Samarbeid med Nasjonalt lesesenter

Nasjonalt lesesenter er landets ledende kompetansemiljø innen språk i barnehagen, lesing og leseopplæring. Senteret en naturlig samarbeidspartner for skoler og barnehager som ønsker å satse på kompetansen til sine ansatte. Partnerskapene kan skje gjennom DEKOMP eller REKOMP.

Publisert Sist oppdatert
Samarbeid med Nasjonalt lesesenter

Desentralisert kompetanseutviklingsmodell (DEKOMP) går ut på at kommunene skal samarbeide med lærerutdanningene i å etablere regionale samarbeidsforum. Staten vil sette overordnede rammer og premisser for støtte.

Dersom dere ønsker å jobbe med lesing, kan det å involvere Nasjonalt lesesenter være et godt valg. Vi er landets ledende kompetansemiljø innen lesing og leseopplæring, og har lang erfaring med skolebasert kompetanseutvikling.

Vi har lang erfaring med praksisnære forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, kommuner og barnehager. 

Kontakt oss om samarbeid

Ønsker du å diskutere muligheten for et samarbeid med Nasjonalt lesesenter? På disse sidene kan du lese mer om hvordan et samarbeid med oss kan fungere. Send oss gjerne en e-post på lesesenteret@uis.no med en beskrivelse av ønsker, behov og tanker rundt samarbeidsform.

DEKOMP - Samarbeid og partnerskap med skolesektoren

Gjennom DEKOMP skal kommuner inngå partnerskap med universiteter eller høyskoler. Nasjonalt lesesenter ved Universitetet i Stavanger er en naturlig partner når lesing er tema for kompetanseutviklingen.

mann med armene i kors ser mot kamera
I møtet mellom fagpersoner fra akademia og praksis, ligger et potensiale til å utvikle ny kunnskap hos begge parter.

Stortingsmelding 21 (2016-17): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen får kommuner og skoler større handlingsrom til å drive systematisk skoleutvikling. Regjeringen stiller i meldingen krav til kommuner og fylkeskommuner om å jobbe systematisk for å bedre læringsmiljø og læringsutbytte, gjennom samarbeid med universitets- og høyskolesektoren.

Les mer om desentralisert kompetanseutvikling hos Udir.

Når lesing er tema for kompetanseutvikling, er det naturlig å vurdere Nasjonalt lesesenter som en partner i et langsiktig samarbeid. Som forskningssenter ved Universitetet i Stavanger kan vi bidra inn i det faglige innholdet i satsinger på lesing, være med på å utforme og organisere kompetanseutvikling, og veilede ressurspersoner og nettverk.

Konstruktive møter mellom teori og praksis

Lesesenteret kan være med i to typer partnerskap: Direkte mellom Nasjonalt lesesenter og samarbeidspartneren, eller i et samarbeid hvor et lokalt universitet eller høyskole har hovedansvaret, men hvor Nasjonalt lesesenter bistår med spisskompetanse innen språk eller lesing. I begge tilfeller er det ønskelig med en tidshorisont på minst ett år.

Langsiktig samarbeid for utvikling og endring

Et vellykket utviklingsarbeid fører til at det som først er nytt, etter hvert blir til etablerte arbeidsmåter. Det er dette som er målet med et partnerskap med Nasjonalt lesesenter. I møtet mellom fagpersoner fra akademia og praksis, ligger et potensiale til å utvikle ny kunnskap hos begge parter.

Å omsette teoretisk baserte modeller og forskningsbaserte konsept til praksis er et langsiktig arbeid. Det innebærer at alle involverte er innstilt på å gå inn i en læringsprosess, og at begge parter har respekt for hverandres erfaringsverden og et ønske om å lære av hverandre. Når dette er til stede, ligger mye til rette for et vellykket og konstruktivt partnerskap på kort og lang sikt.

Nasjonalt lesesenter legger vekt på at samarbeidspartnere må være innstilt på å se på og utvikle sin egen praksis med et kritisk blikk, og være innstilt på å gjøre dette i samarbeid med kollegene. Arbeidet krever god ledelse, god organisering og tilstrekkelig med tid.

Les gjerne mer om hva et partnerskap med Nasjonalt lesesenter kan innebære, eller kontakt oss for mer informasjon.

REKOMP - Samarbeid og partnerskap med barnehagesektoren

REKOMP skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Dette er ett av flere virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

gruppe med barnehagebarn ler mot kamerae
Vårt arbeid tar utgangspunkt i den norske helhetlige barnehagetradisjonen, og er forankret i rammeplanen for barnehagen.

Ordningen for regional, barnehagebasert kompetanseutvikling (REKOMP) gir kommunene ansvar for kvalitetsutviklingen i barnehager og skoler i langsiktige samarbeid med universitets- og høyskolesektoren.

Som forskningssenter ved Universitetet i Stavanger er Nasjonalt lesesenter en aktuell aktør å involvere i dette arbeidet for barnehageeiere og barnehager over hele Norge. Vi har spisskompetanse på språkutvikling og språkstimulering, språkvansker og flerspråklighet, progresjon og tidlig innsats. Vårt arbeid tar utgangspunkt i den norske helhetlige barnehagetradisjonen, og er forankret i rammeplanen for barnehagen.

Nasjonalt lesesenter kan støtte og veilede ressurspersoner, være en partner ved utvikling av faglige nettverk, eller være med på laget når barnehageeiere ønsker å utvikle egne strategier eller overordnede planer. 

Et partnerskap med Nasjonalt lesesenter betinger at vi kommer så tidlig som mulig inn i prosessen, slik at vi i samarbeid kan være med å utforme det faglige innholdet. 

Har du spørsmål om muligheter for samarbeid eller partnerskap med oss?
Kontakt oss via e-post: lesesenteret@uis.no

Les også:
Kompetanse for fremtidens barnehage: Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 (Kunnskapsdepartementet)
Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Utdanningsdirektoratet)

Slik fungerer et partnerskap med Nasjonalt lesesenter

Et partnerskap innebærer et samarbeid mellom to likeverdige parter. Nasjonalt lesesenter kan inngå partnerskap med kommuner, eller grupper av barnehager eller skoler.

kvinne presenterer foran whiteboard
Vi kommer i fellesskap frem til et tema, utvikler en strategi og en plan for et samarbeid, og gjennomfører og justerer arbeidet sammen.

Målet med partnerskapet er å utvikle kompetansen til partene innenfor områdene språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling. Vi kommer i fellesskap frem til et tema, utvikler en strategi og en plan for et samarbeid, og gjennomfører og justerer arbeidet sammen.

For at et partnerskap skal ha en god effekt og bidra til langsiktig endring og utvikling, bør det strekke seg over minst ett år. Vi anbefaler en tidshorisont på to år eller mer.

Former for partnerskap

Lesesenteret kan være involvert i to forskjellige former for partnerskap:

1.           Langsiktig partnerskap direkte med Nasjonalt lesesenter

Direkte partnerskap kan etableres mellom Nasjonalt lesesenter og samarbeidspartneren. I et direkte partnerskap kan Nasjonalt lesesenter bidra inn i det faglige innholdet i satsinger på lesing, være med på å utforme og organisere kompetanseutvikling, og veilede ressurspersoner og nettverk.

2.           Langsiktig partnerskap i regi av lokalt universitet eller høyskole

Lesesenteret ønsker også å være en del av et partnerskap hvor det lokale universitetet eller høyskolen er den primære partneren, men hvor vi kan bistå med vår spisskompetanse innenfor språk, lesing, skriving og læring.

Tema for partnerskap med Nasjonalt lesesenter

Tema for arbeidet skal fastsettes ut fra lokale behov og tilpasses deltakerne. Tema kan blant annet omhandle:

 • Begynneropplæring
 • Bruk av lese- og skriveteknologi
 • Fagfornyelsen
 • Språkløyper
 • Tidlig innsats
 • Nasjonale prøver
 • Lesevansker
 • Lesing som grunnleggende ferdighet
 • Overgang fra barnehage til skole
 • Vurdering av lesing
 • Undervisningsplanlegging med fokus på lesing

Arbeidsfordeling

Ledelsen hos samarbeidspartneren har ansvar for det interne arbeidet for kompetanseutvikling i sine skoler og barnehager.
Nasjonalt lesesenter har ansvar for at det faglige innholdet er forskningsbasert og tilrettelagt, slik at det har relevans for de utfordringene barnehagen og skolen møter.  

Behovsanalyse

Før kompetanseutviklingen starter, er det nødvendig å finne fram til hvilke behov samarbeidspartneren har for utvikling. Dette kan gjøres som et forarbeid av samarbeidspartneren, eller i fellesskap. Endelige tema bør bestemmes i dialog med Nasjonalt lesesenter.

Gjennomføring

Partene avklarer arbeidsmåter og innsats sammen, basert på lokale behov og i sammenheng med strategier og etablerte arbeidsformer i regionene.

Nasjonalt lesesenter ønsker å etablere et godt samarbeid med lederne i alle faser av arbeidet. Dette kan ta form av både fysiske og/eller digitale møter.

Det kan også være aktuelt å etablere eller arbeide med lærende nettverk av ledere og ressurspersoner.
Nettressursen Språkløyper kan være interessant å bruke ved arbeidsplassbasert kompetanseutvikling, og Nasjonalt lesesenter kan også veilede i bruk av denne.
Alt arbeid skal bygge på erfarings- og forskningsbasert kunnskap.

Evaluering

Nasjonalt lesesenter ønsker at partnerne i etterkant av samarbeidet gjennomfører en evaluering om partnerskapet har ført til utvikling som kan komme barn og elever til gode. Det vil også være aktuelt å evaluere selve samarbeidet.