Liste over relevant faglitteratur - internasjonale forfattere

Annotert liste over leseressurser på andre språk som er relevante for lærere på 8.-10. trinn.

Publisert Sist oppdatert

Antonacci, P.A. og O'Callaghan, C.M. (2011). Developing Content Area Literacy. 40 Strategies for Middle and Secondary Classrooms. Los Angeles: Sage.

Amerikansk bok som presenterer 40 forskjellige strategier for å arbeide med lesing i alle fag i ungdomsskole og videregående. Inneholder oversiktlige eksempler på undervisnings- og vurderingsformer som støtter faglig begrepsforståelse. Vektlegger de tette koblingene mellom lesing, tenking, skriving, lytting og tale.


Arnbak, E. (2003). Faglig læsning - fra læseproces til læreproces. København: Gyldendal.

Dansk bok for lærerstudenter og lærere med en teoretisk del om forholdet mellom lesing og læring, og en praktisk del med mange forslag til undervisningsaktiviteter knyttet til fagtekster.


Baumann, J. (2009). Vocabulary and reading comprehension: The nexus of meaning. I S. E. Israel & G. G. Duffy (red.). Handbook of research on reading comprehension. 323-346. New York: Taylor & Francis.

Kapittel i bok som utforsker det komplekse forholdet mellom vokabular og leseforståelse. Inneholder en gjennomgang av teoretiske og historiske perspektiv som har sett på hvordan vokabular og leseforståelse forholder seg til hverandre. Artikkelen gir videre en oversikt over forskning som undersøker om og hvordan pedagogisk oppmerksomhet på vokabular påvirker leseforståelse.


Bell, S.M. og McCallum, R.S. (2008). Handbook of Reading Assessment. Boston: Pearson Allyn and Bacon. Omfattende teoretisk innføring i vurdering av elevers lesekompetanse.

Diskuterer både vitenskapelige testteoretiske spørsmål og praktiske klasseromsnære problemstillinger.


Dole, J. A., Nokes, J. D., & Drits, D. (2009). Cognitive strategy instruction. Handbook of research on reading comprehension, 347-372. New York: Taylor & Francis.

Kapittel som tar for seg instruksjon i kognitive strategier både fra et forskningsperspektiv og fra et praktisk perspektiv.


Fox, E., & Alexander, P. A. (2009). Text comprehension: A retrospective, perspective, and prospective. I S. E. Israel & G. G. Duffy (red.). Handbook of research on reading comprehension, 227-239. New York: Taylor & Francis.

Kapittel som handler om tekstforståelse. Diskuterer om endringer i tekstformer, teoretiske orienteringer mot lesing, og endringer I leseopplæring vil kreve en endret oppfatning av tekstforståelse.


Guthrie, J. T., Wigfield, A. & Perencevich, K. C. (red.). (2004). Motivating Reading Comprehension. Concept-Oriented Reading Instruction. Lawrence Earlbaum Associates.

Artikkelsamling om begrepsorientert leseundervisning (CORI). Fokuserer på hvordan man kan skape engasjerte lesere gjennom et fokus på motivasjon, strategier og interaksjon.


Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. Handbook of reading research, 3, 403-422. Manhaw, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Assiciates.

Kapittel som tar for seg forholdet mellom engasjement for lesing og leseprestasjoner. I tillegg tar det for seg hvordan instruksjon kan påvirker motivasjon for lesing.


Israel, E.l & Duffy, G. G. (red.) (2009) Handbook of Research on Reading Comprehension. New York: Taylor & Francis.

Artikkelsamling om forskningsfronten innenfor lesemotivasjon og leseforståelse.


Langer, J. (1995). Envisioning Literature. Literary Understanding and Literature Instruction. New York og London: Teachers College Press.

Boken dreier seg om å bygge litterære "forestillingsverdener". Boka skiller mellom to måter å orientere seg mot mening på: en litterær, der leseren stadig søker nye horisonter, og en diskursiv, der leseren søker en avslutning eller konklusjon. Diskuterer hvordan læreren gjennom samtale kan innta ulike roller for å støtte elevene i deres utvikling som lesere av skjønnlitteratur.


Langer, J. (2011). Envisioning Knowledge. Building Literacy in the Academic Disciplines. New York: Teachers College.

I boka presenteres et rammeverk for kunnskapstilegnelse. Langer formulerer en generell modell for ulike posisjoner en leser kan innta under lesingen, og fokuserer på de indre forestillingene leseren etablerer i forbindelse med lesing i ulike fag.


Krashen, S. (1993). The Case for Free Voluntary Reading. The Canadian Modern Language Review, 50, 1 October.

En kort og forskningsbasert innføring I Krashen sin teori om Extensive Reading i fremmedspråksundervisningen.


Kjørven, O. K. og Ringen, B-K. (red.). (2009). Teacher Diversity in Diverse Schools - Chalenges and Oppurtunities for Teacher Education. Vallset: Oplandske bokforlag.

Boka er en samling artikler av fremstående forskere på den flerkulturelle skolen, både nasjonale og internasjonale. Boka retter fokus mot språk og språkopplæring og de tospråklige elevenes og lærernes situasjon i skolen.


Manzo, U.C., Manzo, A.V. og Thomas, M.M. (2009). Content Area Literacy. A Framework for Reading-Based Instruction. 5th Edition. Hoboken, NJ: Wiley.

Amerikansk bok om lesing i alle fag. Inneholder en lang rekke eksempler på undervisningsmetoder som fremmer leseforståelse, ordforråd, leseflyt, leseforståelse mm. Eksempler fra en lang rekke skolefag.


McKenna, M.C. og Stahl, K.A.D. (2009). Assessment for Reading Instruction. Second Edition. New York og London: Guilford.

Omfattende amerikansk bok om testing og vurdering av elevers lesekompetanse. Hovedvekt på de tidlige fasene av leseutviklingen.


Møller, B.H. (2005). Lixtal og læsbarhed. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Handler om såkalt lesbarhetsindeks, lettleste bøker og hvilke faktorer som gjør tekster enkle å lese. Henvender seg til lærere, innkjøpere av læremidler og bibliotekarer.


Nagy, W., & Townsend, D. (2012). Words as Tools: Learning Academic Vocabulary as Language Acquisition. Reading Research Quarterly, 47(1), 91-108.

I denne artikkelen diskuteres betydningen av et fagrelevant ordforråd for å mestre fagets språk. Framhever at ord må ses på som midler for å kommunisere og tenke innenfor et fag.


Olson, C. B. (2011).The Reading/ Writing Connection Strategies for Teachingand Learning in the Secondary Classroom. 3rd Edition. Boston: Pearson Education , Inc.

Boka undersøker og understreker forbindelsen mellom lesing og skriving. Etter en teoretisk argumantasjon forå se lesing og skriving som komplementære prosesser, tar boka for seg hvordan teori kan omsettes til praksis.


Reichenberg, M. og Lundberg, L. (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal - för elever som behöver särskilt stöd. Stockholm: Natur & kultur.

Svensk bok om direkte undervisning i leseforståelse som metode, og om hvordan strukturerte tekstsamtaler kan hjelpe elever med lav leseforståelse til å forstå tekster bedre. Inneholder mange eksempler på veiledningssituasjoner og anvendelser av metoder i klasserommet.


Sweet, P. & Snow, C. E. (red.) (2003). Rethinking reading instruction. New York, London: The Guilford Press.

Artikler som fokuserer på ulike undervisningsformer i tilknytning til leseopplæringen.