Serviceledelse i internasjonal business - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-SERLIB

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Service Leadership in International Business

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Navn på studieprogram:

Norwegian name: Master i Serviceledelse i internasjonal business

Engelsk navn: Master of Service lederskap in International Business

Grad:

Master of Service Leadership in International Business.

Studiepoeng:

120 studiepoeng

Institutt, fakultet:

Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Mål student:

Programmet skal tiltrekke seg studenter med høye ambisjoner og de som er villige til å legge ned stor innsats for å utvikle sitt potensial som fremtidige ledere innen tjenesteleverandører. Programmet tilbys som et heltidsprogram. Programmet undervises på engelsk, og alle eksamener er på engelsk.

Opptak:

Søkere må ha en bachelorgrad i hotell / turisme ledelse, bedriftsøkonomi, økonomi, samfunnsvitenskap eller annen forretningsrelatert bachelorgrad.

Innhold:

Programmet er delt inn i fire semestre:

Første semester gir en generell læringsplattform hvor vi fokuserer på analytiske ferdigheter og metoder, perspektiver på internasjonal servicevirksomhet og ledelse.

I andre semester fokuserer vi på menneskelige relasjoner, rollen som serviceleverandør, markedsføring, og styring av inntekter og kostnader. Emnene representerer en progresjon fra de mer generelle emnene fra første semester.

I tredje semester tilbys du en dypere forståelse av internasjonal markedsføring der kulturelle utfordringer inngår. For å stimulere til tjenesteinnovasjon og entreprenørskap og koble til verktøy og konsepter tilbyr vi "Applied Service Innovation Project" der studentene utvikler og designer et nytt tjenestetilbud. Ledelsesutfordringer er et tredje emne der studentene utfordres i å utdype forståelsen av moderne ledelsesutfordringer Det inngår også et kurs i kvalitative og kvantitative metoder som er relevant for masteroppgaven din i fjerde semester. Dette semesteret er også åpent for å delta på utveksling ved et utenlandsk universitet som en del av vårt program.

Fjerde semester er utpekt til å jobbe med en masteroppgave hvor du velger et bestemt forskningsfelt og utfører et veiledet forskningsprosjekt, og dermed oppnår spesiell kunnskap innenfor et begrenset kunnskapsområde.

Obligatoriske emner:

 • Forskningsmetoder
 • Strategisk ledelse
 • Grunnleggende om tjenesten
 • Tjenester markedsføring
 • Internasjonale HR-perspektiver
 • Kostnads-, pris- og inntektsstyring

Valgfag

Tredje semester gir åpninger for studentene å utdype seg i emner av interesse ved å velge blant valgfag levert av NHS. Disse er for tiden:

 • Applied Service Innovation-prosjekt
 • Utfordringer knyttet til lederskap
 • Internasjonal markedsføring
 • Kvalitativ og kvantitativ metode

Formål, innhold og organisering av studieprogrammet

Formålet med dette masterprogrammet er å gjøre det mulig for deg å utvikle og administrere lønnsomme servicerelaterte virksomheter, og samtidig erkjenne det sosiale og miljømessige ansvaret i samfunnet som firmaet er innebygd i.

Serviceorientering er kjerneelementet i alle typer organisasjoner, alt fra rene servicefirmaer som et hotell- eller konsulentfirma, til produksjonsfirmaer med økende fokus på serviceelementer.

Ledelse er en paraply for flere delområder som inngår i din fremtidige karriere. I dette programmet vil du møte kurs som gjør at du kan analysere forretnings- og markedsmiljøet, håndtere menneskelige ressurser og organisatoriske utfordringer, forstå markedsføring og kunden og serviceoperasjoner. Masteroppgaven avslutter programmet.

Det internasjonale aspektet innebærer at alle saker og læreplaner er internasjonale og i en flerkulturell setting. Rundt halvparten av masterstudentene rekrutteres fra ulike land i utlandet, noe som ytterligere øker relevansen av internasjonalisering og flerkulturell kompetanse. Studenter i programmet kan ytterligere utvide sin internasjonale erfaring ved å tilbringe et semester i utlandet (normalt tredje semester). Vi samarbeider med en rekke høyt rangerte internasjonale universiteter som tilbyr gratis og interessante kurs.

Læringsutbyttet ditt bestemmes av hardt arbeid og klasseromsoppmøte og aktiv deltakelse støttet av dedikerte professorer og relevante litteraturkilder.

Masterprogrammet består av 120 studiepoeng som tilsvarer et toårig heltidsstudium. Programmet tilbys som et heltidsprogram. På grunn av den forventede arbeidsbelastningen på programmet anbefales ikke tidkrevende deltidsjobber ved siden av studiet.

Språk:

Engelsk

Faglige kvalifikasjoner:

Dette programmet retter seg mot alle tjenesteytende næringer med vekt på tjenester rettet mot den enkelte (på forbrukernivå). Andre bransjer med vekt på tjenester, kan meget vel dra nytte av masterkandidatenes kompetanse. En kandidat fra programmet antas å gå inn i lederstilling i tjenesteytende næringer etter noen års praktisk arbeidslivserfaring.

Studiekompetanse:

Mastergraden kvalifiserer for videre studier på ph.d.-nivå.

Undervisning modus:

Kurs som tilbys på NHS er basert på student-sentrert læringsmetode som case-basert læring er en modus. Dette innebærer at du forventes å diskutere praktiske forretningssaker ved å anvende teoretiske rammer og konsepter i klasserommet. Det forventes derfor at du deltar aktivt i alle faser av programmet, både når det gjelder relevante forberedelser og aktivt oppmøte. Studenter som velger valgemner fra andre institutter ved UiS eller tar emner i utlandet, kan møte andre undervisningsformer. For å sikre en aktiv læringsprosess er klasseoppmøte sterkt vektlagt.

Internasjonalt fokus på serviceledelse:

Foruten å kommunisere at dette programmet har et internasjonalt omfang på ledelse og service virksomhet i tittelen, er det internasjonale perspektivet grunnleggende i alle obligatoriske kurs. Internasjonalisering i programmet skjer hovedsakelig i tre dimensjoner: For det første, i undervisning bruker vi saker om internasjonal virksomhet som opererer i mer enn ett land, og de fleste tilfeller handler om ledende servicevirksomhet i land over hele verden. Studentene blir deretter utsatt for forskjeller i kultur og hvordan man skal håndtere i motsetning til forretningsmessige vilkår og betingelser, politiske, økonomiske, miljømessige, sosiale og kulturelle. Den andre dimensjonen kommer til syne når vi bruker internasjonal litteratur, og fokuserer på komparativ forskning. Den tredje og siste dimensjonen som gjør studien internasjonal er det faktum at mer enn halvparten av studentene er internasjonale, som normalt representerer alle kontinenter av ordet. Dette gir en internasjonal atmosfære i klasserommet der elevene bidrar i diskusjoner om hvordan ting er forskjellige i ulike deler av verden.

Vurdering:

Vurderingsformene varierer fra emne til emne og kan omfatte både skriftlig og muntlig eksamen, individuelt og i grupper. Se presentasjoner av det enkelte kurs for detaljer. På alle emner i programmet forventes det at studentene bruker kildehenvisninger i tråd med APA 7.

Praksis:

Læringsprosessen i kursene og masteroppgaven er basert på praktiske forretningssaker og situasjoner.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført sin kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte  definert i form av kunnskapsferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 Kandidaten

 • Har avansert kunnskap innen serviceledelse i internasjonal virksomhet og spesiell innsikt i ledelsesteorier, human resource management, markedsføring og aspekter ved utvikling og kontroll av serviceoperasjoner, og etter eget valg et mer begrenset kunnskapsområde innen internasjonale  tjenesteytende næringer.
 • Har inngående kunnskap om metoder anvendt innen strategiutvikling, markedsføring og driftsutvikling og vurdering innen tjenesteledelse i internasjonal virksomhet
 • Kan  anvende sin kunnskap innenfor andre kunnskapsområder.
 • Kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap innen tjenesteledelse  i internasjonal virksomhet,  dets historie, tradisjoner og samfunnsrolle og funksjoner.

 

Ferdigheter

 Kandidaten

 • Kan analysere og være kritisk til ulike informasjonskanaler, og anvende disse for å strukturere og formulere faglige resonnementer, spesielt om ansvarlig ledelse, forretningsansvar og  bærekraftig industri- og forretningsutvikling.
 • Kan analysere eksisterende teorier, metoder og  tolkninger innen serviceledelse  i internasjonal business, og  arbeide selvstendig med å løse praktiske og teoretiske problemer. 
 • Kan anvende relevante metoder i forsknings- og utviklingsprosjekter rettet mot utvikling og vurdering av   servicevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt.

 

Generell kompetanse

 Kandidaten

 • Kan analysere relevante faglige, praktiske og forskningsetiske problemstillinger innenfor tjenesteytende næringer.
 • Kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å oppnå avanserte oppgaver og prosjekter.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske uttrykk som brukes innen serviceledelse i internasjonal business.
 • Kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner.
 • Kandidaten er klar til å gå inn på et ph.d.-program.

 

Hva kan du bli?

Dette masterstudiet vil for mange være starten på en fremtidig lederkarriere, og tidligere NHS-studenter er å finne i en rekke ulike lederroller i mange områder innen servicenæringene. Noen er  hotelldirektører, reiselivsdirektører, salgsledere eller markedssjefer, mens andre er produktsjefer, Key account managers, strategidirektører, rådgivere eller prosjektledere. Studiet gir med andre ord muligheter til å jobbe i en rekke spennende bransjer, med et stort spenn av interessante oppgaver.

Denne mastergraden kan kvalifisere til opptak til PhD-program.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • MSERMAS: Master's thesis in service leadership in international business

   Andre år, semester 3

   Master's thesis in service leadership in international business (MSERMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester på UiS eller utveksling

  • Emner i 3 semester ved UiS - Velg 3 emner

   • MHR201: Quantitative and Qualitative Methodology

    Andre år, semester 3

    Quantitative and Qualitative Methodology (MHR201)

    Studiepoeng: 10

   • MHR202: Fundamentals of Service

    Andre år, semester 3

    Fundamentals of Service (MHR202)

    Studiepoeng: 10

   • MHR203: Applied Service Innovation Project

    Andre år, semester 3

    Applied Service Innovation Project (MHR203)

    Studiepoeng: 10

   • MHR204: Leadership Challenges

    Andre år, semester 3

    Leadership Challenges (MHR204)

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

 • Obligatoriske emner

  • MHR101: Research Methods

   Første år, semester 1

   Research Methods (MHR101)

   Studiepoeng: 10

  • MHR102: Strategic Leadership

   Første år, semester 1

   Strategic Leadership (MHR102)

   Studiepoeng: 10

  • MHR202: Fundamentals of Service

   Første år, semester 1

   Fundamentals of Service (MHR202)

   Studiepoeng: 10

  • MHR104: International HR Perspectives

   Første år, semester 2

   International HR Perspectives (MHR104)

   Studiepoeng: 10

  • MHR107: Services Marketing

   Første år, semester 2

   Services Marketing (MHR107)

   Studiepoeng: 10

  • MHR108: Cost and Revenue Management

   Første år, semester 2

   Cost and Revenue Management (MHR108)

   Studiepoeng: 10

  • MSERMAS: Master's thesis in service leadership in international business

   Andre år, semester 3

   Master's thesis in service leadership in international business (MSERMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester på UiS eller utveksling

  • Emner i 3 semester ved UiS - Velg 3 emner

   • MHR103: International Marketing

    Andre år, semester 3

    International Marketing (MHR103)

    Studiepoeng: 10

   • MHR201: Quantitative and Qualitative Methodology

    Andre år, semester 3

    Quantitative and Qualitative Methodology (MHR201)

    Studiepoeng: 10

   • MHR203: Applied Service Innovation Project

    Andre år, semester 3

    Applied Service Innovation Project (MHR203)

    Studiepoeng: 10

   • MHR204: Leadership Challenges

    Andre år, semester 3

    Leadership Challenges (MHR204)

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

Utveksling

 • Alle land

  Bergische Universität Wuppertal

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Heart ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Danmark

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

 • Italia

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Heart ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Sverige

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • Tyskland

  Bergische Universität Wuppertal

Opptakskrav

Bachelorgrad med en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng. Følgende fagområder kvalifiserer for opptak: hotelledelse, restaurantledelse, reiselivsledelse, administrasjon, økonomi eller tilsvarende fagområder.

Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i ECTS-skalaen, eller tilsvarende.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars