Arbeidsgruppe for grønn omstilling på UiS

UiS har en koordinator og en arbeidsgruppe som skal gi fart på den grønne omstillingen på universitetet, i regionen og i samfunnet.

Published Endret

En gruppe mennesker
Arbeidsgruppe for grøn omstilling november 2022: Sabrina Ebenhoch, Anne Kristine Ohm Ekrol, Troels Gyde Jacobsen, Jonas Fossli Gjerstø, Homam Nikpey Somehsaraei, Jens Kaae Fisker, Anders Riel-Müller, Andra Riandita, Ruth Beatriz Pincinato

Grønn omstilling står helt sentralt i strategien for Universitetet i Stavanger frem mot 2030. UiS skal bidra til å omstille samfunnet gjennom forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og innovasjon. Vi skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene og legge til rette for en mer bærekraftig samfunnsutvikling og nye måter å forvalte ressurser på.  

UiS vil:  

  • samarbeide med offentlig sektor og næringsliv for omstilling av arbeidslivet og utvikling av nye næringer, og legge grunnlag for et mer bærekraftig og mangfoldig samfunn.  
  • prioritere forskning som er direkte knyttet til bærekraftig utvikling, og satse på tverrfaglig forskningssamarbeid som bidrar til grønn omstilling i samfunnet.  
  • integrere mål om bærekraft i utdanningene våre. Kunnskap om bærekraftig utvikling skal bygge på tverrfaglig samhandling, med mål om viktig omstillingskompetanse for kandidatene våre. 
  • være en uavhengig brobygger mellom ulike aktører i samfunnet. Vi skal fremme kunnskapsdeling og kritisk, konstruktiv debatt for å bidra til en raskere og mer rettferdig omstilling. 

Grønn omstilling er både en tverrgående satsing som har implikasjoner for alle fag- og virksomhetsområder, og en faglig temasatsing som peker på et område hvor UiS ønsker å profilere seg innen forskning, utdanning, innovasjon og samfunnskontakt. Satsingsområdet vil driftes i det daglige av en Arbeidsgruppe som igjen rapporterer til en Styringsgruppe. I tillegg til denne strategien vil det også foreligge en handlingsplan med kortsiktige og langsiktige planer for grønn omstilling på UiS.  

Arbeidsgruppa: Rebecca Linn Haukland BriedisAnders Riel MüllerHomam Nikpey SomehsaraeiJens Kaae FiskerJonas Fossli Gjersø og Ruth Beatriz Pincinato.

Styringsgruppa: Rune Dahl FitjarBirgitte Bauer-NilsenFinn Arne JørgensenFrode AlvheimHenriette ThuneOluf LanghelleRagnar TveteråsØystein Arild og en Stor-representant. Samt følgende tre eksterne sitter i gruppe: Cathrine Gjertsen, kommunikasjonsdirektør, Norled Næringslivet; Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO, Horisont Energi; Mette Fossan, næringssjef, Rogaland fylkeskommune

Aktivitetene som skal gjennomføres innen grønn omstilling er tverrfaglige og brede, og er delt opp i seks ulike satsingsområder: Utdanning, Campus, Phd-fellesskap, Forskning, Arbeidsliv og Innbyggere. Tre av disse inneholder interne aktiviteter innenfor organisasjonen og tre av dem er mer rettet ut mot regionen. Hvert område ledes av en person fra arbeidsgruppen. 

UTDANNING 

Utdanning er avgjørende for å få til en bærekraftig utvikling. Bærekraft skal innlemmes i alle eksisterende studieprogram ved UiS. Bærekraft skal bli et gjennomgående tema i undervisningen ved alle institutt og fakultet. I tillegg, jobbes det med å opprette et nytt fag med bærekraft som en sentral komponent som alle studenter ved UiS kan ta uansett hvilken studieretning de har valgt. Faget skal belyse ulike elementer av bærekraft, samt at det skal ta opp ulike etiske problemstillinger innenfor emnet.  

UiS skal gi kunnskap som skal bidra til en bærekraftig framtid og tiltaket skal ruste studentene til å møte de utfordringene som klimaendringene fører med seg. Målet med dette arbeidet er å skape refleksjon og nysgjerrighet for problemstillingene vi står overfor. UiS skal utdanne studenter som er pådrivere for det grønne skiftet. 
Kontakt: Jonas Gjersø


CAMPUS 

Campus på UiS skal være et forbilde på et studiested og en arbeidsplass hvor grønn omstilling og bærekraft står i front og er sentrale elementer i alle aktiviteter. Utviklingen av en mål- og handlingsplan for klima og miljø ved UiS vil bidra til å innlemme klima, miljø og bærekraft i organisasjonens ordinære drift. Studenter, ansatte og alle besøkende på campus skal føle at UiS arbeider for å redusere sin egen klima- og miljøpåvirkning og arbeider aktivt for å ivareta den grønne omstillingen.  
Kontakt: Rebecca Linn Haukland Briedis


PHD-FELLESSKAP

UiS jobber for å etablere et Phd-fellesskap innenfor grønn omstilling hvor fokus er å utvikle tverrfaglige og overførbare ferdigheter. Innovasjon, tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon i interdisiplinær kontekst står i front. Seminar-baserte kurs eller konferanser relevant for grønn omstilling skal utvikles og vi skal sikre et livlig Phd-felleskap ved å gjennomføre og stimulere til sosiale og studentdrevne aktiviteter.  
Kontakt: Ruth Pincinato

FORSKNING 

Ny kunnskap er essensielt for den grønne omstillingen, både på campus og i regionen. UiS vi utfordre egne forskningsmiljø og studenter til å finne gode løsninger, være innovative og omsette kunnskap til handling. Vi ønsker å skape engasjement for å forske på områder relatert til grønn omstilling.  

Tverrfaglighet er en grunnsten i fremtidens forskning, men det er ofte sammen med ulike partnere fra næringsliv eller andre institusjoner at vi virkelige ser de innovative løsningene fremtre. Vi jobber aktivt med å samle fagmiljø og etablere gode, tverrfaglige samarbeid som vi mener er effektive virkemiddel i bidraget til innovasjon.   
Kontakt: Homam Somehsaraei

ARBEIDSLIV 

UiS vil bidra til å utvikle samfunnet i retning den grønne omstillingen ved å fremme bruk av ny kunnskap og bidra til bærekraftige beslutninger i samfunns- og arbeidsliv. UiS har et tett samarbeid med offentlig sektor og næringsliv og vil sammen med disse være med og legge grunnlaget for et mer bærekraftig, innovativt og mangfoldig samfunn. UiS jobber aktivt med å identifisere overordnede utfordringer og behov i regionen, og hvordan universitetet, med sin kompetanse, kan bistå med gode løsninger.  
Kontakt: Anders Riel Müller


INNBYGGERE 

Grønn omstilling er en samfunnsutfordring som krever involvering og engasjement fra alle deler av samfunnet. For å få til en grønn omstilling krever det at vi i høyere grad kjenner til, og forstår, de bekymringer, behov, ønsker, drømmer og håp som er til stede i ulike befolkningsgrupper. Samarbeid og dialog med innbyggerne spiller en viktig rolle i holdningsskapende arbeid rundt grønn dannelse. UiS ønsker å bidra til å motivere og engasjere innbyggerne til grønn omstilling.  
Kontakt: Jens Fisker

Kontakt arbeidsgruppa for grønn omstilling

Førstekonsulent
51831444
AR T-200
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i byplanlegging
51831048
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Rådgiver
51831776
Divisjon for innovasjon og samfunn
Innovasjonsavdelingen
Førsteamanuensis i industriell økonomi
51831781
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i samfunnsvitenskap
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Postdoktor i entreprenørskap
51831407
UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i historie
51832068
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i bærekraftig energi
51832534
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi