Veilederutdanning - Profesjonsveiledning for og med studenter og nyutdanna

Ønsker du å være praksislærer for praksisstudenter? Ønsker du å være veileder for nyutdannede lærere i, barnehage, grunnskole og videregående skole? Har du lyst til å bidra i utviklingen av nye læreres profesjonelle identitet og sørge for at flere blir i yrket? Da bør du søke dette utdanningstilbudet!

Publisert Sist oppdatert
Undervisningform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Samlinger 2024-2025 (kan endres)

4. - 5. september 2.- 3. oktober 13. - 14. november 15. - 16. januar 19. - 20. februar 26. - 27. mars 9. mai

Opptakskrav

Emnet er åpent for lærere som har gjennomført og bestått utdanning som lærer 1–7, lærer 5–10, lærer 8–13 eller tilsvarende, samt at du har minimum tre års erfaring som lærer og er ansatt i skolen. Emnet er også åpent for barnehagelærere.

Studiepoeng

30 (15 + 15)

Neste oppstart

Høsten 2024

Søknadsfrist

Løpende opptak.

Er du veileder for nye kolleger?

Er du veileder for nye kolleger?

UiS inviterer til forum for lokale veiledere flere ganger i året

Profesjonsrettet videreutdanning på masternivå

Emnet «Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen» er et profesjonsrettet videreutdanningstilbud på masternivå. Tilbudet er støttet av Utdanningsdirektoratet og er en del av Kompetanse for kvalitet.

Studiet vil bygge på sosiokulturelle perspektiver på læring og en grunnleggende teoretisk forståelse som sier at veiledning er et redskap blant flere (medierende artefakter) for læring i utdanning og yrke. Studiet er praksisrettet, og studentenes erfaringer fra egen yrkespraksis vil bli benyttet som en del av refleksjonsgrunnlaget i studiet.

Oppbygning av emnet

Emnet har et omfang på 30 studiepoeng, og består av to moduler á 15 studiepoeng. Første semester tar du en grunnmodul, og i andre semester tar du enten forypningsmodul 1 eller 2. Se under for mer om innholdet i de ulike modulene.

Emnet tilbys som et deltidsstudium over to semester; høst og vår. Emnet organiseres i form av sju samlinger á fem timer, hvert semester. I tillegg kommer obligatorisk arbeid med ulike arbeidskrav i basisgrupper mellom samlingene.

Etter gjennomført og bestått videreutdanning vil kandidaten være kvalifisert for å arbeide som praksislærer og veileder for kolleger, samt ta i bruk veiledning som strategi i utviklingsprosesser.

Emnet vil kunne gi innpass på masterstudier etter søknad med dokumentasjon. Studenter som har gjennomført og bestått tidligere praksislærerutdanning (15 studiepoeng) og veilederutdanning for nyutdannede (15 studiepoeng) kan søke om å få begynne direkte på fordypningsmodulen (vårsemesteret).

Studiet består av disse to emnene:

Faglige kontaktpersoner

Førsteamanuensis i pedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førstelektor i pedagogikk
51832392
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Studiekoordinator

Rådgiver
51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS