Hopp til hovedinnhold

Sosiologi - årsstudium (Å-SOSIO)

Fakta
Studieprogramkode

Å-SOSIO

Vekting (SP)

60

Studienivå

Årsstudium

Fører til grad

Sosiologi - årsstudium

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk
Intro

Sosiologi er vitenskapen om hvordan sosiale, kulturelle og økonomiske prosesser binder mennesker sammen eller holder dem fra hverandre. Å forstå disse prosessene i et sosiologisk perspektiv vil ofte bety at vi studerer «det underlige i det velkjente» (Peter Berger).

Sosiologi handler om å forstå individuelle identiteter og livsvalg ut fra deres sosiale kontekst, knyttet til gruppedannelser, sosial ulikhet, politiske forhold. Motsatt er sosiologien også opptatt av hvordan individuelle handlingsvalg fører til reproduksjon og/eller endring av samfunnsmønstre. I bred forstand handler sosiologien om hvordan våre livsvalg påvirkes av sosiale mønstre og prosesser som vi er del av – fra våre umiddelbare sosiale situasjoner og nære relasjoner til strukturelle og globale endringer. Og motsatt, hvordan fører våre valg samlet til at de samme mønstrene vedlikeholdes eller endres? Sosiologiens blikk for det «underlige i det velkjente» innebærer at vi gjør systematiske studier av forhold som vi alle mener å ha nær kjennskap til, enten de er knyttet til familie, skole, utdanning, politikk, gruppedannelser, hverdagsliv, migrasjon, sosiale bevegelser, globalisering, økonomi og velferdsstat.

Av FNs bærekraftmål berører sosiologistudiet i særlig grad nr. 10 «Mindre ulikhet», nr. 16 «Fred og rettferdighet», nr. 5 «Likestilling mellom kjønnene», nr. 4 «God utdanning» og nr. 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst». Sentrale sosiologiske spørsmål er her hvordan sosial ulikhet og makt dannes og vedlikeholdes innen organisasjoner, arbeidsliv og utdanning, og hvordan karrieremuligheter, helse, inntekt og sosial mobilitet henger sammen med klassebakgrunn, etnisitet og kjønn. Slike spørsmål kan vi undersøke «ovenfra-og-ned» eller «nedenfra-og-opp». Ved UiS er sosiologene særlig opptatt av det siste, og både studiet og mye av forskningen vår kjennetegnes av det vi kaller «interaksjonistiske» analyser.

Gjennom sosiologi årsstudium få du innsikt i hvordan man produserer og systematiserer kunnskap om sentrale samfunnsspørsmål, og i hvordan man forholder seg med kritisk distanse til forskning. Innsikt i forskningsmetode, og den kjennskap som du får til de krav som stilles til vitenskapelig kunnskap, hjelper deg i å vurdere innhold og troverdighet i kunnskapsgrunnlaget for beslutninger i politikk og arbeidsliv. Hvordan leser vi en statistisk tabell som antyder en sammenheng mellom f.eks. kjønn og utdanningsvalg? Hva er datagrunnlaget for konklusjonene i en kvalitativ forskningsrapport? Å kunne forstå grunnlaget for slike sammenhenger, er etterspurte ferdigheter i dagens arbeidsliv.

Årsstudiet inngår som 1. år i bachelorgraden i sosiologi. Fullført studium gir grunnlag for å søke direkte opptak til andre året på bachelorprogrammet i sosiologi.

Fagplan

Innhold i studieprogrammet

Årsstudiet i sosiologi har et innhold likt første året i bachelorstudiet i sosiologi. Årsstudiet inneholder emnene Sosiologisk teori - klassiske perspektiver, Sosiologisk teori - nyere perspektiver, Sosial ulikhet, Samfunnsstruktur i endring, Forskningsteori og metode, samt Examen philosophicum.

Det kan forekomme endringer i studieplanen.

Arbeids- og vurderingsformer

Arbeids- og undervisningsformer vil variere fra emne til emne. I de fleste emnene i bachelorstudiet inngår forelesningsrekker med gruppearbeid. I noen emner er det enkelte obligatoriske innleveringer av gruppearbeid.

 Alle emnene krever utstrakt grad av selvstendig arbeid. Forventet læringsutbytte forutsetter aktiv deltakelse i den organiserte undervisningen og i faglige diskusjoner, arbeid med skriftlige oppgaver relatert til de ulike emnene, og at studentene leser pensum systematisk og tilegner seg kunnskap fra annen relevant faglitteratur.

Undervisningsspråket er norsk. Deler av pensum vil være på engelsk og andre nordiske språk.

Hva kan du bli?

Sosiologer har stillinger både innenfor kommuner, fylkeskommuner, departementer og direktorater, skoleverket og andre offentlige etater, som for eksempel NAV-systemet, og innen private bedrifter, media og andre kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner og internasjonale organisasjoner. Sosiologer arbeider blant annet med planlegging, samfunnsanalyser, forsknings- og utredningsarbeid, kommunikasjon og informasjon, konsulentarbeid, personaladministrasjon, organisasjonsutvikling og undervisning. Årsstudium i sosiologi vil kunne gi vesentlig bidrag til supplerende perspektiv på situasjoner og utfordringer en kan møte i dagligliv og annen utdanning.

Studieplan og emner
  • Obligatoriske emner

Utveksling
Utveksling
  • Alle land