DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er en nyttig veiledningsressurs, som gjør oss tryggere og motiverer oss i rollen som veiledere og fremmer studentenes læring i sykehjem.

Published Sist oppdatert
Portrett av Kristin Laugaland og Christina Frøiland
"Vi måtte tenke nytt, og vi måtte tenke sammen med praksisfeltet". Førsteamanuensis Kristin Laugaland (t.v) og doktorgradsstipendiat Christina Frøiland har vært ansvarlige for og ledet utviklingen av DigiVis. (Foto: NSF Rogaland)

For å styrke praksisveilederes veilednings- og vurderingskompetanse samt fremme sykehjem som læringsarena har Universitetet i Stavanger i tett samarbeid med Stavanger kommune utviklet en digital veiledningsressurs i sykepleie kalt DigiVIS.

Arbeidet startet for fire år siden med en grundig undersøkelse av eksisterende veilednings- og vurderingspraksis: Hva fungerte bra og hva savnet praksisveilederne i rollen som veiledere for første års studenter i sykehjem?

Resultatene fra undersøkelsen la grunnlag for det videre utviklingsarbeidet med DigiVis. Praksisveiledere ved Stokka og Bergåstjern sykehjem deltok aktivt i ulike workshops over en ettårsperiode med forskere, sykepleiestudenter, lærere og designere av digitale læringsverktøy ved UiS.

Målet var å utvikle en veiledningsressurs som var nyttig, lett tilgjengelig og som bidro til trygghet og kompetanseheving hos praksisveilederne. Og med det: Økt læringsutbytte for studentene i sykehjems praksis.

Denne våren tilbys DigiVIS til alle praksisveiledere som skal veilede første-års sykepleiestudenter i sykehjemspraksis fra UIS.

Veiledningskompetanse avgjørende for læring

Kvaliteten på veiledningen og oppfølgingen studentene får i løpet av praksisperioden har stor betydning for hva de lærer og for den faglige kompetansen de utvikler, samt erfaringer de tar med seg videre fra praksisfeltet1.

Forskning viser at praksisveileders veiledningskompetanse har stor betydning for studentens læring i praksisstudier hvor studenter ønsker seg motiverte og forberedte praksisveiledere. Samtidig peker studier på at praksisveiledere ofte føler seg usikre i veilederrollen, og at det er et behov for å øke veiledningskompetansen blant praksisveiledere2.

Portrett av sykepleier Clara Helene Vik og sykepleierstudent Eirik Forthun
Vil lære av de beste. Eirk Forthun (t.h) er i sin første praksis ved Stokka sykehjem og er opptatt av at praksisveilederne har de beste forutsetninger for å møte hans læringsbehov. Clara Helen Vik (t.v) er hans praksisveileder og bruker DigiVis som støtte i den daglige veiledningen. (Foto: NSF Rogaland)

Et supplement

Utdanningsinstitusjoner, inkludert UIS, tilbyr formelle veiledningskurs, men forskning viser at kapasitet og tid til å delta på kurssamlinger er utfordrende for praksisfeltet. Det er derfor viktig at utdanningsinstitusjoner er nytenkende, hvor en utvikler og tester ut alternative, fleksible og mer bærekraftige muligheter for å styrke veiledningskompetansen blant praksisveilederne i praksisfeltet. Bruk av digitale verktøy har i forskningslitteraturen blitt fremhevet som godt egnet til dette formålet, selv om kunnskapsgrunnlaget er begrenset3

Forskere ved UiS har i tett samarbeid med Stokka og Bergåstjern sykehjem tatt behovet for økt veiledningskompetanse på alvor og utviklet en digital veiledningsressurs som har fått navnet DigiVIS.

– DigiVIS erstatter ikke formell veilederutdanning, men representerer et supplement for å styrke praksisveiledernes veilednings- og vurderingskompetanse, støtte, samt motivere og gjøre dem mer forberedt til veilederrollen, understreker førsteamanuensis Kristin Laugaland som har vært ansvarlig for og ledet utviklingsarbeidet.

Utviklingsarbeidet inngår i et større forskningsprosjekt: «kvalitet i praksisstudier ved UiS», finansiert av Norges Forskningsråd.

– DigiVIS er også tilpasset veiledning av første års sykepleiestudenter i praksis på sykehjem og kan i større grad bidra til at praksisveiledningen her kvalitetssikres på en mer systematisk måte, sier Laugaland videre.

Har lyttet til praksisfeltet

– Unikt og avgjørende for prosjektet i utviklingen av DigiVIS har vært det tette samarbeidet vi har hatt med praksisfeltet. Vi som forskere har gjennom samskapende aktiviteter med praksisfeltet i felleskap og med støtte fra NettOp (avdeling for utvikling av digitale læringsressurser ved UIS) utviklet utdanningsressursens innhold og design, sier professor emerita Ingunn Aase som inngår i forskerteamet ved UiS. 

Doktorgradsstipendiat Christina Frøiland forsker på veilednings- og vurderingspraksis i sykehjem og bruken av digitale læringsressurser. Frøiland deler denne erfaringen:  

Portrett av fagutviklingsvernepleier Henriette Stavnem og fagutviklingssykepleier Kari Anne Medhaug
Fra Stokka sykehjem var fagutviklingsvernepleier Henriette Stavnem (t.h) og fagutviklingssykepleier Kari Anne Medhaug aktivt involvert i utviklingen av DigiVis (Foto: NSF Rogaland)

– Samarbeidet og den tette dialogen med praksisfeltet i utvikling av DigiVIS har vært avgjørende for å sikre at de digitale veiledningsressursene samsvarer med brukernes erfaringskunnskaper, treffer deres behov og ønsker samt har nytteverdi i bruk, understreker Frøiland.

At DigiVis er utviklet sammen med sykepleiere fra Stokka og Bergåstjern sykehjem, er noe forskerne fra UiS er særlig stolt av.

– Det er sykepleierne som vet hvor skoen trykker, og hva de har behov for i veiledningen av sykepleiestudenter. Deres innspill og bidrag har vært helt avgjørende for de gode evalueringene vi nå opplever med DigiVis, sier Frøiland og Aase.

DigiVis har nå vært testet ut og evaluert på flere sykehjem i regionen.

Større forståelse for hverandres roller

Praksisfeltet opplever og fremhever at samarbeidet med utdanningsinstitusjonen har vært velkomment, nyttig og lærerikt. 

Virksomhetsleder Merete Børresen ved Bergåstjern er en av lederne som har fulgt prosessen tett:

– Vi på Bergåstjern opplevde det som svært spennende og lærerikt å delta i dette prosjektet. I stedet for å sitte på hver vår tue og anta hva som er viktig og vanskelig for de andre, fikk vi gjennom prosjektet frem perspektivene til både praksisveiledere, studentene og universitetet. Dette skapte en større forståelse for hva som er utfordrende og hva som fungerer bra. Det var spennende for sykepleierne å delta i samskapende aktiviteter og dette bidro til økt refleksjon rundt rollen som praksisveileder, egne ferdigheter og utviklingsmuligheter. Vi ble involvert i hele prosessen og erfarte at våre bidrag ble verdsatt og brukt i utviklingsarbeidet, avslutter Børresen.

DigiVis gir trygghet

Janne Torkelsen og Helene A. Nordberg er to av sykepleierne og praksisveilederne ved Bergåstjern som både har deltatt i utviklingen av DigiVis – og som nå har tatt det i bruk.

Portrett av Helene A. Nordberg og Janne Torkelsen, ansatte ved Bergåstjern sykehjem
Helene A. Nordberg (t.v) og Janne Torkelsen er praksisveiledere ved Bergåstjern og brukere av DigiVis (Foto: NSF Rogaland)

– Det var en langvarig prosess, men når vi ser resultatet og selv har fått brukererfaring i DigiVis er vi ikke i tvil. Det var verdt det, samstemmer de to.

De fremhever særlig nytteverdien for praksisveiledere som skal veilede førsteårsstudenter for aller første gang, samtidig som erfarne veiledere vil finne mange tips og råd de kanskje ikke har tenkt over at de hadde behov for. Selv bruker de Digivis til å forberede seg før studenten kommer, til å forberede seg til vurderinger og for å få økt trygghet i rollen som praksisveiledere.

Mer kvalitet - mindre tilfeldigheter

Stokka sykehjem deler de positive erfaringene hvor de understreker at de gjennom samarbeidet opplever at deres innspill og tilbakemeldinger blir tatt på alvor.

– Prosjektlederne fra UIS har vært entusiastiske og tilgjengelige og samarbeidet underveis i prosessen har vært tett. Flere studenter opplever at veiledning er veldig avhengig av både personlige egenskaper og erfaringer hos praksisveileder og praksissted. I den forbindelse kan DigiVis være en god støtte, samt bidra til at veiledningen blir mer standardisert og mindre tilfeldig sier fagutviklingssykepleier Kari Anne Medhaug

Ledelsen ved Stokka og Bergåstjern sykehjem har til tross for krevende år med pandemi klart å legge til rette for at deres sykepleiere kunne bidra i samskapende aktiviteter med forskerteamet fra UIS ifm. utviklingsarbeidet.

Dette understreker et viktig engasjement og forståelse for at vi i fellesskap må arbeide for å styrke kvaliteten i praksisstudier og løfte frem sykehjem som viktig læringsarena avslutter Laugaland.

Saken ble først publisert hos NSF Rogaland.

  1. Laugaland, K., et al., Enhancing student nurses' clinical education in aged care homes: a qualitative study of challenges perceived by faculty staff. BMC Nurs, 2021. 20(1): p. 111.
  2. Frøiland, C.T., et al., Exploring mentorship practices in clinical education in nursing homes: A qualitative mixed-methods study. J Clin Nurs, 2021. 31(7-8): p. 895-908.
  3. Wu, X.V., et al., A systematic review of online learning programs for nurse preceptors. Nurse Educ Today, 2018. 60: p. 11-22.