Nullvisjonens rolle i tunnelsikkerhetsarbeidet

Hvordan blir Nullvisjonen ivaretatt i sikkerhetsstyringen av tunnelene?

Published Sist oppdatert

Kontakt

Stipendiat: Tonja Knapstad

Hovedveileder: Ove Njå

Biveileder: Gunnar Deinboll Jenssen

Om Prosjektet

Ph.d.-stipendiat Tonja Knapstad er ansatt på Høgskolen på Vestlandet og gjennomfører doktorgradsarbeidet i doktorgradsprogrammet på UiS. Hun har mastergrad fra samfunnssikkerhetsstudiet ved UiS, og prosjektet hennes er tilknyttet Kapasitetsløft tunnelsikkerhet. Professor Ove Njå ved UiS er hovedveileder. I 2019 ble det inngått et samarbeid med Sintef, hvor seniorforsker Gunnar D. Jenssen er biveileder for studiet.

Illustrasjonsbildet av nullvisjonen
Illustrasjonsbilde av nullvisjonen

Myndighetenes regulering av tunnelsikkerhetsarbeidet skjer blant annet gjennom tunnelsikkerhetsforskriften, Nullvisjonen og samvirkeprinsippet. Formålet med tunnelsikkerhetsforskriften er å sikre laveste tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler ved å sette krav til forebygging av kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, miljøet og tunnelanlegg i fare og til å sørge for vern i tilfelle ulykker.

Siden 2001 har Nullvisjonen vært grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Visjonen er en klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker. Videre er samvirkeprinsippet gjeldende for alt samfunnssikkerhetsarbeid.

I forbindelse med tunnelutforming og -drift innebærer samvirkeprinsippet at alt fra brukere, ansvarlige myndigheter, drift- og vedlikehold, samt nødetater sammen skal sikre en best mulig sikkerhetsstyring av tunnelene. Dette innebærer at aktørene kjenner sitt ansvar, og at de bidrar aktivt i planleggingsprosesser, forebyggende tunnelsikkerhetsarbeid og i krisesituasjoner.

Utgangspunktet i forskningsprosjektet er å undersøke Nullvisjonens rolle i sikkerhetsstyringen av tunnelene. Nullvisjonen formidler verdien av å ivareta menneskers sikkerhet ved ferdsel i trafikken, herunder i tunneler, og er forankret i de tre grunnpilarene: etikk, vitenskap og ansvar. Når brann- og ulykkeshendelser i tunneler likevel inntreffer, er dette et resultat av utilstrekkelig kontroll eller håndheving av sikkerhetsrelaterte begrensninger. Hvilke tilpasninger som er nødvendige for å ivareta Nullvisjonen, vil imidlertid være preget av de enkelte aktørenes oppfattelse og vurderinger av hvor trygge tunnelene er. Oppfatningen av hvordan Nullvisjonen blir ivaretatt kan derfor variere. Dette legger grunnlag for problemstillingen:

Hvordan blir Nullvisjonen ivaretatt i sikkerhetsstyringen av tunnelene?

For å besvare denne problemstillingen er aktivitetene i prosjektet lagt opp omkring forskningsspørsmålene:

  • Hvordan håndheves Nullvisjonen gjennom de styrende dokumentene på de ulike nivåene i tunnelsystemet?
  • Hvordan brukes erfaringsdokumenter i sikkerhetsstyringen av tunnelene?
  • Hvordan bidrar en eventuell tunnelbrann til å sette i gang læringsprosesser blant aktørene i sikkerhetsstyringen av tunnelene slik at Nullvisjonen ivaretas?