Program - Nasjonal konferanse om lesing 2023

Her finner du powerpointpresentasjonene som ble vist på årets konferanse om lesing.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 27. mars:

Lesing frå eit elevperspektiv - Henrik van der Hoeven

Korleis opplever elevane sjølv lese- og litteraturundervisninga i skulen? Henrik van der Hoeven er avgangselev på St. Olav vidaregåande skule i Stavanger og har engasjert seg i diskusjonen om litteraturundervisning i ulike fag.

Henrik van der Hoeven

Opningstale - Aslak Sira Myhre

Lesinga som skjer i skulen er avgjerande for langt meir enn norskkarakterane til landets ungdommar, meiner nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Myhre kjem for å halda årets opningstale på konferansen.

Aslak Sira Myhre

Aslak Sira Myhre er nasjonalbibliotekar.

Like muligheter for lesing? Status for lesing blant norske ungdommer - Tove Frønes

Har alle barn like muligheter for å utvikle god leseforståelse? Forsker Tove Frønes fra UiO har i mange år forsket på elevers leseforståelse, og vil i dette foredraget gi et innblikk i hvordan det står til med barn og unges lesing i dag.

Portrett av kvinne med blondt hår og skjerf

Tove Stjern Frønes er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. I tillegg til forskning på elevers leseforståelse, han hun jobbet mye med å utvikle leseprøver, nasjonale prøver i lesing og PISA-undersøkelsen. 

En samtale med Abid Raja

- Den aller viktigste personen i min hverdag ante jeg ikke engang hva het, men hadde hun ikke vært den hun var, så hadde jeg aldri fått den leselysten som ga meg pustepauser. Abid Raja gav i 2021 ut boken Min skyld. Han kommer til konferansen for å dele tanker om oppvekst, lesing, bibliotekenes rolle og viktigheten av å bli sett av noen voksenpersoner når man ellers blir sett på som en belastning fra andre. Her vil du høre Raja i samtale med konferansier Marte Spurkland.

Mann i dress

Abid Q. Raja er jurist og stortingpolitiker for Venstre. I 2021 gav han ut selvbiografien Min skyld.  

Høytlesing av Min skyld i klasserommet - Beate Eckhoff Dagestad

1. klasse på Hetland videregående skole startet skoleåret med å ha høytlesing av Min skyld. Norsklektor Beate så at boka gav raskt impulser til ulike norskfaglige tilnærminger, og vil fortelle mer om hvordan boka ble en rød tråd gjennom høstsemesteret.

Beate Eckhoff Dagestad

Beate Eckhoff Dagestad er lektor i norsk ved Hetland videregående skole i Stavanger. Underviser også i mediefag og religion, og har tidligere arbeidet som både journalist og forteller.

Å lese vanskelige tekster på ungdomstrinnet - Margrethe Sønneland

Lærere står ovenfor mange muligheter når de skal velge hvilke litterære tekster de skal arbeide med i klasserommet. I denne presentasjonen vil Sønneland fortelle om noen resultater fra sin forskning på arbeid med vanskelige skjønnlitterære tekster i ungdomsskolen, og diskutere noen faglige og pedagogiske muligheter som finnes i arbeid med litteratur som byr på motstand.

Margrethe Sønneland

Margrethe Sønneland er førsteamanuensis i norsk ved institutt for grunnskoleutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS. Hennes forskningsinteresser er knyttet til litteraturundervisning i ungdomsskolen, dialogisk undervisning, problemorientert undervisning, muntlighet og den litterære tekstens rolle for elevenes engasjement.

Kan litteratur gjøre idrettselevene til bedre fotballspillere?

Nye perspektiver, økt konsentrasjon og kreativitet kan oppnås gjennom å lese god litteratur. Akkurat det samme trengs på fotballbanen, mener idrettslærer Gustav Kjølberg. Kjølberg tar med seg to kolleger fra Sandnes videregående skole for å fortelle om deres leseprosjekt for idrettselever.

tenåringer leser sammen i bibliotek

Idrettslærer Gustav Kjølberg, norsklærer Kamilla Eikrem Nordmark og bibliotekar Lill Iren Lauvås arbeider alle på Sandnes videregående skole. Med seg har de også to elever fra idrettslinja. 

Høytlesing i klasserommet - Monica Mitchell

Det er ikke nødvendigvis alene bak boka at elevene oppdager gleden ved å lese. I klassefellesskapet, derimot, kan gode leseopplevelser finne sted. Høytlesing og samtale om teksten er en måte å gjøre det på. Dette, sammen med forslag til hvordan en kan skape en kultur for lesing på skolen er noe av det Monica vil fortelle om.

Portrett: Monica Mitchell - Foto: Elisabeth Tønnessen

Monica Gundersen Mitchell er førsteamanuensis på Lesesenteret. Hun underviser på videreutdanningsstudier for barnehagelærere og lærere i emner som omhandler lesing, lesestimulering og leseglede, og hun forsker på hvordan arbeide med litteratur i skolen.

Lesing for alle - Leser søker bok

Hvordan kan du som lærer eller skolebibliotekar inspirere alle i klassen til lesing? Hvordan finne bøker som treffer elevene og inspirerer til å lese mer? På foredraget får dere en innføring i hva som kjennetegner lesing for alle og bøker for alle. Hvordan kan en bok være både lett å lese og litterært god? Vi vil presentere leselystprosjektene Boksøk ungdom og Krysspunkt, som er rettet mot ungdomsskoleelever og videregående elever. Prosjektene knytter seg til læreplanen og de tverrfaglige temaene, og fremmer flerspråklighet, refleksjon og dialog i klasserommet.

Leser søker bok logo

Foredragsholdere er Hanna Bovim Bugge, litteraturviter og rådgiver i Leser søker bok, og Hayder Jumaah, prosjektmedarbeider i Leser søker bok og tidligere vgs-elev med flyktningbakgrunn.  

Leser søker bok er en forening med bred kunnskap om hva det vil si å inkludere alle i bøkenes verden. Foreningen utvikler nye bøker i samarbeid med bokskapere og forlag, og utvikler leselystprosjekter i samarbeid med skole og bibliotek.

Beharie

Beharie er årets musikalske gjest under Nasjonal konferanse om lesing. For å få med deg dette innslaget, må du melde deg på konferansemiddagen på kvelden.

Beharie

Beharies musikk befinner seg i sjangeren indie/soul.

Tirsdag 28. mars

Engasjerende undervisning: møter mellom elever, tekst og lærer

Engasjement handler om å koble seg på og forholde seg aktivt til det som skal læres. Det kommer til uttrykk i deltakelse, iver, glød, innsats og utholdenhet. Når elevene er engasjert i undervisningen, øker både trivselen og læringen. Engasjement påvirkes i stor grad av undervisningen. I denne presentasjonen vil Oddny Solheim og Aslaug Gourvennec beskrive hvilke forutsetninger som må være til stede for at elevene skal engasjere seg, og komme med eksempler på hvordan lærere kan legge til rette for engasjement i møter mellom elever og tekster i undervisningen.

Oddny og Aslaug

Oddny Judith Solheim er professor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. Hun underviser og veileder på norskseksjonen ved samme institusjon. Hennes forskning har de senere årene hatt fokus på tiltak som kan fremme elevers leseferdighet og engasjement, for eksempel gjennom forskningsprosjektene På sporet, Two Teachers, Engasjer og Enact. 

Aslaug Fodstad Gourvennec er førsteamanuensis i lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresser favner blant annet litteraturdidaktikk, muntlighet, vurdering og elevers og læreres forståelser av norskfaget. Hun underviser i videreutdanningen Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) for norsklærere i ungdomsskolen og videregående.  

Fagsamtalen som arena for utforsking og læring - Ingeborg Berge

Fagsamtalen er etter hvert en velkjent form for muntlig underveisvurdering i skolen. Den gir elevene anledning til å vise fagkompetanse gjennom «å lytte, fortelle og samtale». Som oftest finner fagsamtalen sted som avsluttende vurdering. Denne presentasjonen vil peke på fagsamtalen som spontan kommunikasjonssituasjon midt i læringsforløpet. Gjennom fagsamtalen kan elevene utforske faglige tema samtidig som læreren kan utforske elevenes forståelse.

Portrett: Ingeborg Margrete Berge - Foto: Elisabeth Tønnessen

Ingeborg Margrete Berge er universitetslektor ved Lesesenteret. Hun har mange års erfaring som norsklektor i videregående skole og er særlig opptatt av litteraturdidaktikk, muntlighet og dialogisk undervisning.      

Close Reading for å gjere elevane til sjølvstendige lesarar

Close Reading er ein forskingsbasert, pedagogisk metode for å stimulere elevane til å handtere og lære av komplekse tekstar. Målet er å auke leseforståinga og at elevane trener på å bli sjølvstendige lesarar. Margunn Mossige og Olaug Strand frå Lesesenteret vil presentere dei fem elementa i metoden og erfaringar frå ein vidaregåande skole som har tatt i bruk metoden i fleire fag over tre trinn.  

Margunn Mossige og Olaug Strand, Lesesenteret

Margunn Mossige er førstelektor på Lesesenteret, og har mange års erfaring som lærar i vidaregåande skule. Olaug Strand er førsteamanuensis på Lesesenteret.

Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster

Opplever du at elever ofte synes det er vanskelig å forstå tekster fordi språket er for avansert? Ønsker du kunnskap om redskaper du kan gi elevene i møte med krevende tekster? I denne presentasjonen gir Hege Rangnes og Arild M. Bakken deg noen konkrete tips til hvordan du kan støtte elevenes utvikling av språk-, lese- og fagforståelse.

Hege Rangnes og Arild M. Bakken

Hege Rangnes er førsteamanuensis i utdanningsvitenskap ved Lesesenteret. Hennes forskningsinteresse er særlig knyttet til samtaler om språk og tekster i et inkluderende læringsfellesskap. Hun har mange års erfaring som lærer i grunnskolen. Arild Michel Bakken ved Lesesenteret er litteraturviter og forsker på lesing av og samtale om tekster i skolen. 
 

Panelsamtale: Kritisk tenking og kritisk lesing

Kritisk tenkning og kritisk lesing er framhevet i siste revisjon av den norske læreplanen. I kompetansemål allerede på barnetrinnet er det uttrykt at elever skal kunne gjøre kritiske vurderinger av tekster. Men hva innebærer egentlig det kritiske? Og hvordan kan lærere sikre at elever utvikler nødvendig lesekompetanse for å kunne orientere seg i et stadig mer fragmentert tekstmangfold? Panelet vil bestå av Arne Olav Nygard, Alexandré Dessingue og Cecilie Weyergang.

Arne Olav Nygard, Alexandré Dessingue og Cecilie Weyergang

Panelsamtalen vil ledes av konferansier Marte Spurkland.

Arne Olav Nygard er førsteamanuensis ved Lesesenteret. Alexandré Dessingue er professor ved institutt for kultur- og språkvitenskap, UiS. Cecilie Weyergang er stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO) og har kritisk lesing og vurdering av leseforståelse som faglige interessefelt.

Lesing på skjerm eller lesing på papir - har det noko å seia for konsentrasjonen?

Stipendiat på Lesesenteret, Viktoria Foss, utfører no ei undersøking om lesing og mediebruk blant elevar på yrkesfaglege linjer i vidaregåande skule. Kva er eigentleg elevane sine vaner og preferansar når det kjem til lesing? Me vil få høyra meir om dei første undersøkingane hennar, som vil bli ein del av ei større studie som vil sjå på ulikheiter i leseforståing og konsentrasjon når ein samanliknar lesing av fagtekster på skjerm og på papir.

Portrett: Viktoria Foss – Foto: Elisabeth Tønnessen

Viktoria Foss er stipendiat og skriv doktorgrad på Lesesenteret. 

Felleslesing som eit prestasjonsfritt rom i eller utafor klasserommet

Tine Riis Andersen vil i dette føredraget ta inspirasjon frå lesepraksisa «shared reading», og vidare drøfta korleis felleslesing og ein meir open og opplevingsbasert tilgang til skjønnlitterær lesing kan ha eit potensiale til å styrka elevane sin lesemotivasjon og psykiske helse.

Tine Riis Andersen

Tine Riis Andersen er stipendiat på Lesesenteret, og er interessert i potensielle samanhengar mellom psykisk helse og skjønnlitterær lesing. I hennar forskingsprosjekt undersøker ho lesegrupper med felleslesing.

Et blikk fra en forfatter - Bjørn Arild Ersland

Når forfatter Bjørn Arild Ersland ble bedt om å bli med å skrive et læreverk i norsk, bidro det til flere refleksjoner om egen skolegang. Det endte med spørsmålet: hva er det egentlig min egen skriving holder på med? Og kan de perspektivene rundt både skriving og lesing også benyttes i skolen?

Portrett: Bjørn Arild Ersland – Foto: Elisabeth Tønnessen

Bjørn Arild Ersland er professor i skrivekunst for barn ved Lesesenteret, og leder prosjektet Skriv som du vil. I tillegg til å være medforfatter i læreverket Fabel, har Bjørn Arild gitt ut en rekke bøker i ulike sjangre, for både barn og voksne.