Tilsynsfaglig praksis i barnevern

Forskning på landsomfattende tilsyn med barneverntjenestenes oppfølging av barn i fosterhjem i 2022-23. Prosjektet skal undersøke tilsynets påvirkning på barneverntjenestenes styring og praksisutøvelse etter påvist lovbrudd i arbeidsprosessen knyttet til oppfølgingen av barn og unge plassert i fosterhjem.

Published Endret
Fakta

Prosjektledere

Sina Furnes Øyri

Inger Johanne Bergerød

Prosjektperiode

22.12.2021 - 31.12.2023

Finansiering

Helsetilsynet, over Statsbudsjett via Barne- og familiedepartementet (BFD).

Budsjett

1.5 mill. kr., samt driftsmidler (reiser, transkribering mv.)

«Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har de siste årene dømt Norge i flere saker om barnevern. Det er viktig å forske på barnevernstjenestens praksisutøvelse, for å finne frem til mulige forbedringspunkter».

Forskerne Øyri og Bergerød om viktigheten av å fremskaffe ny kunnskap om hvordan tilsynet kan bidra til praksisendring i barnevernstjenestene.

Beskrivelse av prosjektet

Bakgrunn

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) har det overordnede faglige ansvaret for tilsyn med barneverntjenester, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid. Helsetilsynet gjennomfører regelmessig landsomfattende tilsyn (LOT) på barnevern-, sosial og helsetjenesteområdene.

Høsten 2020 besluttet Helsetilsynet at LOT-arbeidet innenfor områdene barnevern og sosiale tjenester i Nav skulle organiseres som et utviklingsprosjekt, for perioden 2022-2023, inkludert en forsknings- og utviklingsdel (FoU-prosjektet).

Formål

Formålet med utviklingsarbeidet er å forbedre det landsomfattende tilsynet og bidra til kunnskapsutvikling innenfor tilsynsfaget. Øyri og Bergerød, som er blitt tildelt forskningsprosjektet, skalfølge det landsomfattende tilsynet og systematisere kunnskap om de tilnærminger som anvendes. Målet er at dette skal bidra til læring og kunnskap om betydningen av landsomfattende tilsyn og hvilke tilsynstilnærminger som viser seg hensiktsmessige.

Problemstillinger

Forskningsprosjektet knytter seg til den siste fasen i tilsynsprosessen, og skal undersøke de endringene barneverntjenesten gjør etter påvist lovbrudd i arbeidsprosessen knyttet til oppfølgingen av barn og unge plassert i fosterhjem. Dette vil kunne være forhold både på systemnivå i barneverntjenesten (styring og internkontroll) og i praksisutførelsen (oppfølging av barn i fosterhjem). Undersøkelsene retter seg inn mot å kartlegge:

  1. Hvilke tiltak og aktiviteter igangsetter tjenesten i etterkant av at tilsyn har påpekt lovbrudd?
  2. Hvordan organiserer og gjennomfører tjenestene egenvurderings- og endringsarbeid etter at tilsyn har påpekt lovbrudd?
  3. På hvilken måte beskriver ledere og ansatte i barneverntjenestene at tilsynet har bidratt til praksisendring?

Metodisk tilnærming

Forskningsprosjektet har et single embedded case study design og data innhentes via individuelle semistrukturerte intervjuer med ledere og ansatte i barnevernstjenesten. Disse gjennomføres i etterkant av LOT-gjennomføring. Det totale antallet informanter er skissert til 20 – 25 personer, men vil vurderes nærmere på bakgrunn av ressursomfang og organisering i den enkelte barneverntjeneste. Tilsynsrapporter og egenvurderinger vil benyttes som bakgrunnsdokumentasjon.

Partnere: Statens helsetilsyn

Forskere i prosjektet

Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51831298
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
University of Stavanger
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi