Informasjon til deltakere i Engasjer

Elever som går på femte klassetrinn i Bærum kommune mellom 2020-2023 blir invitert til å delta i ENGASJER.

Published Sist oppdatert
I denne filmen forklarer prosjektleder Oddny Judith Solheim hva det vil innebære å delta i Engasjer.

tre elever snakker sammen
I Engasjer ønsker vi kunnskap om gode og effektive tiltak for elever som strever med lesing på mellomtrinnet.

Engasjer gjennomføres i samarbeid mellom Bærum kommune og Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Prosjektet gjennomføres med midler fra Norges Forskningsråd og følger gjeldende regler for personvern og databehandling. 

Bakgrunn for prosjektet

I Engasjer ønsker vi kunnskap om gode og effektive tiltak for elever som strever med lesing på mellomtrinnet. Mellomtrinnet er en kritisk fase for elevene. Elevene møter et stadig bredere fagstoff, med mer komplekse tekster. Samtidig skårer over en femtedel av norske elever på 5. trinn på laveste mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing (2018). Norske skoler rapporterer at de har behov for mer kunnskap om lesevansker og hva som kjennetegner effektive tiltak på mellomtrinnet.

I Engasjer vil skoler og forskere ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, samarbeide for å komme disse utfordringene i møte. Prosjektet vil utvikle en digital portal, som både vil være en kunnskapsbase om lesevansker og gi praktiske eksempler på effektive og engasjerende tiltak. Samarbeid mellom elever, lærere, skoleledere og forskere vil sikre at innholdet i portalen er tilpasset skolenes kunnskapsbehov, og at tiltakene som beskrives er gjennomførbare i norsk skolekontekst.

Elevenes deltakelse er viktig for kvaliteten

Elevene spiller en viktig rolle i Engasjer. For å sikre kvaliteten på tiltakene prosjektet skal utvikle, er vi avhengige av elevenes erfaringer og innspill underveis. Vi har behov for at alle elever deltar i prosjektet, ikke bare de som strever med lesing og skriving.

Deltakelsen vil foregå på skolen, i elevens vanlige klasse. I tillegg til å gjennomføre nasjonale prøver i lesing som vanlig, vil de gjennomføre en prøve i helordslesing og svare på en spørreundersøkelse. 

Spørreundersøkelsene gjennomføres digitalt og har en opplesingsfunksjon slik at elevene kan få alle spørsmål og svaralternativer opplest.

Noen klasser vil også få besøk fra forskere og bli spurt om å bli filmet eller intervjuet. 

Dette vil elevene være med på:

Det vil gjennomføres litt ulik innsamling av data blant femteklassingene fra år til år.

5. trinn 2020/2021: Kartlegging av leseferdighet og motivasjon for lesing to ganger i løpet av året. Intervju med enkelte elever.

5. trinn 2021/2022: Kartlegging av leseferdighet og motivasjon for lesing to ganger i løpet av året. Observasjon i enkelte skoler (under utprøvinger av materiell som utvikles). Intervju med enkelte elever om hva de synes om oppleggene som utvikles.

5. trinn 2022/2023: Kartlegging av leseferdighet og motivasjon for lesing to ganger i året. Systematisk utprøving av tiltak i alle skolene. Observasjon og intervju i tilknytning til gjennomføring ved enkelte skoler.

Personvern og anonymisering

Det stilles strenge krav til personvern og anonymisering i denne typen forskningsprosjekter. Engasjer gjennomføres i tråd med Personvernsopplysningslovens bestemmelser. Alle videoopptak, intervjuer og øvrige opplysninger om prosjektdeltakerne vil bli behandlet konfidensielt. Elevenes navn vil bli erstattet av en kode, og det er bare forskerne i prosjektet som vil ha tilgang til datamaterialet. Alle som deltar i prosjektet har taushetsplikt. Når prosjektet avsluttes i juli 2024, vil alle bilde- og lydopptak hvor elever og lærere kan kjennes igjen, bli slettet.

Det er frivillig å delta i Engasjer, og deltakerne kan trekke sitt samtykke når som helst i prosjektet uten å oppgi noen grunn. Alle personopplysninger vil da bli slettet, og det vil ikke ha noen negative følger å trekke seg fra prosjektet.

Informasjon og spørsmål 

Hvis du har spørsmål om Engasjer, ta gjerne kontakt med prosjektlederne i Bærum kommune og ved Lesesenteret:

Kari Kolbjørnsen Bjerke
Enhetsleder for grunnskoleavdelingen, Bærum kommune
Kari.bjerke@baerum.kommune.no

Oddny Judith Solheim
Professor, Lesesenteret, Universitetet i Stavanger
oddny.j.solheim@uis.no