Hjelpemidler på skoleeksamen

Det fakultetet som har ansvar for emnet avgjør hvilke hjelpemidler som er tillatt ved vurdering/prøving. Hjelpemidler kan omfatte skrevne og trykte hjelpemidler, kalkulator, tegneutstyr og annet hjelpeutstyr.

Publisert Sist oppdatert

Oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av emnebeskrivelser og oppgaveteksten. Hjelpemidler som ikke er oppført i oppgaveteksten vil bli inndratt, og forholdet vil bli betraktet som fusk eller forsøk på fusk.  
 
Ved spørsmål kontakt administrasjonen ved ditt fakultet eller institutt.

hjelpemidler

Kalkulator

Kalkulatoren skal være enkel med mindre emnebeskrivelsen eller oppgaveteksten spesifiserer at programmerbar kalkulator er tillatt.

Bilde av en kalulator. Foto: Ray Teyes

Det tillates ikke utstyr for tilkobling til lysnett, magnetkort, bånd/utskriftsenheter eller andre kalkulatorer. Kalkulatoren må ikke avgi støy. 

Det kan settes andre begrensninger for bruk av kalkulator enn de som fremgår her. Overtredelse av bestemmelsene betraktes som forsøk på fusk. 

Følgende kalkulatorer anses som enkel kalkulator per dags dato: 
 

Med godkjent, enkel kalkulator menes en av følgende kalkulatorer: 

 • Alle Casio FX82 
 • Casio FX85GT Plus
 • Citizen SR-260N 
 • Citizen SR-270X  
 • HP17bII+ 
 • HP30S
 • Math Numeri 624 
 • Texas BA II Plus 
 • Texas Instruments TI-30, TI-30X, TI30XB, TI-30X pro

Dersom emnebeskrivelsen bruker formuleringen "Alle kalkulatorer tillatt", betyr det en enkel uprogrammert kalkulator, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §4-4 pkt. 3. Programmerbar kalkulator er ikke tillatt med mindre dette er spesifikt angitt i oppgaveteksten.

Vedtak av 21.03.2018 
Med "godkjent kalkulator" som hjelpemiddel under skriftlige eksamener ved HHUiS menes en kalkulator med enkle numeriske og trigonometriske funksjoner. Per dags dato omfatter dette:  

 • Canon F-715SG
 • Alle Casio FX82
 • Casio FX85GT Plus
 • Casio SL-300NC 
 • Casio SL-310UC
 • Citizen SR-260N
 • Citizen SR-270X
 • HP30S
 • HP10B II +
 • HP17bII+ 
 • Texas Instruments BA II Plus
 • Texas Instruments TI-30XB 
 • Texas Instruments TI-30X Pro

På test i legemiddeltregning ved HV kan det brukes en godkjent, ikke-programmerbar kalkulator: 

 • FX-9750G II 
 • CASIO FX-9750 
 • Casio FX-9860 
 • Texas Instruments: Ti-82, Ti-83 eller Ti-84.  
 • HP30S; HP17bII+ 
 • Texas BA II Plus 
 • Texas Instruments TI-30 
 • Citizen SR-260N 
 • Citizen SR-270X  
 • Alle Casio FX82 

Det er ikke tillatt med CAS-kalkulatorer (Computer Algebra System). 

Hjelpemidler

Lovsamlinger

Tillatte hjelpemidler til eksamen i juridiske fag er Norges Lover, annen lovsamling, særtrykk/kopi av enkeltlover, forskrifter, konvensjoner, tariffavtaler og Stortingets skatte- og avgiftsvedtak.

Lovbøk

Utskrift fra Lovdata er kun tillatt når dette er særskilt tillatt av faglærer og er angitt i oppgaveteksten. 

I hjelpemidlene kan det være understrekninger i teksten og strek i margen i alle farger. I hjelpemidlene kan det dessuten være innarbeidet henvisninger innbyrdes i hjelpemiddelet og til andre tillatte hjelpemiddel.  

Henvisningene kan bare innledes med ord som se, jfr., cfr., contra, sml (sammenlign), ny, opph. (opphevet), endret.  

Henvisninger til lover, kgl. Res, forskrifter og reglement kan bare inneholde tittel og/eller data (eventuelt nummer), paragraf og/eller ledd (avsnitt), punktum (setning), nummer eller litra (bokstav). Vanlige forkortelser som grl., strl., og lignende kan brukes. En henvisning kan f. eks. se slik ut: Sml. FAL §18; opph. ved lov 13. februar 1976; jfr. lov nr. 261969 §2-1. 
 
Annen innarbeidelse enn nevnt over er ulovlig, f. eks. at ny lovtekst er skrevet inn i hjelpemiddelet. Henvisninger som reelt sett ikke er henvisninger til andre tillatte hjelpemidler, f. eks. kamuflerte oppgavedisposisjoner, stikkord og lignende er ikke tillatt. 

Du er kanskje også interessert i

Tilrettelegging

Studenter med funksjonsnedsettelse eller særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, und...

Joanna gir studenter gratis veiledning i biblioteket

Da Joanna slet med sin egen bacheloroppgave fikk hun hjelp av en studentmentor for å komme i gang. Nå hjelper hun selv s...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere ved fusk og forsøk på fusk. Fusk er et grov...

Kva må eg kunne på eksamen?

Korleis lykkast du best på eksamen?

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 1.august 2022.

Kontaktinfo for spørsmål om eksamen

Har du spørsmål om eksamen som du ikke finner svar på? Her finner du e-postadresser og kontaktpersoner for ditt fakultet...

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene tre...