Hopp til hovedinnhold

Praksisstudier i helseutdanningene

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS samarbeider tett med sykehus og kommuner i regionen for å tilby studenter god og lærerik praksis i utdanningene.

Publisert: Endret:

Universitetet i Stavanger tilbyr flere studieprogram innen helse med veiledet praksis som del av utdanningen. Våre helseutdanninger samarbeider tett med sykehus og kommuner i regionen for å gi studenter praksisstudier av høy kvalitet.

På denne siden finner du generell informasjon om og særskilte krav for praksis i helseutdanninger. Informasjon om når i studieløpet du skal gjennomføre praksis finner du på de enkelte studieprogramsidene, og mer detaljert informasjon om gjennomføringen av praksisperioden får du når det nærmer seg praksis for ditt studieprogram.

Før du kan gå ut i praksis må du blant annet ha levert politiattest, og signert taushetserklæring og erklæring om MRSA og tuberkulose. Les mer om dette lenger nede på denne siden.

Ved veiledet praksis har du som student rett til 2 forsøk på å bestå praksis. Begrunnet søknad om dispensasjon for et 3. forsøk kan kun innvilges dersom særlige forhold tilsier det jf. forskrift om eksamen ved UiS.

Praksisstudier under koronapandemien

Finn mer informasjon til studenter om praksis under koronapandemien.

Finn mer informasjon om praksis i din utdanning

Politiattest

Det stilles krav om politiattest for å delta i praksisstudier. Denne leveres ved studiestart.

Studenter i ferdighetstrening
Foto: Cathrine Sneberg

Det generelle kravet om politiattest for studenter er fastsatt i universitets- og høgskoleloven § 4-9. Det er også omtalt i forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn til oss. Politiattesten vil inneholde en sjekk mot de paragrafene i straffeloven som til enhver tid er listet opp i de aktuelle hjemlene for politiattest. 

Du finner informasjon om hvordan du søker politiattest på politiets nettsider. Politiattesten søkes om elektronisk. I søknaden til politiet må du legge ved en kopi av tilbudsbrevet som bekreftelse på formålet med din politiattest. Politiet har tidvis stor pågang, så vi oppfordrer til å søke om politiattest så tidlig som mulig. Etter du har mottatt politiattest uten merknad, lastes denne opp under søknader på Studentweb.

Når du har levert politiattest er denne normalt sett gyldig for hele studieløpet ditt. Ved bytte av studiested og/eller studieprogram som krever politiattest må du vise frem en ny politiattest i samsvar med de paragrafene i straffeloven som er aktuelle.

Taushetsplikt

Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for alle studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning i løpet av utdanningen.

Sykepleier trekker opp sprøyte (Foto: Elisabeth Tønnessen)
Foto: Elisabeth Tønnessen

Det følger av Forvaltningsloven § 13 at alle offentlig ansatte har taushetsplikt om det de gjennom sin stilling får kjennskap til om brukeres, elevers, klienters og kunders personlige forhold.

Lov om Universiteter og Høgskoler § 4-6 er dette spesifisert for studenter. Med personlig forhold menes blant annet slektskaps- og familieforhold, fysisk og psykisk helse (inkludert diagnoser), karakter og følelsesliv. Om navn nevnes eller ikke, er uten betydning ettersom eleven vil kunne identifiseres.

Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for alle studenter i utdanninger som skal i praksis eller ha klinisk undervisning ved Det helsevitenskapelige fakultet. Erklæringen bekreftes av den enkelte student ved semesterregistrering på Studentweb før praksisperioden begynner. Dette gjelder for studenter ved bachelor i paramedisin, master i jordmorfag, spesialsykepleie og helsesykepleie, samt videreutdanning i kreftsykepleie. For studenter ved bachelor i sykepleie er obligatorisk undervisning og innlevering av erklæring om taushetsplikt integrert i utdanningen.

Studenter som ikke har levert egenerklæring/semesterregistrert seg innen gitte frister, mister retten til å gå ut i praksis og må avstå fra å møte opp i praksis selv om vedkommende er tildelt praksisplass.

Tuberkulose og MRSA

I praksis er du i kontakt med pasienter og brukere som kan være ekstra sårbare i forhold til smitte. Som student har du derfor plikt til å påse at du følger de kravene som gjelder med hensyn til medisinske tester og vaksinasjon.

Anestesisykepleier følger med på monitorer
Foto: Elisabeth Tønnessen

Krav om tuberkuloseundersøkelse

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Under langvarig opphold i land med høy forekomst av tuberkulose er det en reell risiko for å bli smittet. 

Studenter ved helseutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Kravet gjelder dersom du kommer fra, eller i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg over 3 måneder, i land med høy forekomst av tuberkulose. Se oversikt på Folkehelseinstituttets nettsider.

Vi ønsker at studentene testes og følges opp i hjemkommunen sin. Ta kontakt med kommuneadministrasjonen i hjemkommunen for informasjon om hvor testen tas i din kommune. For mer informasjon om tuberkulose, se FHIs tuberkuloseveileder.

Forhåndsundersøkelse Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker) er hudbakterier som har utviklet motstand mot de typene antibiotika som vi bruker mest. 

Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter å gjennomgå undersøkelse for MRSA. 

Kravet gjelder dersom du i løpet av de siste 12 månedene har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt/på besøk i helseinstitusjoner i land utenfor Norden og Nederland. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom du i løpet av de siste 6 månedene på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet. Hvis dette er tilfelle må du ta kontakt med din fastlege og ta MRSA-testen. 

Skjema forhåndsundersøkelser Tuberkulose og MRSA

Skikkethetsvurdering

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler er universitetet pålagt å vurdere om en student er skikket for yrket gjennom hele utdanningsløpet. Skikkethetsvurderingen skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket.

Sykepleiestudent i uniform
Foto: Siv Sivertsen

Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helsepersonell.

Når anses en student for ikke å være skikket?

En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er uskikket for yrket. Utdanningsinstitusjonene er pålagt å gjennomføre en løpende skikkethetsvurdering. Vurderingen skal foregå gjennom hele studiet og inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Skikkethetsvurderingen kommer i tillegg til vurderingen i faget og praksisopplæringen.

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 4 listes det opp en rekke kriterier, hvis ett eller flere av disse er oppfylt kan en student vurderes som uskikket.


Tvil om en students skikkethet

Ved tvil knyttet til en students skikkethet skal det leveres en skriftlig tvilsmelding til institusjonsansvarlig for den aktuelle utdanningen. Tvilsmeldingen bør være begrunnet i et eller flere av kriteriene i § 4 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Både praksislærer, faglærer, studenter og administrativt ansatte kan melde tvil om en student er skikket for det yrket han eller hun utdanner seg til. Den som leverer tvilsmelding bør ikke være anonym i tilfelle det oppstår et behov for flere opplysninger. Den som leverer tvilsmelding regnes ikke som part i saken, og har derfor heller ikke krav på tilbakemelding.


Videre behandling

Det er opp til institusjonsansvarlig å vurdere om tvilsmeldingen skal følges opp videre. Studenten får i samsvar med forskriften et tilbud om utvidet oppfølgning og veiledning. Studenten får dermed en mulighet til å vise at han/hun er skikket. Sakens alvorlighetsgrad vil her være avgjørende. Fra og med innlevert tvilsmelding har institusjonen mulighet til å ta studenten ut av praksis og videre studier inntil saken er avklart.

Hvis ikke oppfølgning og veiledning medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, fremmer institusjonsansvarlig saken for skikkethetsnemnda. På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter klagenemnda vedtak vedrørende studentens skikkethet.

En student som vurderes som uskikket kan utestenges i inntil fem år. Studenten kan ikke søke om plass ved tilsvarende utdanninger andre steder i utestengningsperioden. Det kan settes vilkår før studenten får gjenoppta studiene for eksempel at studenten må søke nytt opptak eller gjennomføre et utvidet veiledningsopplegg.

Det skal ikke utstedes vitnemål til en ikke-skikket student – kun karakterutskrift. Vedtaket fra klagenemda kan påklages, hvoretter saken da vil behandles på nytt av klagenemda eller bli oversendt til felles klagenemd. Etter vedtak fra felles klagenemd kan studenten bringe vedtaket om skikkethetsvurdering inn for prøving ved tingretten innen tre måneder etter at endelig vedtak fra klagenemnda foreligger. Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen støttespiller fra sak er reist i skikkethetsnemnda. Utgifter fra saken er reist i skikkethetsnemda dekkes av UiS.

Lov om universiteter og høyskoler 

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Dersom du er i tvil om skikketheten til en av våre studenter, vil vi gjerne at du sender oss en tvilsmelding.

Kontaktperson ved spørsmål vedrørende skikkethet:

Reiseutgifter

I forbindelse med reiser til og fra praksissted, kan studenter få delvis dekket utgifter som kvalifiserer som ekstrautgifter utover det studenten ellers bruker på reiser til og fra UiS.

Jordmor sammen med mor og nyfødt baby
Foto: Elisabeth Tønnessen

Studenter skal som hovedregel dekke reiseutgiftene til praksissted selv. Ekstra reiseutgifter som studenten får i forbindelse med praksis utover studentens ordinære reiseutgifter til og fra UiS, kan det likevel søkes dekning for. Eventuell dekning av reiseutgifter må avtales før praksis.

Finn mer informasjon om dekning av reiseutgifter og bolig på praksisstedet i retningslinjer for dekning av utgifter til reise og hybel i forbindelse med praksis, vedtatt i Utdanningsutvalget 25. mars 2021:

Skjema for refusjon av reiseutgifter finnes på Canvas.

Evaluering av praksis

Praksis er en viktig del av studenters utdanning. Kvalitetsutvikling av praksisstudiene foregår både på emne- og programnivå.

Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten
Foto: NettOp

Praksis skal være en lærende samskapingsarena for studenter, praksisveiledere og praksislærere fra UiS. Universitetet er bindeleddet mellom studenter og praksisfelt, og skal legge til rette for best mulig gjennomføring av praksis. God kommunikasjon mellom UiS, praksissted og studenter er viktig for at dette skal fungere. Det er også behov for en bevissthet om hvordan UiS kan bidra inn mot praksisfeltet.

For at utdanningene skal holde høy kvalitet er det nødvendig at praksis tilfredsstiller de læringsmålene som stilles til denne. Derfor samles det systematisk inn data om kvaliteten i praksisstudiene ved UiS. Evalueringen gjennomføres digitalt. Studenter som har praksis i utlandet, og studenter fra utlandet som har praksis i regi av UiS, er en del av det samme kvalitetssystemet som campusstudentene og skal også gjennomføre evaluering.

Resultatene av praksisevalueringene gjøres tilgjengelige på Canvas, og inngår i grunnlaget for semesterevaluering og emnerapport/studieprogramrapport.

Finn mer informasjon om kvalitetsutvikling av praksis.

For spørsmål om praksisstudier

Du er kanskje også interessert i:

Podkast for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten

Podkasten PraksisPrepp tar for seg hverdagen i hjemmesykepleien for sykepleiestudenter og veiledere.

Medisinsk praksis utvider tilbudet for sykepleierstudenter

Emilie Fornæss er den første sykepleierstudenten som har praksisperiode ved Jæren Øyeblikkelig hjelp. Her får hun et inn...

Nytt praksistilbud for sykepleierstudenter

For første gang kan sykepleiestudenter ved UiS gjennomføre medisinsk praksis på tre poliklinikker ved Stavanger Universi...

Jordmorfag har landets mest fornøyde studenter

Master i jordmorfag ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,7 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Dette er høyere ...

Sykepleierstudenter i praksis tok over avdeling i hjemmetjenesten

En viktig arbeidsoppgave for sykepleiere i hjemmetjenesten er å lede det faglige arbeidet på arbeidsplassen. I tre dager...

Dagens student er morgendagens sykepleier

Erfaringer fra praksis påvirker hvor studenter søker jobb etter fullført utdanning. Jobbvinnerpiloten i Rogaland har v...

Sykepleielab gir god læringseffekt

Sykepleierstudenter ved UiS får undervisning og trening i praktiske ferdigheter i realistiske omgivelser. – Å trene er f...

Informasjon til helsestudenter i praksis under koronapandemien

Her finner du retningslinjer om koronaviruset for deg som er student ved Det helsevitenskapelige fakultet og har kontakt...

Samtrening kan gje betre praksis

I møte med ein akutt sjuk pasient teller kvart minutt. Derfor trenar studentar i paramedisin og lærlingar i ambulansefag...

Over 800 helsestudenter gjennomførte praksis tross pandemi

Helsestudenter ble etterspurt arbeidskraft i den usikre situasjonen helsevesenet har stått overfor denne våren. Samtidig...

Sykepleiestudenter overtok ansvar for hjemmetjenesten

En viktig arbeidsoppgave for sykepleiere i hjemmetjeneste er å lede det faglige arbeidet på arbeidsplassen. I to dager h...

Øver på redningsteknikk i Sørmarka

Redningsteknisk dag blir arrangert for paramedisinstudentar kvar haust. I 2019 deltok redningsmenn frå Stiftelsen Norsk ...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...

Internasjonalt samarbeid for økt kvalitet i kliniske praksisstudier i sykehjem

Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger var vertskap for nasjonale og internasjonale samarbeidspa...

Film i utdanningen er kommet for å bli

KRONIKK: Bachelorstudentene i sykepleie skal lære ulike sykepleieferdigheter i løpet av utdanningen. Vi bruker film som ...