologi som bærbare enheter, 3d-enheter, roboter, AR, leker, spill og aspekter av “tingenes internet”. Det er viktig å anerkjenne hvordan barns digitale språk- og leseferdigheter utvikler seg når de engasjerer seg med ny teknologi, og å stimulere og utvide disse ferdighetene.

EUs 2013 High Level Group of Experts on Literacy anbefaler i en rapport at utfordringer som er relatert til digital literacy på alle utdanningsnivå må bli adressert nå dersom Europas borgere skal ha adekvate, og ikke minst konkurransedyktige literacyferdigheter.  Det er akutt behov for å utvikle en samlet forskningsagenda på dette området (Erstad og Amdam 2013).

Europeisk nettverk om barns digitale literacy

Førsteamanuensis Trude Hoel representerer Lesesenteret i det tverrfaglige, europeiske nettverket DigiLitEy. DigiLitEy tar utgangspunkt i anbefalinger fra den nevnte ekspertgruppen i EU, og vil rapportere om konsekvenser for politiske avgjørelser og praksis. Målet er å bidra med kunnskap som kan være nyttig for alle som jobber eller har kontakt med barn, slik at vi er i bedre stand til å møte utfordringene og potensialet som ligger i digital og mobil kommunikasjon.

Vi trenger kunnskap om tidlige barneår

DigiLitEy setter søkelys på barn fra fødsel til åtte års alder, som er en aldersgruppe det har vært gjort relativt lite forskning på (Grimes og Fields, 2012; Holloway, Green & Livingstone, 2013). De første leveårene er avgjørende for å legge grunnlaget for livslang literacylæring, og det er derfor viktig at barnehagepolitikk og -praksis bidrar til å gjøre barna rustet med ferdighetene og kunnskapen de trenger i en digital tid.

Over hele EU er det en mangel på forskningskunnskap om omfanget, bredden og potensialet av barns bruk av ny mediateknologi i hjem og samfunn. Kunnskapen som finnes er begrenset til å omhandle noen få land. DigiLitEy vil addressere dette kunnskapsgapet gjennom å bygge et rammeverk for forskningssamarbeid for å dele ekspertise og utvikle koordinerte forskningsagendaer. 

Avgjørende med tverrfaglig samarbeid

Forskningen involverer deltakere fra en rekke disipliner, blant annet: anvendt lingvistikk, barndomsstudier, barnelitteratur, datavitenskap, kulturstudier, barnehageutdanning, informatikk, språk- og litteraturvitenskap, medievitenskap, psykologi og sosiologi. Den tverrfaglige tilnærmingen er essensiell for å skape kunnskap på dette feltet. COST-nettverket vil integrere de tverrfaglige og tverr-kulturelle tilnærmingene blant medlemmene for å produsere en serie tematiske forskningsinnsikter innen det komplekse feltet som utgjør nåtidens tidlige literacypraksiser i COST-land. Dette er en nødvendig tilnærming for å oppnå en full forståelse av det dynamiske feltet kommunikasjon i den digitale tidsalder. 

Nettverket vil også identifisere nye metoder for å jobbe med barn, og bidra med et teoretisk rammeverk som fanger de digitale literacy-erfaringene barn gjør seg hjemme, i barnehagen, på skolen, på bibliotek og andre arenaer, i et helhetlig perspektiv og på en etisk måte. 

Les mer på DigiLitEy.eu