Kunnskapssenter for utdanning - bakgrunn og fakta

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) er et nasjonalt forskningssenter, opprettet og finansiert av Kunnskapsdepartementet (KD). Det ble offisielt åpnet i 2013, som en enhet ved Forskningsrådet, og i 2019 ble senteret flyttet til Universitetet i Stavanger.

Published Sist oppdatert

KD bestemte i 2018 at senteret skulle flyttes ut av Norges forskningsråd, til en ny vertsinstitusjon utenfor Oslo. Et utvalg av universiteter ble invitert til å søke om å få overta rollen som vertskap for virksomheten, og det var søknaden fra Universitetet i Stavanger (UiS) som vant frem. Fra 1. september 2019 ble KSU en del av UiS og er fysisk plassert på campus Ullandhaug.

Senteret finansieres gjennom en årlig grunnbevilgning fra KD. KSUs primæroppgaver er å forske på eksisterende forskning ved å gjennomføre systematiske kunnskapsoppsummeringer for utdanningssektoren. Senteret skal også arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren kunnskapsoversikt. KSU skal dessuten bidra til økt kompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet.

KSU skal formidle forskningsbasert kunnskap på måter som vekker interesse for – og anvendelse av – kunnskapsoversikter. Senterets brukere og primære målgrupper er praktikere, forskere, studenter og beslutningstakere i hele utdanningssektoren. For å nå ut nasjonalt, vil KSU vektlegge ulike, digitale formidlingsformer og ressurser.

Vertsinstitusjonen UiS vedtok å organisere KSU under Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Senteret har et eget styre som oppnevnes av fakultetsstyret. KSU rapporterer årlig til KD om sin virksomhet.