Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryggleik i SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Publisert Sist oppdatert
Bilde av Stephen Sollid og Siri Wiig
Stephen J.M. Sollid og Siri Wiig er glade for samarbeidet. Foto: UiS

Oslo universitetssjukehus (OUS) gjekk inn som partnar i SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten i 2023.

– Dette partnarskapet sikrar eit tett samarbeid mellom Noregs største kliniske miljø og Noregs største forskingsgruppe innan pasienttryggleik og kvalitet i helsetenester. Vi er veldig glade for å ha OUS med på laget og ser fram til nye og spennande samarbeidsprosjekt med dette solide miljøet, seier senterleiar Siri Wiig.

OUS er Noregs største helseføretak og er eit komplett akuttsjukehus med alle medisinske og kirurgiske spesialitetar, i tillegg til fleire nasjonale spesialfunksjonar.

Fleire lokale og nasjonale medisinske kvalitetsregister har drift og sekretariata sine lokalisert ved OUS, og det er strategisk viktig for dei, som det største universitetssjukehuset i landet, å styrka forståing og praksis i arbeidet med pasienttryggleik.

Prehospital pasienttryggleik og akuttmedisin

Det akuttmedisinske tilbodet ved OUS skal dekke nesten ein tredel av den norske befolkninga. Kvalitet og tryggleik i dette tilbodet er derfor ikkje berre viktig, men svært synleg.

–  Forsking og forbetring av pasienttryggleik og kvalitet krev ei heilskapleg tilnærming til heile pasientforløpet frå første førespurnad til medisinsk nødmeldeteneste til rehabilitering etter utskriving. Sjukehuset ønsker å gjennomføra arbeidet med pasienttryggleik i helseføretaket forskingsbasert og slik at vi og andre kan læra og bli betre, seier Stephen J.M. Sollid som er klinikkleiar ved OUS.

Til samarbeidet med SHARE vil dei derfor i første omgang satsa på forsking på tryggleik for pasientar før dei blir lagt inn på sjukehus og korleis ein kan forbetra kvaliteten på tenestene.

– Vi vil også samarbeida om tilgang til data, ressursar innan analyse, rettleiing av forskarar, og utvikling av nye forskingsprosjekt, legg han til.

Spisskompetanse på feltet

OUS tar med eigen spisskompetanse på området inn i samarbeidet, samt tilgang på helsedata og forskingsstøtte frå Akuttklinikken og Prehospital klinikk.

– Vi ønsker å ha minst eit ph.d. prosjekt til ei kvar tid som er knytt til dette samarbeidet, forankra i forskingsstrategien i SHARE, og med rettleiarar frå minst to av senterdeltakarane. To ph.d. prosjekt oppfyller allereie desse krava, men fleire vil komma til, fortel Sollid.

Samarbeidet kan gi moglegheiter for ekstern finansiering av felles prosjekt gjennom tildeling av midlar frå Forskingsrådet, EU-program, Helse Sør-Øst, andre regionale forskingsmidlar, eller intern finansiering frå OUS eller UiO. Samarbeid med industrien eller filantropiske stiftingar kan også vera aktuelt.

Medlemmer frå OUS

Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF

Aktuelt frå SHARE

Kirurgers synspunkter på påvirkningen av ekstern vurdering på kvalitet og sikkerhet innen kirurgi

Åpenhet om forekomsten av uønskede hendelser har lenge vært en prioritet fra myndighetshold. Ekstern vurdering og tilbak...

Hvordan håndterte ledere i hjemmetjenesten pandemien?

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt helsepersonell sine erfaringer ...

Årsrapport for SHARE 2023

I 2023 gikk Oslo Universitetssykehus inn som partner i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forske...

Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomfør...

Å skreddersy helsetjenester: Ungdom som deltakere i tjenesteutvikling av psykisk helsevern

Bekymringen for ungdommens psykiske helse er et globalt fenomen som skaper overskrifter, også utenfor Norges grenser. Fr...

Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes ...

Når teknologien tapper – digitalt stress i arbeidslivet er en helseutfordring

Ettersom teknologien blir mer vanlig på jobb, står ansatte overfor flere utfordringer. Noen ganger føler de seg overveld...

Resiliens og regulering – en motsetning eller en smart kombinasjon i arbeidet med å forbedre helsetjenestene fremover?

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mener at regulatorisk resiliens bør spille en sen...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Etterlevelse av kvalitets- og sikkerhetsforskrifter i sykehjem

Kunnskap om hvordan helseledere og politikere organiserer, kontrollerer og følger opp arbeidet med HMS, kvalitet og pasi...

Sammenligner regulering av kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Ny forskning fra SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten sammenligner regulering av kvalitet og sikker...

Hvordan få til effektiv kommunikasjon under en pandemi?

Å knekke koden for effektiv videokommunikasjon under pandemier handler om å velge riktig budbringer. Eksperter kan innby...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Kirurger ønsker m­er åpen­het om alvorlige hendelser

Forskere har undersøkt hva som påvirker åpenhet om og læring fra alvorlige hendelser blant norske kirurger.

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

Hvordan kan vi gi bedre psykiske helsetjenester til ungdom med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger?

InvolveMENT-prosjektet skal tilpasse digitale psykiske helsetjenester for å møte behovene til ungdom med bakgrunn som na...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Varselutvalgets rapport – et symbol på skjebnens ironi?

Varselutvalgets forslag om å reformere dagens varselordning bærer dessverre skjebnens ironi. Utvalget foreslår både inno...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Vi trenger samspill for et sikrere helsesystem

Felles forskning på små og store prosjekter hver eneste dag – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt – bidrar ti...

Hvordan kan du ha normal lukte­sans når du mistenker tann­legen for å røyke på kontoret?

Målet med Annelin Espetvedts doktorgradsarbeid er å få et klarere bilde av hvordan endringer i luktesans måles.

Forholdet mellom resiliens og mestringstro blant helsepersonell

En ny studie har undersøkt forholdet mellom resiliens og mestringstro blant helsepersonell i forbindelse med COVID-19-pa...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Mestringstro blir avgjørende i effektiviseringen av helsevesenet

«Hvordan fremmer man mestringstro? En må kjenne til mekanismene som skaper mestringstro og se på teknologiens egenskaper...

Gav innspill om barns rett til medvirkning i helsetjenestene

Representanter fra SHARE poengterte at ungdommer har erfaringer som er unike for tjenestene de bruker, og at kvaliteten ...

Effekten av heltidskultur på kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskere ved SHARE har sett på hvilke faktorer som har en negativ eller positiv effekt på kvalitet og pasientsikkerhet n...

Pasientsikkerhet i behandling av muskel- og skjelettlidelser

Formålet med denne studien er å beskrive og utforske pasientsikkerhet i praksisen til autorisert helsepersonell som beha...

Da legen ba en kollega om hjelp med en dårlig pasient, fikk hun kjeft

Sykepleiere og yngre leger vegrer seg for å be om hjelp. Nå vet vi mer om hvordan det kan snus.

Leger må ta ansvar når pasienter blir skadet

Det er menneskelig å feile, men leger må ta ansvar når pasienter blir skadet. Vi er avhengig av at mennesker og systemer...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Hva kan man lære av brukerinvolvering i forskning?

Ny studie deler strategier og erfaringer lært fra brukerinvolvering i forskning innen ledelse av kvalitet og sikkerhet i...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet ved UiS skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for å kunne utvikl...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Hva er viktig for å sikre resiliens?

Studien viser at 10 ulike kapasiteter er viktige for å sikre resiliens på tvers av ulike helsekontekster.