Strategi, styringsdokument og årsmeldingar

Her finn du UiS sin strategi, fakulteta sine strategiar og Arkeologisk museum sin strategi. Du finn òg styringsdokument og årsmeldingar.

Publisert Sist oppdatert

Strategi for UiS: Drivkraft 2030

Samfunnsoppdraget vårt er høgare utdanning, forsking, fagleg og kunstnarisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon.

Illustrasjon av dei strategiske satsingsområder energi, helse og velferd og læring for livet, saman med grøn omstilling og et ope universitet.
Dei strategiske satsningsområda våre.

Vi skal bidra til berekraftig utvikling med tanke på økonomi, miljø og sosiale tilhøve.

Vi har ei felles retning som skal pregast av ansvaret for grøn omstilling. Vi skal skape høg trivsel blant studentar og tilsette.

Energi, helse og velferd, og læring for livet er dei tematiske satsingsområda våre.

Les heile strategien.

Styringsdokument og årsmeldingar

Revisjon, etatsstyring og utviklingsavtale