Det flerspråklige mennesket

Bokomtale: Det er gjerne vanlig å se på flerspråklige som en minoritet. I boka "Det flerspråklige mennesket" snur forfatterne på flisa og hevder at vi alle er flerspråklige.

Publisert Sist oppdatert

Det flerspråklige mennesket omslag
Det flerspråklige mennesket er utgitt på Fagbokforlaget

Kjøp boka hos Fagbokforlaget.

Det flerspråklige mennesket er et oppgjør med fokuset på det enspråklige mennesket i teori og praksis når det gjelder språk- og skriftlæring. I boken presenteres ny kunnskap om ulike barnegrupper som har det til felles at de har en tospråklig erfaring minoritetsspråklige, familietospråklige, utenlandsadopterte, og døve og sterkt tunghørte. Boken argumenterer for at et sterkere fokus på det flerspråklige perspektivet i språkopplæringen vil gagne ikke bare barn og unge med en flerspråklig erfaring, men også majoritetsspråklige.

En del av boken er viet konkrete eksempler fra barnehage og skole der man har lyktes i å ta ut potensialet som ligger i det å ha flere språk, og hvor alle barna profiterer på dette. Et interessant spørsmål er om det ikke også kan være hensiktsmessig å se på tale og skrift som en form for tospråklighet. Boken gir leseren praktiske og teoretiske verktøy for å arbeide med skriftspråkutvikling.

Om forfatterne

Åse Kari Hansen Wagner er dr.art. og professor ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun er språk- og leseforsker med tospråklighet som en av sine forskningsinteresser.

Per Henning Uppstad er fil.dr. og professor ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Han er lese- og skriveforsker med spesielle interesser innenfor bl.a. teori om lesing og skriving og lese- og skriveprosessen.

Sven Strömqvist er fil.dr. og professor ved Universitetet i Lund. Hans spesielle forskningsinteresser er blant annet barns språkutvikling og studier av skrive- og leseprosessen hos seende, døve og blinde.