Kvalitet i praksisstudier på sykehjem

Kvalitet i praksisstudier (QUALinCLINstud) setter søkelyset på sykehjem som læringsarena og har som målsetning å øke kvaliteten og effektiviteten i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter i praksisstudier på sykehjem.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Prosjektleder

Kristin Akerjordet

Prosjektperiode

2018 - 2022

Finansiering

Norges Forskningsråd, HELSEVEL

Budsjett

14 millioner

Halvparten av sykepleieutdanningen gjennomføres i praksis (Foto: Shutterstock).

Sykepleieutdanningen i Norge innebærer 50 prosent praksisstudier. Praksisen utgjør derfor en sentral læringsarena i profesjonsutdanningen. Veiledning og vurdering i praksis er avgjørende for å utdanne kompetente og selvstendige sykepleiere. Prosjektet setter søkelyset på sykehjem som læringsarena og har som målsetning å øke kvaliteten og effektiviteten i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter i praksisstudier på sykehjem.

Mer spesifikt ønsker prosjektet å øke kvaliteten knyttet til:

  1. sykepleiestudenters evne til kritisk reflekterende tenkning
  2. praksisveilederes veilednings- og vurderingskompetanse, samt
  3. styrke sykepleielæreres vurderingsverktøy.

Veiledning og vurdering

Prosjektets overordnede målsetning er todelt. Først vil prosjektet kartlegge hvordan sykepleieutdanningen sikrer høy kvalitet i kliniske studier og hva som kjennetegner dagens veilednings- og vurderingspraksis i sykehjem. Prosjektet er opptatt av å kartlegge sykepleiestudenters, praksisveilederes samt sykepleielæreres erfaringer og opplevelser for å bidra til økt innsikt og forståelse. Ulike forskningsstrategier benyttes i dette arbeidet, deriblant spørreskjemaer, intervjuer og observasjoner.

Nettbasert program for økt kvalitet

Basert på kunnskapsgrunnlaget som etableres vil prosjektet videre utvikle og teste et innovativt nettbasert veilednings- og vurderingsprogram rettet mot prosjektets spesifikke målsetninger. Prosjektet vektlegger betydelig grad av brukermedvirkning. Det innebærer at forskerne vil jobbe i tett samarbeid med sykepleiestudenter, praksisfeltet, og utdanningen gjennom hele prosjektperioden.

Brukermedvirkning

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og Universitetet i Agder (UIA). I tillegg er det etablert et brukerpanel bestående av studenter, praksisveiledere og sykepleielærere som skal være med i utarbeidelsen av de datainnsamlingsverktøy som skal benyttes, i planlegging av datainnsamling og i analyse av datamaterialet. Brukerpanelet skal også delta aktivt i utarbeidelsen av det nettbaserte programmet i tett samarbeid med forskerteamet og NETTOP. Brukermedvirkning i forskningsprosjektet styrkes ytterligere ved at det er ansatt medforskere fra sykehjemmene som inngår som samarbeidspartnere i prosjektet.

Prosjektet starter opp i juni 2018, går over fire år og har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. QUALinCLINstud prosjektet har et betydelig verdiskapende potensiale. Lykkes prosjektet, kan det potensielt bidra til å utvikle nasjonale føringer knyttet til veilednings- og vurderingsverktøy i sykepleieutdanningen, som i dag mangler standardisering og konkrete føringer.

Les mer om prosjektet og se publikasjoner i Forskningsrådets prosjektbank.

Forskere ved UiS

Professor i helsevitenskap og ledelse
51834109
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
51834141
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i sykepleiefag
51834140
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Ekstern tilknyttet UiS
51834167
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
51833688
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Forskere
Universitetet i Sørøst Norge

Kirsti Skovdahl Marianne Gonzalez Ann Kristin Skalleberg Hilde Sollid Monika Ravik

Universitetet i Agder

Åshild Slettebø Else Mari Ekra Kari Brodtkorb Ingrid Espegren Dalsmo

Advisory board

Brenden MacCormak, Queen Margareth University, Edinburgh Annica Kihlgren, University of Orebro, Sweden

Linda Lundgaard Andersen, Roskilde University, Denmark Patrick Crookes, University of Canberra, Australia Stephen Billett, Griffith University, Australia

Tilbake til SHARE