Utøvende musikk - masterprogram


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-UTØVMUS

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i utøvende musikk

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk, Engelsk

Mastergradsstudiet i utøvende musikk krever en utøvende bachelorgrad og retter seg mot musikere på et høyt kunstnerisk nivå, som har en interesse for og stor motivasjon for å gjøre et fordypningsstudium. I utgangspunktet er studiet åpent for studenter fra de fleste stilarter og genrer (klassisk musikk, jazz, improvisasjon, samtidsmusikk etc.), men med et forbehold om at det ved fakultetet finnes tilgjengelig ekspertise til veiledning og undervisning innen studentens valgte spesialområde.

Undervisningsspråket på masterstudiet er engelsk. Norsk kan benyttes i grupper med bare norsktalende studenter.

Læringsmiljø, undervisnings- og læringsformer: Studiets arbeidsformer vil være både lærerstyrt og studentstyrt. En sentral del av studentenes arbeidstid vil gå med til øving, både individuelt og i ensembler. Undervisning i hovedinstrument gis som en kombinasjon av individuelle timer, mesterklasser og veiledning i tilknytning til utøvende prosjekter. I tillegg gis det individuell veiledning i tilknytning til masterprosjektet. Undervisnings- og læringsformene er av stor betydning for realisering av læringsutbyttet; det legges derfor vekt på arbeidsformer som krever både selvstendighet og samarbeid.

Det er obligatoriske arbeidskrav knyttet til undervisningsaktivitet. Se UKs reglement for krav til frammøte i undervisning og prosjekter.

Vilkår for å gå videre i studiet: Studenten må bestå emnene i 1. studieår for å kunne starte på masterprosjektet i 2. studieår.

Oppbygging av studiet: Studiet går som fulltidsstudium over 2 år og er strukturert i 3 kategorier: Fordypningsemner på 100 studiepoeng og breddeorienterte støttefag på 20 studiepoeng (valgemner). Støtteemnene er teoretiske med en sterkere eller løsere anknytning til det utøvende. Igangsettelse /tilbud av valgemner avhenger av søkning og kompetanse / ledige ressurser ved institusjonen. Studiets utøvende identitet kommer primært til uttrykk ved proporsjoneringen mellom emneområdene. Dernest er alle emner tenkt som understøttende for studiets avsluttende produkt, som er hovedinstrumenteksamenen i fjerde semester. Slik bygger teoretiske valgemner opp under generelle modningsprosesser i arbeidet med det musikalske materialet, samt stimulerer til perspektiv for prosjektfordypningen i tredje semester. Den utøvende spesialisering tilgodeser den tid og energi studentene vier større satsninger ved skolen eller gir anledning til konsentrasjon om særlige interesse- og kompetanseområder.

Prøveformer: Det henvises til eksamensforskriften for UiS og til de enkelte emnebeskrivelser.

Selvstendig arbeid: MUM201 Masterprosjekt (30 stp) utgjør det selvstendige arbeidet i studiet. Arbeidet blir gjennomført under veiledning, og avsluttes med konsert- eller demonstrasjonsforedrag, innspilling eller solistoppdrag, avhengig av den formen for utøving studenten har beskrevet i sin prosjektbeskrivelse.

Innpassing/overgangsordninger: Innpassing vurderes av fakultetet på individuelt grunnlag, og krever dokumentasjon av avlagte eksamener fra ekstern institusjon.

Det er studentens fordypningsområde som er rammen rundt arbeidet med masterprosjektet. Studenter på masterstudiet forplikter seg til å bruke Canvas, som er felles plattform for kommunikasjon mellom studenter og ansatte/administrasjon.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskaper

 • ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt innenfor sitt spesialiseringsområde
 • ha kunnskap om kunstfaglig teori og metoder

Ferdigheter

 • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et tydelig personlig uttrykk
 • bruke relevante metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • drive solistisk og kammermusikalsk konsertvirksomhet gjennomføre et selvstendig, avgrenset fordypningsprosjekt, under veiledning

Generell kompetanse

 • demonstrere refleksjon og nyskapning
 • artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger på en kritisk reflektert måte, både innenfor fagmiljøet og med publikum

Hva kan du bli?

Masterprogrammet i utøvende musikk utdanner musikere, dirigenter og sangere til et allsidig profesjonelt utøverfelt, og til yrker som utøvere i orkester, band, kor med mer. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning kan du også jobbe som instrumentallærer i skoleverket.

Master i utøvende musikk gir grunnlag for videre studier på tredje syklus (ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid).

Emneevaluering

Studiet blir kvalitetssikret gjennom UiS sitt kvalitetssystem, utarbeidet etter kriterier og retningslinjer fra NOKUT.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske fellesemner

 • Retningsvalg

  • Retningsvalg - Klassisk

   • MUM502KD: Hovedinstrument II - Klassisk

    Andre år, semester 4

    Hovedinstrument II - Klassisk (MUM502KD)

    Studiepoeng: 30

  • Retningsvalg - Jazz

   • MUM502J: Hovedinstrument II - Jazz

    Andre år, semester 4

    Hovedinstrument II - Jazz (MUM502J)

    Studiepoeng: 30

 • Retningsvalg

  • Jazz

   • MUM501J: Hovedinstrument I - Jazz

    Første år, semester 1

    Hovedinstrument I - Jazz (MUM501J)

    Studiepoeng: 40

   • MUM705: Utøver- og stilhistorie - Jazz

    Første år, semester 1

    Utøver- og stilhistorie - Jazz (MUM705)

    Studiepoeng: 10

   • MUM807: Metode- og fortolkningslære

    Første år, semester 2

    Metode- og fortolkningslære (MUM807)

    Studiepoeng: 10

   • MUM502J: Hovedinstrument II - Jazz

    Andre år, semester 4

    Hovedinstrument II - Jazz (MUM502J)

    Studiepoeng: 30

   • MUM201: Masterprosjekt

    Andre år, semester 3

    Masterprosjekt (MUM201)

    Studiepoeng: 30

  • Klassisk

   • MUM501KD: Hovedinstrument I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Hovedinstrument I - Klassisk (MUM501KD)

    Studiepoeng: 40

   • MUM702: Oppføringspraksis

    Første år, semester 1

    Oppføringspraksis (MUM702)

    Studiepoeng: 10

   • MUM807: Metode- og fortolkningslære

    Første år, semester 2

    Metode- og fortolkningslære (MUM807)

    Studiepoeng: 10

   • MUM502KD: Hovedinstrument II - Klassisk

    Andre år, semester 4

    Hovedinstrument II - Klassisk (MUM502KD)

    Studiepoeng: 30

   • MUM201: Masterprosjekt

    Andre år, semester 3

    Masterprosjekt (MUM201)

    Studiepoeng: 30

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester (høstsemesteret i 2. klasse) 

Hvorfor et utenlandsopphold?
Fakultetet tilstreber bevisst et høyt internasjonalt nivå for å speile den yrkesmessige virkeligheten kandidatene kommer ut i etter endt studium. Den internasjonale profilen til fakultetet er helt nødvendig for å kunne fungere i harmoni med europeisk høyere musikkutdanning, musikkforskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Primært skal studenten ved utenlandsoppholdet oppnå en personlig utvikling som utøvende og medskapende kunstner. Et internasjonalt semester skal gi studenten mulighet til videre fordypning i forhold til det opprinnelige studiet ved UiS, men skal også gi muligheter for individuell spesialisering.   

Ordning for utvekslingen 
Studenter kan søke om utvekslingsplass ved en av UKs mange partnerinstitusjoner med tanke på et delstudium i utlandet. Studenten må selv kvalitetssikre hvordan tilbudet fra vertsinstitusjonen egner seg sammen med sin egen progresjon og planlagte løp.  Krav for å reise på utveksling: Alle emner på første året må være bestått for at studenter kan få innvilget utveksling.

Søknadsprosess
Fristen for å gi UiS beskjed om at man ønsker å reise på utveksling i påfølgende studieår er 1. februar. Fristen er lik enten man skal reise på utveksling høst- eller vårsemester. Dette gir man melding om gjennom Digital studentekspedisjon. Hver student kan sette opp to (2) institusjoner en ønsker å reise til og vil bli nominert til begge disse.

De ulike mottakeruniversitetene har ulike søknadsprosedyrer, som man må gjøre seg kjent med. Mange av UiS sine partnere innenfor utøvende kunstfag benytter EASY som online-søknadsverktøy.

I tilfeller hvor vi har mottatt flere søkere enn det er tilgjengelige plasser, kan partneruniversitetene i utlandet be UiS om å rangere søkerne. Dersom UiS blir bedt om å rangere søkerne, vil dette bli gjort på et faglig grunnlag. Antall søkere til det enkelte partneruniversitet vil derfor ha innvirkning på sjansen til å få på plass på ønsket studiested. 

Både søknader gjennom EASY og andre søknadsportaler skal inneholde en rekke vedlegg. Det kan være ulike krav ved ulike institusjoner, men som oftest kreves følgende:  

 • Video hvor du spiller ditt instrument 
 • Motivasjonsbrev 
 • Anbefalingsbrev fra hovedinstrumentlærer 
 • Kunstnerisk CV 
 • Karakterutskrift på engelsk (bestill på StudentWeb i god tid) 
 • Learning Agreement - HVIS de spør om det. En læringsavtale skal uansett skrives senere, dersom man får tilbud om plass 

Orienter deg nøye på institusjonenes hjemmesider for å se om de har egne bestemmelser angående søknadsprosessen og søknadsfrister. Disse har du som student ansvar for å følge opp. 

Kontaktinformasjon 

Ta kontakt med hovedinstrumentlærer for faglig veiledning.

Praktisk relaterte spørsmål om utveksling: musikk-dans@uis.no

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

 

Utveksling

 • Alle land

  'Erasmus' College, Brussels

  The Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) is a School of Arts of Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts (EhB).

  Academy of Music, Cracow

  The Academy of Music in Kraków was founded in 1888 by the eminent Polish composer Wladyslaw Zelenski.

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

  Conservatorio Statale di musica Gaetano Braga - Teramo

  ISSSMC “G. Braga” in Teramo is a small institution, and of the oldest music institutions in Italy, founded in 1895.

  Conservatorio di Musica "Santa Cecilia"

  The birth of the institution dates back to 1875 thanks to Giovanni Sgambati and Ettore Pinelli as part of the reorganization of education operated by the Savoy state.

  Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma

  The history of the conservatory goes back to 19th century when giving singing lessons to orphans.

  Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno

  The Salerno State Conservatoire 'Giuseppe Martucci' has descended from a music school founded during the Bourbon reign (1819).

  Conservatorio di Musica Nino Rota - Monopoli

  The Monopoli Conservatory was founded in 1971 by the will and merit of Italian composer Nino Rota, and in 2004 named after him.

  Conservatorio di Musica di Perugia

  The music conservatory in Perugia is the only public institution for Higher Musical Artistic Education in the region of Umbria, the neighbouring region of Tuscany.

  Conservatory of Music Antonio Vivaldi of Allessandria

  Established at the end of the 1800’s, in 1969 the “Vivaldi” Conservatory of Music became one of the first Italian State Conservatories. It is situated in the 18th Century “Cuttica di Cassine” building.

  Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

  The Royal Danish Academy of Music is the oldest professional institution of musical education in Denmark as well as the largest, with approximately 400 students. It was founded in 1825.

  Grazyna and Kiejstut Bacewicz' Academy of Music, Lódz

  Welcome to the University of Music in Łódź, an institution with an unique and exciting atmosphere in a monumental Neo-Renaissance palace as well as in two modern buildings with concert halls and plenty of lecture and practice rooms.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Higher College of Music, Salamanca

  The full name of this institution is Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, often abbreviated to COSCYL.

  Hochschule für Musik Detmold

  The Hochschule für Musik Detmold is one of Germany's leading university-level music school, situated in Detmold, Germany.

  Hochschule für Musik und Theater München

  The origin of this institution in Munich dates back to 1846.

  Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni

  The Higher Institute of Musical Studies "G. Briccialdi" of Terni is located on the three floors of a prestigious Renaissance building in the historic center of the city.

  Johannes Gutenberg University of Mainz

  Mainz School of Music is part of the Johannes Gutenberg University Mainz, a public research university and among the largest and most prestigious universities in Germany.

  Lithuanian Academy of Music and Theatre

  The Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania, was founded by Composer Juozas Naujalis in 1933.

  MUSIKENE - Superior Music Conservatory of Basque Country

  Musikene is the Higher School of Music of the Basque Country situated in San Sebastián.

  Mannheim University of Music and Performing Arts

  During the eighteenth century, Mannheim was the home of the "Mannheim School" of classical music composers.

  Metropolitana, National Academy of Advanced Orchestral Studies

  The National Academy of Advanced Orchestral Studies (ANSO) in Lisbon places strongly emphasis on the musical practice as a whole, whether in chamber groups or in the Metropolitan Academic Orchestra.

  Music Conservatory "G. B. Pergolesi"

  The conservatory is situated on the Adriatic sea coastline.

  Music Conservatory "G.B.Martini" Bologna

  Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” Bologna is a higher education institution located in Bologna, Italy.

  Musikhochschule Lübeck

  "Wir vermitteln Leidenschaft" is the slogan of Musikhochschule Lübeck. The institution is situated in the former Hanseatic City of Lübeck, in the north of Germany.

  Musikhögskolan Ingesund

  The Ingesund Academy of Music is a music academy in Arvika and part of Karlstad University.

  Nanjing Institute of Fine Arts

  The UiS has welcomed students from this university for several years, and from 2022 is it also possible for UiS students within the field of classical music to go abroad to this institution situated 3 hours from Shanghai.

  National Conservatory of Music Antonio Scontrino in Trapani

  This music conservatory is in the city of Trapani, known as the city between two seas, close to Palermo.

  Royal Irish Academy of Music

  Royal Irish Academy of Music is a higher education institution located in Dublin, Ireland.

  The "Nicola Sala" Benevento State Conservatory of Music

  The "Nicola Sala" Conservatory of Music in Benevento, Italy, has over 1.000 students and 100 teachers, and was founded in 1988.

  University Mozarteum Salzburg

  Mozarteum University Salzburg, in German Universität Mozarteum Salzburg, was founded by Mozart’s widow in 1814 and it got its present name in 1908.

  University of Applied Sciences Northwestern Switzerland

  Composer Hans Huber, director of the general music school Allgemeine Musikschule founded in 1867, founded a conservatory in 1905, the first of its kind in the German-speaking part of Switzerland. Basel Academy of Music is now part of University of Applied Sciences Northwestern Switzerland.

  University of Music Franz Liszt Weimar

  The University of Music FRANZ LISZT Weimar in Germany was founded in 1872 by Carl Müllerhartung, the student of Franz Liszt.

  University of Music and Dramatic Arts Graz

  The University of Music and Performing Arts Graz was given its present name in 1970, but goes back to the founding of the Singschule in 1816.

  University of the Arts Helsinki

  The Sibelius Academy is part of the University of the Arts Helsinki and a university-level music school which operates in Helsinki and Kuopio, Finland. The university is among the biggest European music universities with roughly 1900 enrolled students.

  pôle Aliénor

  Pole Aliénor is a higher education institution located in Poitiers, France.

  Örebro universitet

  Örebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • Belgia

  'Erasmus' College, Brussels

  The Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) is a School of Arts of Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts (EhB).

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

 • Danmark

  Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

  The Royal Danish Academy of Music is the oldest professional institution of musical education in Denmark as well as the largest, with approximately 400 students. It was founded in 1825.

 • Finland

  University of the Arts Helsinki

  The Sibelius Academy is part of the University of the Arts Helsinki and a university-level music school which operates in Helsinki and Kuopio, Finland. The university is among the biggest European music universities with roughly 1900 enrolled students.

 • Frankrike

  pôle Aliénor

  Pole Aliénor is a higher education institution located in Poitiers, France.

 • Irland

  Royal Irish Academy of Music

  Royal Irish Academy of Music is a higher education institution located in Dublin, Ireland.

 • Italia

  Conservatorio Statale di musica Gaetano Braga - Teramo

  ISSSMC “G. Braga” in Teramo is a small institution, and of the oldest music institutions in Italy, founded in 1895.

  Conservatorio di Musica "Santa Cecilia"

  The birth of the institution dates back to 1875 thanks to Giovanni Sgambati and Ettore Pinelli as part of the reorganization of education operated by the Savoy state.

  Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma

  The history of the conservatory goes back to 19th century when giving singing lessons to orphans.

  Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno

  The Salerno State Conservatoire 'Giuseppe Martucci' has descended from a music school founded during the Bourbon reign (1819).

  Conservatorio di Musica Nino Rota - Monopoli

  The Monopoli Conservatory was founded in 1971 by the will and merit of Italian composer Nino Rota, and in 2004 named after him.

  Conservatorio di Musica di Perugia

  The music conservatory in Perugia is the only public institution for Higher Musical Artistic Education in the region of Umbria, the neighbouring region of Tuscany.

  Conservatory of Music Antonio Vivaldi of Allessandria

  Established at the end of the 1800’s, in 1969 the “Vivaldi” Conservatory of Music became one of the first Italian State Conservatories. It is situated in the 18th Century “Cuttica di Cassine” building.

  Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni

  The Higher Institute of Musical Studies "G. Briccialdi" of Terni is located on the three floors of a prestigious Renaissance building in the historic center of the city.

  Music Conservatory "G. B. Pergolesi"

  The conservatory is situated on the Adriatic sea coastline.

  Music Conservatory "G.B.Martini" Bologna

  Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” Bologna is a higher education institution located in Bologna, Italy.

  National Conservatory of Music Antonio Scontrino in Trapani

  This music conservatory is in the city of Trapani, known as the city between two seas, close to Palermo.

  The "Nicola Sala" Benevento State Conservatory of Music

  The "Nicola Sala" Conservatory of Music in Benevento, Italy, has over 1.000 students and 100 teachers, and was founded in 1988.

 • Kina

  Nanjing Institute of Fine Arts

  The UiS has welcomed students from this university for several years, and from 2022 is it also possible for UiS students within the field of classical music to go abroad to this institution situated 3 hours from Shanghai.

 • Litauen

  Lithuanian Academy of Music and Theatre

  The Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania, was founded by Composer Juozas Naujalis in 1933.

 • Polen

  Academy of Music, Cracow

  The Academy of Music in Kraków was founded in 1888 by the eminent Polish composer Wladyslaw Zelenski.

  Grazyna and Kiejstut Bacewicz' Academy of Music, Lódz

  Welcome to the University of Music in Łódź, an institution with an unique and exciting atmosphere in a monumental Neo-Renaissance palace as well as in two modern buildings with concert halls and plenty of lecture and practice rooms.

 • Portugal

  Metropolitana, National Academy of Advanced Orchestral Studies

  The National Academy of Advanced Orchestral Studies (ANSO) in Lisbon places strongly emphasis on the musical practice as a whole, whether in chamber groups or in the Metropolitan Academic Orchestra.

 • Slovakia

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

 • Spania

  Higher College of Music, Salamanca

  The full name of this institution is Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, often abbreviated to COSCYL.

  MUSIKENE - Superior Music Conservatory of Basque Country

  Musikene is the Higher School of Music of the Basque Country situated in San Sebastián.

 • Sveits

  University of Applied Sciences Northwestern Switzerland

  Composer Hans Huber, director of the general music school Allgemeine Musikschule founded in 1867, founded a conservatory in 1905, the first of its kind in the German-speaking part of Switzerland. Basel Academy of Music is now part of University of Applied Sciences Northwestern Switzerland.

 • Sverige

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Musikhögskolan Ingesund

  The Ingesund Academy of Music is a music academy in Arvika and part of Karlstad University.

  Örebro universitet

  Örebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • Tyskland

  Hochschule für Musik Detmold

  The Hochschule für Musik Detmold is one of Germany's leading university-level music school, situated in Detmold, Germany.

  Hochschule für Musik und Theater München

  The origin of this institution in Munich dates back to 1846.

  Johannes Gutenberg University of Mainz

  Mainz School of Music is part of the Johannes Gutenberg University Mainz, a public research university and among the largest and most prestigious universities in Germany.

  Mannheim University of Music and Performing Arts

  During the eighteenth century, Mannheim was the home of the "Mannheim School" of classical music composers.

  Musikhochschule Lübeck

  "Wir vermitteln Leidenschaft" is the slogan of Musikhochschule Lübeck. The institution is situated in the former Hanseatic City of Lübeck, in the north of Germany.

  University of Music Franz Liszt Weimar

  The University of Music FRANZ LISZT Weimar in Germany was founded in 1872 by Carl Müllerhartung, the student of Franz Liszt.

 • Østerrike

  University Mozarteum Salzburg

  Mozarteum University Salzburg, in German Universität Mozarteum Salzburg, was founded by Mozart’s widow in 1814 and it got its present name in 1908.

  University of Music and Dramatic Arts Graz

  The University of Music and Performing Arts Graz was given its present name in 1970, but goes back to the founding of the Singschule in 1816.

Opptakskrav

Opptakskrav: Søkere til Master i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier i musikk, fortrinnsvis en 3- eller 4-årig Bachelorgrad med instrumentalutøvende emner på minimum 90 studiepoeng. I tillegg må søker bestå utøvende opptaksprøver (2 runder).

Kontaktinformasjon

Fakultet for utøvende kunstfag, Tlf. 51 83 40 00 E-post: musikk-dans@uis.no