Musikkopplæring - årsstudium

Liker du å uttrykke deg gjennom musikk, eller ønsker du å utvikle din kompetanse i dans som del av musikkfaget? Er du nysgjerrig på å lære mer om hvordan du kan støtte barns utvikling, skaperglede og utforskertrang i både musikk og dans? Er du fremtidens musikklærer som bidrar til at hele skolen både musiserer og danser? Da er dette studiet perfekt for deg.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år, 2 semestre

Studiepoeng

60

Antall studieplasser

15

Undervisningsspråk

Norsk

Poenggrense

Nytt studieprogram

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Studiet søker å imøtekomme læreplanens krav til undervisningskompetanse i demokratiske, relasjonelle og tverrfaglige skapende prosesser i musikkfaget.

Om studiet

Årsstudium i musikkopplæring er et fulltidsstudium på 60 studiepoeng ved Fakultet for utøvende kunstfag.

I studiet får du opplæring i musikklæreren sitt arbeid med å stimulere og støtte musikalsk utvikling for elever på 1-10 trinn i grunnskolen. Det legges også vekt på at du får erfaring med dans som en skapende og utøvende kunstform som del av musikkfaget. Studiet forbereder deg til å møte grunnskolens krav til undervisningskompetanse i demokratiske, relasjonelle og tverrfaglige skapende prosesser i musikkfaget. Du får her erfaring med tverrfaglig tenkning og praktisering i estetiske læreprosesser og erfaringsformer, samt grunnleggende opplæring i utøvende og skapende musikalsk og danserisk virksomhet.

Studiet tar utgangspunkt i din egen utøvende kompetanse uavhengig av din musikalske eller danseriske forhåndsferdigheter- og kunnskap. Det er ingen krav til formelle forkunnskaper, men det er sterkt anbefalt med bakgrunn i musikk eller dans, for eksempel fra videregående skole med studieretning musikk, dans eller drama, deltaking i kulturskole, kor, korps, band eller liknende.

Undervisningen er samlingsbasert og foregår både på campus Ullandhaug og campus Bjergsted, og du vil møte høyt kvalifiserte og erfarne undervisere i både musikk og dans. Undervisningsformer er blant annet verkstedarbeid, forelesninger, samt undervisning på instrumenter individuelt og i samspill. I tillegg legges det opp til veiledet egenarbeid både individuelt og i gruppe. Undervisningsspråk er norsk.

Er du allerede student på UiS?

Studenter ved Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn eller 5.-10 trinn på UiS (IGIS) kan velge å ta ett eller to semester i musikkopplæring som valgfag i sin lærerutdanning. Påmelding gjøres via StudentWeb i forbindelse med fagvalget på våren.

Om fakultet for utøvende kunstfag

Fakultet for utøvende kunstfag samarbeider med kulturaktørene i Bjergstedparken; Stavanger Symfoniorkester, Stavanger Jazzforum, Stavanger Kulturskole og Stavanger katedralskole. For studenter innebærer dette at de blir en del av et større musikk- og kunstfaglig miljø som gir svært gode rammer og muligheter for utvikling. Det er tette bånd mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet i regionen, og fakultetets aktiviteter. Et eget fakultetsbibliotek for musikk og dans gir nærhet til kilder, og enkel adgang til lytting og fordypning i verk, komponister og sjangre. Fakultetet tilbyr også øvingsrom og gratis adgang til en rekke konserter og forestillinger i regi av fakultetet.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten ...
• kjenner til musikkfagets kunnskapsgrunnlag og musikkpedagogiske og -didaktiske grunnlagsutfordringer, fagdidaktiske metoder som stimulerer musikalsk og danserisk utvikling hos alle elever, samt utforskende og prosessorientert lærerarbeid for klasser og grupper.
• kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet musikk- og danseopplæring i grunnskolen med særlig vekt på tverrfaglige utøvende og skapende prosesser, og er i stand til å holde seg oppdatert innenfor fagfeltet.
• er kjent med musikkens og dansens egenart og plass i et danningsperspektiv.

Ferdigheter
Kandidaten ...
• kan anvende aktivitets- og erkjenningsformene i musikkfaget i grunnskolen, samt digitale verktøy, gjøre rede for problemstillinger knyttet til undervisning i faget, samt ta i bruk arbeidsmetoder som håndterer utfordringer i musikk- og dansefaglige læringsprosesser.
• kan anvende samt initiere og støtte opp om elevers utøvende og skapende virksomhet og tverrfaglige prosesser i musikkfaget.
• kan finne og vurdere relevante læremidler for musikkfaget, inkludert digitale verktøy, og bruke disse i undervisningssituasjoner.
• kan reflektere over egen undervisningsutøvelse, utøvende formidling og skapende arbeid i musikk og dans og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse
Kandidaten ...
• har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til musikkopplæringen i grunnskolen.
• kan initiere, planlegge og gjennomføre utøvende og skapende arbeid med musikk og dans med elever og tverrfaglige formidlingsprosjekter alene og i samarbeid med andre, i tråd med etiske krav og retningslinjer for musikkopplæringen i grunnskolen.
• kan presentere egne refleksjoner rundt utfordringer og løsninger i undervisningen, samt presentere sentralt fagstoff for undervisning i musikk og dans i grunnskolen både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer som for eksempel gjennom digitale medier.
• kan utveksle faglige synspunkter knyttet til musikkopplæringen i grunnskolen med andre og delta i diskusjoner om utvikling av god undervisningspraksis i faget.
• kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser knyttet til undervisningsmetoder i musikk og dans i grunnskolen.

Hva kan du bli?

Studiet retter seg mot studenter på grunnskolelærerutdanning 1.-7- trinn og 5.-10. trinn, lærere i grunnskolen, utøvende musikere og dansekunstnere, studenter som ønsker å gå videre med grunnskolelærerutdanning eller musikk og danse-utdanning på høgskole- og universitetsnivå, samt kulturskolelærere og studenter med gjennomført PPU som ønsker å utvikle sine utøvende, skapende og undervisningsmetodiske kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikkfaget i grunnskolen.

Relevans for arbeidsliv og/eller videre studier
Studiet søker å imøtekomme læreplanens krav til undervisningskompetanse i demokratiske, relasjonelle og tverrfaglige skapende prosesser i musikkfaget. Det legges også vekt på at studentene får erfare og skape med dans som et kreativt kunstfag i grunnskolefaget musikk, samt mulighet for fordypning i musikk eller dans. Studiet tar utgangspunkt i studentens egen utøvende kompetanse. Uavhengig av musikalske eller danseriske forhåndsferdigheter- og kunnskap, gir studiet mulighet for fordypning. Studiet er relevant for fremtidens grunnskolelærere som ønsker å fordype seg i musikkfaget som en del av sin lærerutdanning ved IGIS. Samtidig vil studiet være relevant for lærere som allerede jobber i skoleverket og som ønsker å videreutdanne seg i musikkfaget. Studiet er også relevant for kulturskolelærere eller studenter med gjennomført PPU i musikk eller dans, som ønsker å utvikle sin kompetanse i klasseromsledelse, undervisningsmetodikk og læremidler for utøvende og skapende arbeid med elever. Med tanke på utvikling av et samarbeid om musikk- og danseopplæring mellom kulturskole og grunnskole vil dette studiet være relevant som videreutdanning for kulturskolelærere. Studiet er også relevant for studenter som ønsker å gå videre med studier i for eksempel grunnskolelærerutdanning, universitetsstudier i skolefritidspedagogikk, samt bachelor- eller masterstudier i utøvende musikk eller dans med PPU.
Det gjøres oppmerksom på at studiet ikke gir undervisningskompetanse til søkere som ikke har grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning eller PPU.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Musikk A, del 1: Musikkopplæring på 1-10 trinn

   Første år, semester 1

   Musikk A, del 1: Musikkopplæring på 1-10 trinn (ÅMUS100)

   Studiepoeng: 15

  • Musikk A, del 2: Inn i musikken

   Første år, semester 1

   Musikk A, del 2: Inn i musikken (ÅMUS101)

   Studiepoeng: 15

  • Musikk B, del 1: Erfare og formidle i musikk og dans

   Første år, semester 2

   Musikk B, del 1: Erfare og formidle i musikk og dans (ÅMUS102)

   Studiepoeng: 15

  • Musikk B, del 2: Skape og utøve i musikk og dans

   Første år, semester 2

   Musikk B, del 2: Skape og utøve i musikk og dans (ÅMUS103)

   Studiepoeng: 15

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Er du student ved grunnskolelærerutdanningen ved UiS?

Er du student ved grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn eller 5.-10 trinn ved UiS (IGIS), og ønsker å ta et semester i musikkopplæring som valgfag i din lærerutdanning? Ta kontakt med studiekoordinator Ida Margrethe Eikaas.

Hva lurer du på?

Ofte stilte spørsmål

Er undervisningen obligatorisk? Hvor finner jeg pensumlitteratur? Her finner du svar på det du måtte lure på.

Er undervisningen obligatorisk?

All undervisning ved Fakultet for utøvende kunstfag er obligatorisk. Les emnebeskrivelsen for det enkelte emne for mer informasjon.

Hvordan er timeplanen?

Timeplanen finner du her. Timeplan for høstsemesteret vil være tilgjengelig på nett medio juni og timeplan for vårsemesteret vil være tilgjengelig medio november. Da legger du inn emnekode i søkefeltet og søker opp det enkelte emne.

Kan jeg søke om permisjon fra studiet?

Studenter kan innvilges permisjon i inntil to år. Søknad om permisjon finner du i Digital Studentekspedisjon.

Hvor finner jeg pensumlitteraturen?

Den finner du i en lenke til Leganto i emnebeskrivelsen, som du finner under «Studieplan og emner».

Studiekoordinatorer for Årsstudium i musikkopplæring

Førstekonsulent
51831533
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Rådgiver
51831490
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS

Du er kanskje også interessert i: