Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene trer i kraft fra 1. august 2017.

Publisert Sist oppdatert

 1. Studentene er selv ansvarlig for å sette seg inn i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger og andre gjeldene regler/retningslinjer for eksamen.
 2. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg orientert om eksamensdato, tid og sted for eksamen.
 3. Studenter skal være på plass i eksamenslokalet minst 30 minutter før eksamensstart. Dersom studenter møter senere enn dette når de skal ha digital eksamen, vil de ikke bli innvilget ekstratid dersom de ikke får logget på til eksamen starter. 
 4. Ved digital eksamen skal kandidatene ha med egen bærbar maskin, jfr. forskrift om egenbetaling for universitet og høyskoler § 3-3(3). Kandidatene er pliktig til å forberede sin maskin i forkant av eksamen. Maskinen må være av nyere dato og oppdatert, slik at den kan brukes til eksamensavvikling. 
 5. Universitetet overtar ikke ansvar for skade på kandidatens egen pc med eventuell tilhørende utstyr, data eller programvare i forbindelse med bruk under eksamensavviklingen, eller mens utstyret er i UiS sine lokaler. Universitetet er ikke ansvarlig for tap av tekst/data som følge av strømbrudd eller feil ved maskinen. Kandidaten må selv sørge for å ta nødvendig sikkerhetskopi selv. 
 6. Kandidaten skal ha gyldig legitimasjon (studentkort, førerkort, pass o.l.) på bordet under hele eksamensavviklingen. Det er ikke tillatt å benytte app på telefon som identitetsbevis. Kandidater som ikke kan legitimere seg kan nektes adgang til eksamen.
 7. Vesker, mobiler og eventuelle andre saker som bringes med til eksamenslokalet skal legges på anvist plass i lokalet. Det er ikke tillatt med hodeplagg under eksamen, med unntak av religiøse hodeplagg. Det er kun tillatt med lyddempende øreplugger.
 8. Kandidater skal legge fra seg armbåndsur og aller former for klokker under eksamen. Det skal finnes klokke som viser rett tid i alle eksamensrom.
 9. Kandidaten skal ikke ha annet enn skrivesaker, tillatte hjelpemidler og mat på plassen. Tillatte hjelpemidler skal legges på pulten for kontroll. Hjelpemidlene skal være i samsvar med de hjelpemidler som er oppført på eksamensoppgaven og i emnebeskrivelsen. Dette kan bli kontrollert av inspektørene.
 10. Dersom ordbøker, tabeller, formler osv. er tillatt som hjelpemidler skal disse ikke inneholde løse ark, notater osv. Markeringer og understrekninger er tillatt. Hjelpemidler som ikke er tillatt eller inneholder notater etc. vil bli fjernet. Oppdages dette etter at eksamen er satt i gang vil det bli behandlet som fusk.
 11. Inkorporering og henvisninger i lovbok må følge gitte retningslinjer. Disse ligger på nettsider.
 12. Eksamenskandidater som møter til eksamen uten å være oppført på kandidatlisten, tar kontakt med hovedvakten i lokalet. Hovedvakten kontakter eksamenskontoret før kandidaten eventuelt får anledning til å gå opp til eksamen. Eksamen vil ikke bli godkjent før det er klart at alle forutsetninger for adgang til eksamen er oppfylt.
 13. Kandidater kan ikke trekke seg fra eksamen før tidligst 30 minutt etter eksamensstart. Kandidaten skal gi beskjed til vakten om at de ønsker å trekke seg. På digital eksamen finnes det en egen funksjon for dette i eksamenssystemet, på papireksamen skriver de» Jeg trekker med fra eksamen i …» Kandidaten skal da forlate eksamenslokalet.
 14. Kandidater som kommer til eksamenslokalet etter at eksamensoppgaven er delt ut, vil bli henvist til/tar kontakt med hovedinspektøren. Dersom kandidaten er på plass innen 30 minutter fra eksamen er startet, skal kandidaten få anvist plass og tillates å gjennomføre eksamen på linje med de øvrige kandidatene, uten ekstra eksamenstid. Tillatelse vil ikke i noen tilfelle bli gitt etter at en kandidat som har sett oppgavene, har forlatt eksamenslokalet uten følge av inspektør. Eksamenskandidatene har ikke anledning til å forlate eksamenslokalet før det har gått 30 minutter av eksamenstiden.
 15. Eksamenstiden er angitt i informasjonen på forhånd, og skal dessuten være påtrykt eksamensoppgaven. Den inkluderer pauser. Etter at eksamenstiden er ute skal all skriving på eksamensbesvarelsen opphøre. Kandidater som bruker tid utover gitt eksamenslengde får ikke levere besvarelsen. Kandidatene får 15 minutter ekstra tid til klargjøring/levere eksamensbesvarelsene (fylle ut heading, rive og ordne arkene). Kandidatene skal ta hensyn til kandidater som eventuelt har forlenget eksamenstid.
 16. Når universitetet bruker tre lags gjennomslagspapir som eksamensark, er ett ark for sensor, ett for faglærer og ett til kandidaten. Besvarelsen må derfor skrives med kulepenn (svart eller blå) eller hard tusjpenn. Legg ikke flere eksamensark oppå hverandre når du skriver da skriften kan vise gjennom flere av disse arkene. Originalen og første kopi skal heftes sammen og leveres inn, mens siste kopi beholdes av kandidaten. Dersom tiden ikke strekker til og det blir levert kladdeark, kan man ikke regne med at disse blir kopiert og oversendt sensor.
 17. Hovedinspektør innleder eksamen ved å gi en kort orientering om praktiske ordninger for eksamensdagen. Hovedinspektøren gir beskjed når det er en time igjen av ordinær eksamenstid og når det er 15 minutter igjen.
 18. Enhver form for kommunikasjon og henvendelse kandidatene imellom er ikke tillatt. Henvendelser skal rettes til inspektørene. Dersom en kandidat har behov for å forlate eksamenslokalet skal han/hun alltid ha følge med en eksamensinspektør. Kandidaten skal ikke ha kontakt med andre utenfor eksamenslokalet. Kandidaten må rette seg etter inspektørens anvisninger. Der er ikke anledning til å gå i bokhandel eller kantinen under eksamen.
 19. Kandidater som har spørsmål angående oppgaven må henvende seg til inspektørene som kontakter faglærer. Faglærer avgjør selv hvilke spørsmål som kan besvares. Opplysninger som er av interesse eller nødvendige for alle kandidatene, skrives på tavlen eller deles ut skriftlig til samtlige kandidater.
 20. Kandidater som grunnet sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn ikke kan møte til eksamen, må sende dokumentasjon innen fem dager, jfr. Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær. Leveres ikke tilstrekkelig dokumentasjon, blir kandidaten registrert med «ikke møtt» og har brukt opp ett eksamensforsøk.
 21. Kandidater som blir syke under eksamen kan selv velge om de vil levere inn besvarelsen. Men hvis besvarelsen leveres inn kan kandidaten ikke levere legeattest i etterkant. Dersom kandidaten velger å trekke seg på grunn av sykdom og leverer legeattest innen 5 virkedager, vil dette gi «gyldig fravær» og et nytt forsøk.
 22. En kandidat som vil levere besvarelsen før eksamenstiden er slutt, varsler en av inspektørene og blir sittende til alle papirer er kontrollert og levert. Deretter forlater kandidaten eksamenslokalet umiddelbart. En besvarelse som er levert kan ikke under noen omstendigheter leveres ut igjen. Kandidater som leverer før halve eksamenstiden er gått vil ikke få med seg eksamensbesvarelsen.
 23. Kandidatene skal ta hensyn til andre i eksamenslokalet slik at det ikke oppstår unødige forstyrrelser. Dette gjelder også ved avslutning av eksamen av hensyn til kandidater med innvilget ekstratid. Ved ordensbrudd kan en kandidat bli bortvist fra eksamenslokalet.
 24. En kandidat som ikke møter til eksamen regnes å ha gjort et forsøk. En kandidat som trekker seg under eksamen fyller ut og leverer omslagsarket og blir sittende til inspektøren gir tillatelse til å forlate lokalet.
 25. Fusk eller forsøk på fusk vil øyeblikkelig bli meldt til eksamenskontoret. Konsekvenser av påvist fusk eller forsøk vurderes av universitetet som egen sak.
 26. Dersom det innvilges særskilt tillatelse til bruk av PC under eksamen, har eksamensansvarlig rett til å kontrollere at bare nødvendig programvare ligger på harddisk eller tilgjengelig minnepinne. Kandidaten har selv ansvar for å ta backup.

Du er kanskje også interessert i

Joanna gir studenter gratis veiledning i biblioteket

Da Joanna slet med sin egen bacheloroppgave fikk hun hjelp av en studentmentor for å komme i gang. Nå hjelper hun selv s...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Kva må eg kunne på eksamen?

Korleis lykkast du best på eksamen?

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 1.august 2022.

Kontaktinfo for spørsmål om eksamen

Har du spørsmål om eksamen som du ikke finner svar på? Her finner du e-postadresser og kontaktpersoner for ditt fakultet...

Hjelpemidler på skoleeksamen

Det fakultetet som har ansvar for emnet avgjør hvilke hjelpemidler som er tillatt ved vurdering/prøving. Hjelpemidler ka...