Strategi, styringsdokument og årsmeldingar

Her finn du UiS sin strategi, fakulteta sine strategiar og Arkeologisk museum sin strategi. Du finn òg styringsdokument og årsmeldingar.

Published Endret

Strategi 2030

UiS skal vere eit ope og innovativt universitet med høg kvalitet i utdanning, forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid.

Modell av strategien til UiS fram mot 2030
Strategi 2030 er gjeldande frå 1. januar 2021.

Den felles retninga vår skal vere prega av ansvaret for berekraftig omstilling. 

Vi skal vere kjenneteikna av høg trivsel blant studentar og tilsette.

Energi, helse og velferd, og læring for livet er satsingsområda våre.

Les heile strategien.

Styringsdokument og årsmeldingar

Riksrevisjonens beretning