Dokumentarproduksjon - masterprogram


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-DOKPRO

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i dokumentarproduksjon

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Dokumentarisk innhold formidles i økende grad i ulike kanaler; trykte formater (avis, bok og tidsskrifter), radio, film, tv og nett. Dokumentaren kan berike samfunnets og publikums forståelse av vår virkelighet – politisk, sosialt, følelsesmessig og intellektuelt – som levende mennesker og demokratiske beslutningstakere.

Masteren i dokumentarproduksjon er metodisk bygd på kunstnerisk utvikling og ser både på den personlige og den journalistiske dokumentaren. Masteren konsentrerer seg om tre dokumentariske uttrykk, film, podcast og tekst. Studiet har som mål å utdype forholdet mellom skaper og bruker, mellom medier og samfunn og mellom de kunstneriske/journalistiske uttrykk og et moderne demokrati. Studiet er opptatt av å utfordre både form og innhold i dokumentariske produksjoner.

Gjennom masterstudiet skal studentene lære å produsere egne dokumentarer og kritisk

reflektere rundt dokumentarteori- og historie.

Masterstudiet består av en tredelt masteroppgave: en pitcheprosess som driver fram prosjektet, en dokumentar som kan produseres i et valgfritt medium (film, fjernsyn, podcast eller tekst) og en kritisk refleksjon over dokumentararbeidet.

Det vil bli lagt vekt på veiledning av produksjonen i grupper med medstudenter hvor en søker refleksjon over egne og andres produksjoner. Som student skal du også delta på en medstudents produksjon som dramaturg. Arbeidsomfanget tilsvarer 3 arbeidsdager.

Læringsutbytte

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten skal:

 • Ha inngående kunnskap om dokumentar og dokumentarproduksjon i film, podcast og tekst.
 • Ha inngående kunnskap og forståelse for dokumentarsjangeren og det historiske og teoretiske grunnlaget for denne.
 • Ha kunnskap om de sentrale begrepene og ulike teoretiske og kunstneriske perspektiver knyttet til dokumentaren.
 • Ha inngående kunnskap om forholdet mellom den frie kunstneriske dokumentaren og den journalistiske, samt det presseetiske systemet.
 • Ha kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid og metode innenfor dokumentarfeltet.
 • Ha kunnskap om det å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i den audiovisuelle fortellingens historikk, tradisjon, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike kilder og anvende disse i kunstnerisk praksis, og i refleksjon over eget arbeid
 • kunne analysere eksisterende kunstnerisk praksis, teori og metode innenfor fagområdet og arbeide selvstendig i egen praksis
 • kunne bruke relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig og reflektert måte
 • kunne anvende kunnskapene og ferdighetene til å utvikle og produsere større dokumentarprosjekter, og vise høy teknisk og innholdsmessig kompetanse innen audiovisuell produksjon og fortellermessig oppbygging av en dokumentar

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Kunne analysere og kommunisere faglige og etiske problemstillinger knyttet til innhold og produksjon av dokumentarer.
 • Kunne analysere dokumentariske problemstillinger og uttrykksformer med utgangspunkt i dokumentarens historiske, samfunnsmessige og mediale stilling.
 • Kunne benytte relevante metoder for faglig og kunstnerisk dokumentarisk utviklingsarbeid på en selvstendig og uavhengig måte.
 • Kunne formidle refleksjon rundt faglige problemstillinger, knyttet til egne verk og egen praksis, til fagfeller og til allmennheten

 

Hva kan du bli?

Som ferdig utdannet skal du også kunne utvikle egne prosjekter eller jobbe for uavhengige produsenter eller medieaktører som driver med dokumentarproduksjon.

Studiet vil kvalifisere deg for arbeid knyttet til redaksjoner som driver med lengre feature og undersøkende journalistikk.. 

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • MDO100: Dokumentarteori

   Første år, semester 1

   Dokumentarteori (MDO100)

   Studiepoeng: 10

  • MDO120: Historiefortelling 1

   Første år, semester 1

   Historiefortelling 1 (MDO120)

   Studiepoeng: 10

  • MDO140: Etikk i dokumentar

   Første år, semester 1

   Etikk i dokumentar (MDO140)

   Studiepoeng: 10

  • MDO110: Dokumentar og journalistikk

   Første år, semester 2

   Dokumentar og journalistikk (MDO110)

   Studiepoeng: 10

  • MDO130: Historiefortelling 2

   Første år, semester 2

   Historiefortelling 2 (MDO130)

   Studiepoeng: 10

  • MDOMAP: Masterpitch

   Første år, semester 2

   Masterpitch (MDOMAP)

   Studiepoeng: 10

  • MDO150: Dokumentarisk fordypning

   Andre år, semester 3

   Dokumentarisk fordypning (MDO150)

   Studiepoeng: 10

  • MDOMAS: Masteroppgave i dokumentarproduksjon

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i dokumentarproduksjon (MDOMAS)

   Studiepoeng: 50

Utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

Det åpnes for at studenter på dokumentarproduksjon kan ta et semester av utdanningen i utlandet ved å gjøre opptak i et annet land.

Læresteder i utlandet

UiS har også en rekke avtaler med universiteter utenfor Europa.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent kari Riste  for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Opptakskrav

OBS! opptak annethvert år, neste opptak 2023

 

Bachelorgrad (180 studiepoeng/60 vekttall) i fag som omfatter medieproduksjon, medievitenskap eller journalistikk. Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang. Studiet er også åpent for andre bachelorutdanninger dersom søker kan dokumentere relevant arbeidserfaring.

For å være kvalifisert for opptak til studiet kreves det i tillegg følgende vedlegg til søknaden:

 • En arbeidsprøve fra minst én produksjon hvor kandidaten har hatt ansvaret for innhold i produksjon av en film, en skriftlig feature, en multimedial reportasje, et radioprogram eller lignende.
 • Et essay hvor man beskriver seg selv, motivasjon og faglige interesse.

 

Det etableres mange nye studietilbud som kan ha relevans for master i dokumentarproduksjon, både i Norge og i utlandet. Det er derfor ikke utformet en fullstendig uttømmende liste over studieprogram som kan gi opptak. Det kan i særskilte tilfeller gis unntak fra formelle opptakskrav.

Arbeidsprøver

Arbeidsprøven kan være del av en bacheloroppgave eller en selvstendig produksjon. Vi ber om at arbeidsprøver som inneholder lyd og/eller bilder gjøres tilgjengelige (Youtube, Vimeo, ftp, eller lignende) og at krediteringen av verket er gitt med ditt fulle navn.

Husk å legge inn «linken» til produksjon i søknaden (bruk gjerne merknadsfeltet til dette).Dersom du ikke ønsker eller av ulike årsaker ikke kan laste opp arbeidsprøven din via internett, må du i god tid før søknadsfrist ta kontakt med oss slik at vi kan finne en løsning.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april 2023. 
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1. mars

Opptak annethvert år (oddetall).

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, Tlf.:51 83 15 35, e- post:post-ims@uis.no.

Fagrelaterte spørsmål om studiets innhold kan sendes til studieprogramleder Hans Eirik Voktor

Studieadministrative spørsmål rettes til Studiekonsulent Kari Riste.

Opptaksspørsmål rettes til masteropptak@uis.no.