«Kurs» i førstehjelp med Henry-dukken var effektiv læring for barnehagebarn

Studie fra Læringsmiljøsenteret viser at barn som deltok i Henry-opplegget ble mer i stand til å håndtere mindre skader og søke hjelp dersom større uhell skulle oppstå.

Published Sist oppdatert
Dukken Henry har hjulpet barn å lære førstehjelp. Foto: Foto: Ole Laget/Røde Kors

Universitetslektor Henning Plischewski ved Læringsmiljøsenteret har i samarbeid med Lærdal Medical og Røde Kors undersøkt førstehjelpsopplæring i norske barnehager. Studien har tatt for seg læringsopplegget «Henry - Førstehjelp for barnehagebarn,» som rundt en halv million norske barnehagebarn har fått førstehjelpsopplæring gjennom. Funnene ble nylig publisert i artikkelen «Children save lives: evaluation of a first aid training in Norwegian kindergartens

Ansatte positive, barna lærte mye

Studien var todelt, og en del handlet om barnehageansattes holdninger til førstehjelp og deres erfaringer med bruk av Henry-opplegget. 588 ansatte i barnehager svarte på en digital spørreundersøkelse, og resultatene viste at over 90 % av de ansatte mente førstehjelp var et viktig tema i barnehagene, og at barnehagene, men også foreldrene, hadde et ansvar for opplæring. Materiellet engasjerte barna og det var gjennomgående stor grad av entusiasme fra barnehagepersonalet om Henry-opplegget.  Opplegget opplevdes som en nyttig ressurs for barnehagelærere for å strukturere samtalene rundt førstehjelp, gjennom et barnevennlig språk og visuelle hjelpemidler.

Henning Plischewski
Henning Plischewski, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret.

Den andre delen av studien handlet om hvilke læringseffekter undervisningsopplegget hadde på barns (i alderen tre til seks år) forståelse av førstehjelp. Omtrent 50 barn ble intervjuet før og etter bruk av Henry-opplegget. Målet var å finne ut av om deres kunnskap om førstehjelp hadde endret seg etter deltagelsen i opplegget. Disse barnas kunnskap ble sammenlignet med en gruppe barn som hadde brukt samme opplegg tidligere.

– Intervjuene viste at barna hadde betraktelig økt kunnskap i grunnleggende førstehjelp i etterkant av undervisningsopplegget. Barna ble bedre til å gi trøst hvis noen hadde skadet seg og til å varsle voksne. Det er kanskje det viktigste barna i barnehagealder kan bidra med i førstehjelpsammenheng.

En effektiv tilnærming

Etter å ha vært gjennom opplegget var barna, i tillegg til å trøste og varsle, også i stand til å komme med konkrete forslag til hva som kunne gjøres i ulike skadetilfeller av varierende alvorlighetsgrad.

«Flertallet av de intervjuede barna kjente nødnummeret etter opplæringen og ga mer nøyaktige svar om alvorligheten i ulike situasjoner og deres tilsvarende behov for medisinsk hjelp. Våre funn indikerer at Henry-tilnærmingen er en effektiv metode for å tilby førstehjelpstrening i norske barnehager,» er noen av forskernes konklusjoner.

Det er svært lite forsking om førstehjelp blant barn i barnehagen, nasjonalt og internasjonalt. Denne studien kan forhåpentligvis bidra til å styrke oppmerksomhet på betydningen av førstehjelp i barnehagen. Førstehjelp innlemmer flere fagområder i Rammeplanen, og er et tema barna (og ansatte) synes er engasjerende og relevant.  Det er også en del av Helsedirektoratets strategi  «Sammen redder vi liv», opplyser Henning Plischewski, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret.

Du kan lese mer om selve førstehjelpsundervisningen med Henry-dukken i denne reportasjen.

referanse

Henning Plischewski, Natalia Kucirkova, Ingunn Anda Haug, Iselin Tanum & Silje Lea (2021) Children save lives: evaluation of a first aid training in Norwegian kindergartens, European Early Childhood Education Research Journal, DOI: 10.1080/1350293X.2021.1985554