Bruk av dramaøvelser i leseopplæringen – Lærerens planlegging

Det er lærerens ansvar å strukturere en undervisnings- og læringsprosess som åpner for at alle elevene kan delta aktivt for å utvikle både leseglede og leseforståelse. Selvsagt er lesing viktig for læring og det å mestre livet i alle faser, men like viktig er det at elevene utvikler leseglede og interesse for de opplevelser som litteraturen kan gi gjennom livet. Læreren skal sørge for at elevene møter et stort spekter av ulike typer tekster, og valg av dramafaglig tilnærmingsmåte vil være noe avhengig av type tekst. Likevel er det mulig å sette opp noen grunnleggende punkt for lærerens tilnærming og planlegging når hun vil bruke drama som læringsform i leseopplæringen.

Publisert Sist oppdatert

Av Aud Berggraf Sæbø, Universitetet i Stavanger

Lærerens egen analyse av teksten ut fra nivåer i leseforståelse

Jeg starter med å lese teksten, på ny og på ny, for å analysere den med tanke på de tre hovedaspektene eller hovednivåene i leseforståelsen, slik denne er formulert i forhold til de nasjonale leseprøvene :

  • Hvilken informasjon gis i teksten, hva er det teksten konkret forteller om?
  • Hvordan kan denne informasjonen forstås og tolkes ut fra deler og ut fra hele teksten?
  • Hvordan kan jeg legge tilrette for en refleksjon over og vurdering av tekstens innhold og form?

Lærerens valg av fokus ut fra tekst og aktuelle dramafaglige læringsaktiviteter

Samtidig som jeg leser og foretar denne analysen, stiller jeg meg spørsmål som:

  • Hvilke fakta og informasjoner i teksten er grunnleggende for å forstå tekstens innhold?
  • Hvilke ord og uttrykk i teksten må jeg derfor sørge for at elevene arbeider spesielt med gjennom drama?
  • Hvilke dramateknikker kan egne seg til å finne og forstå denne tekstens faktainnhold og mulige tolkninger?
  • Hvordan kan jeg integrere enkelte dramaaktiviteter eller strukturere et helhetlig dramaforløp som ivaretar tekstens innhold og utviklingen av elevenes forståelse som en skapende læringsprosess?

Eksempler på konkrete undervisningsopplegg med bruk av dramametodikk.

Lærerens konkrete planlegging og strukturering av et dramaforløp ut fra teksten

Lærerens mulighet er selvsagt avhengig av hennes dramakompetanse. For de lærerne som har en mangelfull dramafaglig kompetanse, vil en god måte å komme i gang på være å integrere kun en eller to dramafaglige aktiviteter i det undervisningsopplegget de vanligvis bruker i leseopplæringen. Det betyr ”å vri” på en av oppgavene i opplegget, slik at i stedet for å lese og så svare på spørsmål og diskuterer, leser elevene og svarer gjennom det dramafaglige arbeidet. Noe av det enkleste vil være å begynne med tekster som har en noe utfyllende beskrivelser av personer og situasjoner i selve teksten.