Utviklingssamtaler i skolen - foreldres, læreres og elevers roller

En systematisk kunnskapsoversikt og metasyntese fra Kunnskapssenter for utdanning.

Published Sist oppdatert

Barn sitter i møte med to voksne ved et bord
(Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Denne , "Parents', teachers', and students’ roles in parent-teacher conferences; a systematic review and meta-synthesis " har et todelt mål. For det første gir den en oversikt over hva som kjennetegner forskningen på foreldremøter, i Norge også omtalt som utviklingssamtaler. For det andre bidrar den til forståelsen av rollene foreldre, lærere og elever inntar under slike møter.

Et systematisk litteratursøk ble utført i fem databaser, noe som ga 33 studier som oppfylte inklusjonskriteriene, som representerte 13 land. Analyser av dataene resulterte i identifisering av syv roller for lærere, ni roller for foreldre og tre roller for elever. På tvers av kontekster ble emner diskutert under PTC-er funnet å være like. Disse resultatene har implikasjoner for utviklingen av lærernes kommunikative kompetanse, hjem-skole-samarbeid og vektleggingen av PTC i lærerutdanningen.

Kunnskapsoversikten er utarbeidet av Elaine Munthe, professor og senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning, og Elsa Westergård, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret.