Observasjonsmanualen CLASS

CLASS er en forkortelse for Classroom assessment scoring system, og er en observasjonsmanual utviklet av Robert C. Pianta, Bridget K. Hamre og Susan L. Mintz.

Publisert Sist oppdatert

Elev og lærer som ser på hverandre. Det er god stemning mellom dem.
Emosjonell støtte skårer lærerens evne til å skape og opprettholde et støttende og omsorgsfullt sosialt miljø i klassen. Foto: iStock.

Manualen er basert på utviklingsteori og forskning som vektlegger kvalitet på lærer-elev og elev-elev interaksjoner som den viktigste mekanismen for å fremme læring og vekst i klasserommet.

Gode læringsmiljø finnes i klasserom hvor samspillet fokuserer på læring, er støttende og godt administrert.

CLASS skårer klasseromsinteraksjoner over tolv indikatorer, fordelt på fire domener. Domenene er emosjonell støtte, klasseromorganisering, læringsstøtte og studentengasjement.

Ved å skåre indikatorene, er observatører i stand til å generere en nyansert beskrivelse av kvaliteten på klasseromsinteraksjon som går utover enkle merkelapper som gode og dårlige.

Ved å bruke dette vurderingssystemet, kan man vise at en lærerens praksis kan være av meget høy kvalitet i på områder, men mangelfulle i andre. De fire domenene utgjør hovedstrukturen i observasjonsmanualen.

Emosjonell støtte

Emosjonell støtte skårer lærerens evne til å skape og opprettholde et støttende og omsorgsfullt sosialt miljø i klassen. Dette er miljø som fremmer elevglede, følelsesmessig trygghet og deltakelse.

Lærere som er gode på dette, bruker ofte høflig og varmt språk, er observante på elevenes følelsesmessige og faglige behov og klarer å gi fagene relevans for elevenes liv.

Klasseromsorganisering

Klasseromsorganisering er et område som vurderer lærerens evne til å administrere aktiviteten i klasserommet. Spørsmålet er: er tilgjengelig tid vel brukt? Dette domenet er sammensatt av indikatorer som lærerens evne til å håndtere elevenes atferd på en proaktiv og konstruktiv måte. Indikatorere på hvordan læreren møter uønsket atferd og evner å være tydelig og konsekvent i håndhevelse av klassreromsregler.

Her skåres også lærere etter hvor effektive de er i oppstarten av timen, ved overganger underveis og avslutning av aktiviteter i klasserommet. Indikatorer på negative klima, som sinne, fiendtlighet eller respektløshet, faller også under klasseromsorganisering. Interaksjoner i klasserom som skårer høyt på dette området viser et fungerende system hvor tilgjengelige tid blir brukt på læringsaktiviteter.

Læringsstøtte

Dette domenet måler lærerens evne til å legge til rette for elevenes læringsprosesser. Der hvor emosjonelle støtte vurderer det sosiale klimaet i klasserommet og organisasjon  måler effektivitet i gjennomføring av planlagte aktiviteter, søker læringsstøtte å vurdere kvaliteten ved læringsaktivitetene.

Dette anerkjenner at undervisningen kan både være morsom og godt organisert seg uten å fremme elevenes læring, og vice versa. Læringsstøtte vurderer lærerens evne til å engasjere elevene i læringsaktiviteter, fremme dyp forståelse, utvikle tenking av høyere orden og kvaliteten på tilbakemeldinger. Klasserom som scorer høyt på dette området, har ofte bedre balanse mellom graden av lærertale og elevtale, har tydelige læringsmål og fokus på brede organiserende ideer i stedet for å pugging av fakta.

Elevengasjement er det siste domenet og vurderer elevenes engasjement i undervisningen. Det er noe overlapping med læringsstøtte som  skårer lærerens innsats for å engasjere elevene, men dette området fokuserer utelukkende på graden av elevengasjement. Viser elevene aktivt engasjement i sin egen læringsprosess? Gjelder det for de fleste elevene eller bare noen av elevene? Skjer dette hele tiden, eller bare i noen faser av undervisningen?

Samlet gir de fire vurderingsområdene og deres komponentindikatorer en god beskrivelse av interaksjoner i et gitt klasserom. Det gir forskerne verdifull informasjon om hvordan lærere løser oppgaven som klasseleder og gir lærere perspektiver om hvordan man skal utvikle sin egen praksis.

Tekst: Frank Rafaelsen

Klasseledelse

Elever med konsentrasjonsvansker opplever mindre læringsstøtte

Ny forskning viser at elever som rapporterte om manglende konsentrasjon også opplevde liten grad av læringsstøtte fra læ...

– Viktig å etablere et godt læringsmiljø fra start

Ved Frogn vgs har de ansatte ved skolen arbeidet strukturert og systematisk for å få til en god skolestart. – Det fører ...

Elever blir mer engasjerte av lærere som bryr seg

Gløden for skolen synker med alderen om ikke læreren gir følelsesmessig støtte til den enkelte elev, viser en ny studie ...

Lærere som støtter elevene faglig trives bedre på jobben

En av tre lærere sier de utvikler seg innen faglig støtte til elevene. Lærerne som opplevde fremgang er mer fornøyde med...

Norske lærarar er gode på utvikling av positive læringsmiljø

Lærarar i Noreg er generelt dyktige til å utvikle positive læringsmiljø og organisere undervisninga i klasserommet. Men ...

Observerer vi det vi er ute etter å observere på en pålitelig måte?

Denne studien undersøker om observasjonsinstrumentet CLASS-S kan brukes i forbindelse med observasjoner i norske ungdoms...

Lærere på ungdomsskolen lærer mye av hverandre

Samarbeid mellom lærere er vel så viktig som egen innsats for at ungdomsskolelærere skal bli enda bedre pedagoger.

God klasseledelse henger sammen med jobbtilfredshet

En studie basert på data fra CIESL-prosjektet viser at lærere som er skårer høyt på emosjonell støtte, klasseromsorganis...

Elevenes engasjement i skolen

Elevengasjement handler blant annet om elevenes interesse, entusiasme, deltakelse og involvering i skolen og i skolearbe...

Elever opplevde bedre læringsstøtte fra lærerne

En ny studie tyder på en liten gruppe elever (ca. 10 prosent) opplevde forbedring i lærernes læringsstøtte i perioden sk...

Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres

Samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og skoler kan bidra til å bringe akademia og praksisfeltet nærmere hverandre, med...

Disputas: Slik snakkar elevane om læraren

Det er viktig for elevane å kunne le saman med læraren og at lærarane snakkar med dei som jamstilte. Ein ny studie gir e...