Hopp til hovedinnhold

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Ønsker du å veilede studenter og nyutdannede lærere i, grunnskole og videregående skole? Ønsker du å bidra til å utvikle nye læreres profesjonelle identitet og sørge for at flere blir i yrket? Da bør du søke dette utdanningstilbudet!

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

30 (15+15)

Neste oppstart

Høsten 2021

Søknadsfrist

1. mars 2021

Undervisningsform

Samlingsbasert

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning, i jobb som lærer med 3 års praksis

Emnet «Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen» er et profesjonsrettet videreutdanningstilbud på masternivå. Tilbudet er støttet av Utdanningsdirektoratet og er en del av Kompetanse for kvalitet.  Utdanningen tar utgangspunkt i retningslinjer for lærerutdanningene og læreplaner for grunnskole og videregående opplæring, samt praksisplaner for studiene og gjeldende avtaler og retningslinjer for veiledningsordninger for nyutdannede lærere.

Studiet vil bygge på sosiokulturelle perspektiver på læring og en grunnleggende teoretisk forståelse som sier at veiledning er et redskap blant flere (medierende artefakter) for læring i utdanning og yrke. Studiet er praksisrettet, og studentenes erfaringer fra egen yrkespraksis vil bli benyttet som en del av refleksjonsgrunnlaget i studiet.

Emnet har et omfang på 30 studiepoeng, og består av to moduler á 15 studiepoeng. Første semester tar du en grunnmodul, og i andre semester tar du enten forypningsmodul 1 eller 2. Se under for mer om innholdet i de ulike modulene.

Emnet tilbys som et deltidsstudium over to semester; høst og vår. Emnet organiseres i form av 7 samlinger á fem timer, hvert semester. I tillegg kommer obligatorisk arbeid med ulike arbeidskrav i basisgrupper mellom samlingene.

Etter gjennomført og bestått videreutdanning vil kandidaten være kvalifisert for å arbeide som praksislærer og veileder for kolleger, samt ta i bruk veiledning som strategi i utviklingsprosesser.

Undervisningsspråk:  Norsk.

Forkunnskapskrav: Emnet er åpent for lærere som har gjennomført og bestått utdanning som lærer 1-7, lærer 5- 10, lærer 8-13 eller tilsvarende, samt minimum tre års erfaring som lærer i skolen.

Emnet vil kunne gi innpass på masterstudier etter søknad med dokumentasjon. Studenter som har gjennomført og bestått tidligere praksislærerutdanning (15 studiepoeng) og veilederutdanning for nyutdannede (15 studiepoeng) kan søke om å få begynne direkte på fordypningsmodulen (vårsemesteret).

Emnet vil kunne gi innpass på masterstudier etter søknad med dokumentasjon.

Samlinger
Samlinger høst 2021

23.-24. august 20.-21. september 27.-28.oktober 15.november (frivillig veiledning)

Samlinger vår 2022

11.-12.januar 15.-16.februar 16.-17.mars 28.april

Slik søker du

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen er eit vidareutdanningstilbod gjennom Utdanningsdirektoratet si ordning med Kompetanse for Kvalitet.

For å ta del i finansieringsordninga må du søke via Utdanningsdirektoratet, i perioden 1. februar-1. mars.

Les meir om Kompetanse for Kvalitet og kva Utdaningsdirektoratet seier om vidareutdanning for lærarar.

Solaseminaret - for deg som er nyutdannet

Solaseminaret er en møteplass for nyutdannede barnehagelærere, lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og skolefaglig ansvarlige, men det er de nyutdannede lærerne som er den primære målgruppen for seminaret.

Alle nyutdanna nytilsatte lærere som ble ferdige med sin utdanning våren 2020 eller våren 2021 inviteres med dette til årets Solaseminar. 5. april 2022 kl. på Sola Strandhotel

I tillegg har Forum for lokale veiledere invitert Paul Otto Brunstad for å diskutere dilemmaer og valg knyttet til veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole. Dette skjer mandag 13. september 2021 kl. 09:00-15:00, Sola Strand Hotell. Les mer om seminaret her

Læreryrket er et fantastisk yrke, men det er også et krevende yrke. Hvordan går det med deg? Hvordan har overgangen fra utdanning til yrke vært? Hva har overasket deg? Hva har vært kjekt, og hva skulle du ønske at du var litt bedre forberedt på?

Påmelding til seminaret kommer høsten 2021

Fra forskningen vet vi at det å være ny som lærer kan være utfordrende på så mange måter, og vi vil tro at den pågående pandemien har ført til noen ekstra utfordringer i så måte.

Vi har derfor gleden av å invitere deg som er nyutdannet lærer, på første eller andre året, og din lokale veileder til seminar 5. april på Sola Strandhotel Ønsket vårt er at seminaret skal fungere som et lite pusterom i en travel hverdag der vi kan møtes for profesjonsfaglig refleksjon og utvikling.

Seminarets tema er: Vi skaper rom for deltakelse, og gjennom å dele erfaringer og kunnskap håper vi at alle deltakerne på seminaret vil oppleve at de har fått både ny kunnskap og nye tanker som kan fungere som inspirasjon for det viktige arbeidet hver dag gjøres ute i skolene.

Seminarprogram 2022 kommer til høsten.

Her er programmet for seminaret 2021:

  • Velkommen til seminar
  • Hilsen til alle seminardeltakere fra Utdanningsdirektør Marianne Skogerbø
  • Hvordan har dere det egentlig? - Vi spør, og dere svarer (via mentimeter)
  • Nina Helgevold snakker om å skape rom for elevers deltakelse i undervisningen
  • Ingrid Skage forteller om hvordan man kan skape rom for deltagelse, trivsel og motivasjon gjennom fysisk aktiv læring
  • Ida Risanger Sjursø formidler sin kunnskap og sine tanker om det å skape rom for deltakelse gjennom forebygging av digital mobbing.
  • Vi deler erfaringer om hvordan dette seminaret har vært, og Gunn Reidun Tednes-Aaserød fra Utdannings-forbundet takker for i dag

LAST NED PROGRAM FOR 2021 SEMINARET 24. MARS

Hvorfor Solaseminar?

UiS arbeider målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, jfr. ny intensjonsavtale mellom KD og KS. Som svar på Utdanningsdirektoratets forventning om å synliggjøre arbeidet gjennom promoteringsarbeid og etablering av møteplasser mellom nyutdannede, veiledere, ledere og eiere, tilbyr UiS Solaseminaret og «Forum for lokale veiledere».

Læreres yrkesstart

Solaseminaret er en møteplass for nyutdannede barnehage lærere og lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og skolefaglig ansvarlige, men det er de nyutdannede lærere som er den primære målgruppen for seminaret.

Hensikten ved å invitere bredt er at de ulike partene som skal samarbeide om gode ordninger for nye lærere får kunnskap om nye læreres yrkesstart, om hva nye lærere etterspør veiledning om i yrkesstarten og kan motiveres til å bidra til at nye lærere får oppleve glede og mestring i yrket. Samarbeidet handler om å inkludere nye kollegaer i arbeidsfellesskapet som grunnlag for nye læreres profesjonell utvikling.

Forum for lokale veiledere

Dette er et tilbud for veiledere i barnehage- og skole som er ferdig utdannet. Hensikten er å bidra med faglig påfyll både om lærerarbeidet, hva nye spør etter og å diskutere dilemmaer knyttet til veiledning i tillegg til erfaringsutveksling.

Universitetet i Stavanger arbeider målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, jfr. ny intensjonsavtale mellom KD og KS. Som svar på Utdanningsdirektoratets forventning om å synliggjøre arbeidet gjennom promoteringsarbeid og etablering av møteplasser mellom nyutdannede, veiledere, ledere og eiere tilbyr UiS «Sola seminar» og «Forum for lokale veiledere».

Bidrar til gjensidig læring

Hensikten med«Forum for lokale veiledere», er å bidra med faglig påfyll både om lærerarbeidet, hva nyutdannede spør etter og å diskutere dilemmaer knyttet til veiledning i tillegg til erfaringsutveksling. Denne arenaen bidrar til gjensidig læring, og oppleves like meningsfull for de erfarne veilederne som for faglig ansvarlige for både utdanning og ordning ved UiS. Tilbudet består av to heldagssamlinger i løpet av et studieår. Målgruppen er også skole- barnehage ledere/eiere. 

Neste forum for lokale veiledere:

Torsdag 02. juni 2022

Her kan du se programmet som vi hadde 13. september.

Program for samlingen 13. september.Lurer du på noe?

Rådgiver
51831490
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IGIS
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslektor
51832392
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk