Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Ønsker du å være praksislærer for praksisstudenter? Ønsker du å være veileder for nyutdannede lærere i, grunnskole og videregående skole? Har du lyst til å bidra i utviklingen av nye læreres profesjonelle identitet og sørge for at flere blir i yrket? Da bør du søke dette utdanningstilbudet! Tilbudet retter seg mot lærere og barnehagelærere.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

30 (15+15)

Neste oppstart

Høsten 2023

Søknadsfrist

1. mars 2023

Undervisningsform

Samlingsbasert

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning, i jobb som lærer med 3 års praksis

Er du veileder for nye kolleger?

UiS inviterer til forum for lokale veiledere flere ganger i året

Samlinger 2023-2024
Høst 2023

6. - 7.september 4. - 5.oktober 8. - 9.november

Vår 2024

10. - 11.januar 14. - 15.februar 13. - 14.mars 25.april

Emnet «Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen» er et profesjonsrettet videreutdanningstilbud på masternivå. Tilbudet er støttet av Utdanningsdirektoratet og er en del av Kompetanse for kvalitet.  Utdanningen tar utgangspunkt i retningslinjer for lærerutdanningene og læreplaner for grunnskole og videregående opplæring, samt praksisplaner for studiene og gjeldende avtaler og retningslinjer for veiledningsordninger for nyutdannede lærere.

Studiet vil bygge på sosiokulturelle perspektiver på læring og en grunnleggende teoretisk forståelse som sier at veiledning er et redskap blant flere (medierende artefakter) for læring i utdanning og yrke. Studiet er praksisrettet, og studentenes erfaringer fra egen yrkespraksis vil bli benyttet som en del av refleksjonsgrunnlaget i studiet.

Emnet har et omfang på 30 studiepoeng, og består av to moduler á 15 studiepoeng. Første semester tar du en grunnmodul, og i andre semester tar du enten forypningsmodul 1 eller 2. Se under for mer om innholdet i de ulike modulene.

Emnet tilbys som et deltidsstudium over to semester; høst og vår. Emnet organiseres i form av sju samlinger á fem timer, hvert semester. I tillegg kommer obligatorisk arbeid med ulike arbeidskrav i basisgrupper mellom samlingene.

Etter gjennomført og bestått videreutdanning vil kandidaten være kvalifisert for å arbeide som praksislærer og veileder for kolleger, samt ta i bruk veiledning som strategi i utviklingsprosesser.

Undervisningsspråk:  Norsk.

Forkunnskapskrav: Emnet er åpent for lærere som har gjennomført og bestått utdanning som lærer 1–7, lærer 5–10, lærer 8–13 eller tilsvarende, samt minimum tre års erfaring som lærer i skolen.

Emnet vil kunne gi innpass på masterstudier etter søknad med dokumentasjon. Studenter som har gjennomført og bestått tidligere praksislærerutdanning (15 studiepoeng) og veilederutdanning for nyutdannede (15 studiepoeng) kan søke om å få begynne direkte på fordypningsmodulen (vårsemesteret).

Emnet vil kunne gi innpass på masterstudier etter søknad med dokumentasjon.

Slik søker du

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen er eit vidareutdanningstilbod gjennom Utdanningsdirektoratets ordning med Kompetanse for Kvalitet.

For å ta del i finansieringsordninga må du søke via Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar–1. mars.

Les meir om Kompetanse for Kvalitet og kva Utdaningsdirektoratet seier om vidareutdanning for lærarar.

Studiet består av disse to emnene:

Faglige kontaktpersoner

Førsteamanuensis i pedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førstelektor i pedagogikk
51832392
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Studiekoordinator

Rådgiver
51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS

Sola-seminaret - for deg som er nyutdannet

Sola-seminaret er en møteplass for nyutdannede barnehagelærere, lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og skolefaglig ansvarlige, men det er de nyutdannede lærerne som er den primære målgruppen for seminaret.

Kommende datoer Sola-seminaret

Nyansatte i barnehage: 29. mars 2023

Nyansatte i skole: 30. mars 2023

Alle nyutdanna nytilsatte lærere og barnehagelærere inviteres med dette til Sola-seminar 29. og 30. mars 2023 på Sola Strand hotell. Tittelen på årets seminar er "Anerkjennelse - fra ulike perspektiver. Temaet for årets seminar er inspirert av tanken om at anerkjennende relasjoner mellom mennesker er en kilde til utvikling. På seminaret vil dere derfor få anledning til å delta i felles refleksjon rundt hvordan vi som lærere kan arbeide med et anerkjennende nærvær. Både Utdanningsforbundet og vi som arbeider i lærerutdanningen på UiS er opptatt av denne tematikken. På seminaret vil dere møte Øystein Nybøe, Gunn Reidun Tednes-Aaserød og Mette Hvalby.

Har du spørsmål om Solaseminaret? Ta kontakt med Mette Hvalby på mette.hvalby@uis.no

Hvorfor Sola-seminar?

UiS arbeider målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, jfr. ny intensjonsavtale mellom KD og KS. Som svar på Utdanningsdirektoratets forventning om å synliggjøre arbeidet gjennom promoteringsarbeid og etablering av møteplasser mellom nyutdannede, veiledere, ledere og eiere, tilbyr UiS Sola-seminaret og «Forum for lokale veiledere».

Læreres yrkesstart

Solaseminaret er en møteplass for nyutdannede barnehage lærere og lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og skolefaglig ansvarlige, men det er de nyutdannede lærere som er den primære målgruppen for seminaret.

Hensikten ved å invitere bredt er at de ulike partene som skal samarbeide om gode ordninger for nye lærere får kunnskap om nye læreres yrkesstart, om hva nye lærere etterspør veiledning om i yrkesstarten og kan motiveres til å bidra til at nye lærere får oppleve glede og mestring i yrket. Samarbeidet handler om å inkludere nye kollegaer i arbeidsfellesskapet som grunnlag for nye læreres profesjonell utvikling.

Forum for lokale veiledere

Dette er et tilbud for veiledere i barnehage- og skole som er ferdig utdannet. Hensikten er å bidra med faglig påfyll både om lærerarbeidet, hva nye spør etter og å diskutere dilemmaer knyttet til veiledning i tillegg til erfaringsutveksling.

Universitetet i Stavanger arbeider målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, jfr. ny intensjonsavtale mellom KD og KS. Som svar på Utdanningsdirektoratets forventning om å synliggjøre arbeidet gjennom promoteringsarbeid og etablering av møteplasser mellom nyutdannede, veiledere, ledere og eiere tilbyr UiS «Sola seminar» og «Forum for lokale veiledere».

Bidrar til gjensidig læring

Hensikten med«Forum for lokale veiledere», er å bidra med faglig påfyll både om lærerarbeidet, hva nyutdannede spør etter og å diskutere dilemmaer knyttet til veiledning i tillegg til erfaringsutveksling. Denne arenaen bidrar til gjensidig læring, og oppleves like meningsfull for de erfarne veilederne som for faglig ansvarlige for både utdanning og ordning ved UiS. Tilbudet består av to heldagssamlinger i løpet av et studieår. Målgruppen er også skole- barnehage ledere/eiere. 

Neste forum for lokale veiledere:

Tirsdag 18. oktober 2022