Før lesinga starter

Når vi skal lese sammen med barn i barnehagen, er det flere ting vi kan gjøre rett før lesinga starter som både kan hjelpe barna å engasjere seg i lesinga og forstå boka som skal leses. Noen av disse strategiene bruker du kanskje allerede – uten å tenke særlig over det – mens andre er kanskje nye.

Published Endret
Hvorfor er dette viktig?

Minuttene før lesing gir verdifulle muligheter til å støtte barns engasjement i aktiviteten og forståelse av teksten som skal leses.

I denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning presenteres resultatene fra forskningsartikkelen What Happens Before Book Reading Starts? an Analysis of Teacher–Child Behaviours With Print and Digital Books av Trude Hoel, Elisabeth Brekke Stangeland og Katrin Schulz-Heidorf (2020).

I fagsamtalen blir sentrale funn fra artikkelen knyttet til ulike strategier for å aktivere barns førforståelse og etablere en felles oppmerksomhetsramme før lesinga starter.

Illustrasjon av fem barn og en barnehagelærer som leser en digital bok
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen
Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen sammen vil barnehagepersonalet lære å gjenkjenne og ta i bruk det pedagogiske potensialet i minuttene før lesinga starter. For hvem: Barnehagepersonalet, f.eks. på et personalmøte. Anbefalt tidsbruk: 45 min Tips til gjennomføring: 1. Bruk noen minutter på å reflektere over hva du pleier å gjøre i minuttene rett før du skal lese sammen med barn. 2. Se fagfilmen. 3. Jobb med refleksjonsspørsmålene individuelt, i gruppe og i plenum. 4. Prøv ut ulike strategier neste gang du leser sammen med barn. Husk å sette deg godt inn i boka og bokas paratekst på forhånd. 5. Del erfaringer med hverandre på neste personalmøte.

Før lesinga starter - en fagsamtale mellom Trude Hoel og Elisabeth Brekke Stangeland ved Lesesenteret, UiS
.

Spørsmål til refleksjon

  • Hva lærte du om førlesing som du ikke visste/har tenkt på før?
  • Hva kan du gjøre for å være godt nok forberedt til å etablere en felles oppmerksomhetsramme og aktivere førforståelse?
  • Bruker du noen av strategiene som forskerne snakker om i filmen? Hvilke?
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Aktivitet

Prøv ut ulike strategier neste gang du leser sammen med barn og del erfaringer med hverandre på neste personalmøte.

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra følgende forskningsartikkel:

Hoel, T., Stangeland, E. B., & Schulz-Heidorf, K. (2020). What Happens Before Book Reading Starts? An Analysis of Teacher–Child Behaviours With Print and Digital Books. Frontiers in Psychology, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.570652

Forskningsfakta

Mål

Få kunnskap om ulike førlesingsstrategier ved lesing av trykte og digitale bildebøker (Hoel, Stangeland & Schulz-Heidorf, 2020).

Problemstilling

  • Hvor mye tid blir brukt på å etablere felles oppmerksomhet og aktivere barnas forkunnskaper før lesing av trykte og digitale bildebøker?
  • Hvordan kommer etablering av felles oppmerksomhet og aktivering av forkunnskaper til uttrykk i de to lesingene av digitale bøker hvor førlesingsfasen varte lengst?

Metode

Analysene ble utført i to faser. I den første fasen brukte vi kvantitative analyser for å finne ut hvor mye tid barnehagelærerne faktisk brukte på å etablere felles oppmerksomhet og aktivere forkunnskaper før lesinga startet. Den andre fasen var en kvalitativ utforskning av videomaterialet. Her undersøkte vi hva som skjedde før lesinga startet i to utvalgte lesestunder og på denne måten identifiserte vi strategier som barnehagelæreren brukte for å etablere felles oppmerksomhet og forkunnskaper.

Datamaterialet

Vi har brukt data fra prosjektet “Bøker og apper: Utvikling av et evalueringsverktøy for e-bøker for barn” (VEBB) (Mangen et al., 2019). I VEBB-prosjektet er barnehagelærernes pedagogiske mål å legge til rette for språklæring gjennom barnas deltakelse i lesing av og samtaler om bildebøker med et innhold som krever bruk av språk for å bli utforsket og delt. Både trykte og digitale bildebøker er utgangspunkt for samtalebasert lesing.

Sentrale funn

Sentrale funn fra artikkelen er sammenfattet i tabell 1 som viser hvordan barnehagelæreren tar i bruk ulike strategier for å etablere en felles oppmerksomhetsramme og førforståelse før lesinga starter.

Bilde av en tabell med ulike strategier som barnehagelæreren tar i bruk for å etablere en felles oppmerksomhetsramme og førforståelse før lesinga starter
Tabell 1: ulike strategier som barnehagelæreren tar i bruk for å etablere en felles oppmerksomhetsramme og førforståelse før lesinga starter

Faglig ansvarlige

Professor i lesevitenskap
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap
51833275
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking