Hopp til hovedinnhold

Matematikk 2 (5.-10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstrinnet, men vil også være aktuelt for lærere i mellomtrinnet som ønsker en faglig fordypning i faget.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

30

Neste oppstart

Hausten 2021

Søknadsfrist

1. mars 2021

Undervisningsform

Samlingsbasert

Målet med dette kurset er å utvikle lærerens undervisningskunnskap i faget. Undervisningskunnskap innebærer solid og reflektert forståelse både for den matematikken elevene skal lære, men også hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. De matematikkfaglige emnene det fokuseres på i kurset er funksjonslære, tallteori og geometri. Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstrinnet, men vil også være aktuelt for lærere i mellomtrinnet som ønsker en faglig fordypning i faget.

To moduler

Undervisningskunnskap innebærer også matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen og didaktisk kompetanse som gjør at læreren kan sette seg inn i elevenes læringsprosesser og tilrettelegge matematikkundervisningen. Dette vil det også arbeides med i kurset. Emnet er delt i to moduler, modul 1 i høstsemesteret og modul 2 i vårsemesteret, med avsluttende eksamen etter hver modul. Modul 1 og modul 2 kan tas separat, men det vil være en fordel å ha fullført modul 1 før en starter på modul 2, og det anbefales å ta begge modulene sammenhengende.

Tallteori og funksjonslære

I modul 1 fokuseres det på funksjonslære, med vekt på forståelse av funksjonsbegrepet og egenskapene til ulike typer funksjoner. Fagdidaktikk knyttet til disse emnene og andre emner er også en del av kurset. I den forbindelse vil det blant annet være fokus på bruk av digitale verktøy, med vekt på praktisk bruk av programmet Geogebra. I modul 2 er det fokus på tallteori og geometri. I geometrien fokuseres det på vektorregning og trigonometri. Også i denne modulen inngår fagdidaktikken som en del av kurset. Vi vil blant annet ha fokus på problemløsning og hvordan dette kan brukes i undervisningen. Se emneplan og litteraturliste for VMA201 og VMA202 .

Studiet består av disse to emnene

Matematikk 2 (5.-10. trinn), modul 1: VMA201

Emnet fokuserer på matematikk og fagdidaktikk knyttet til temaene algebra og funksjonslære

Matematikk 2 (5. - 10. trinn), modul 2: VMA202

Emnet fokuserer på matematikk og fagdidaktikk knyttet til temaene tallteori og geometri.

Slik søker du

Matematikk 2 (5.-10. trinn) er eit vidareutdanningstilbod gjennom Utdanningsdirektoratet si ordning med Kompetanse for Kvalitet.

For å ta del i finansieringsordninga må du søke via Utdanningsdirektoratet, i perioden 1. februar-1. mars.

Les meir om Kompetanse for Kvalitet og kva Utdaningsdirektoratet seier om vidareutdanning for lærarar.

Lurer du på noko?

51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver
Samlingar
Hausten 2020

2.-4. september 30. september - 2.oktober 4.-6. november

Våren 2021

13.-15. januar 17.-19. februar 21.-23. april