Hopp til hovedinnhold

Om Arkeologisk museum

Arkeologisk museum, UiS (AM) driv forsking, forvalting og formidling om menneska og deira livsmiljø, fortrinnsvis frå forhistorisk tid og middelalder. I tillegg til formidlingstilbodet på museet på Våland er AM òg ansvarleg for formidlinga på det rekonstruerte gardsanlegget Jernaldergården på Ullandhaug.

Publisert: Endret:
Fakta
Tilsette

Omlag 90

Stipendiatar

5

Direktør

Ole Madsen

Årlege besøk

62 000

Kontakt

post-am@uis.no

Forvaltar Rogalands forhistorie

Perlekjede fra yngre jernalder/ vikingtid.
Perlekjede frå vikingtid. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS

AM har vitskapelege samlingar som er tilgjengelege for ulike forskingsmiljø både nasjonalt og internasjonalt. Publikumsutstillingar og anna forskingsbasert formidling er eit prioritert område. Museet har omfattande forvaltingsoppgåver i medhald av Kulturminnelova.

Avdeling for formidling syter for at kunnskapen og forskingsresultata om fortidsmenneska vert kjende for publikum gjennom tilbod til skulane, utstillingar og arrangement, foredrag, opne dagar på utgravingsfeltet osb. 

Avdeling for fornminnevern har lovpliktig ansvar for arkeologiske undersøkingar i samband med bygge- og anleggsprosjekt i Rogaland fylke som kjem i konflikt med kulturminne.  

Avdeling for konservering sine fagområde omfattar konservering av arkeologisk materiale;  steinkonservering og bygningsrestaurering; malerikonservering og bygnadsundersøkingar og naturvitskapelege tenester. 

Avdeling for samlingar tek imot gjenstandar og naturvitskapelege prøver frå arkeologiske undersøkingar og frå privatpersonar og har ansvaret for det vitskapelege arkivet med alt dokumentasjonsmateriale og databasar. 

Museumsadministrasjonen utfører støttefunksjonar for direktøren og fagavdelingane.  

Kontakt

Telefon: 51 83 26 00

E-post: post-am@uis.no

Besøksadresse:

Peder Klowsgate 30 A

4010 Stavanger

Opningstider i resepsjonen:

Mandag - fredag 08.30 - 15.30

Postadresse:

Arkeologisk museum

Universitetet i Stavanger

4036 Stavanger

Finn fram (Mazemap).

Leiinga

Museumsdirektør
51832665
Arkeologisk museum
Administrasjonssjef
51832882
Arkeologisk museum

Museumsadministrasjonen
Avdelingsleder
51832689
Arkeologisk museum

Avdeling konservering
Avdelingsleder
Arkeologisk museum

Avdeling formidling
Prosjektleder
Arkeologisk museum

Avdeling fornminner
Førsteamanuensis
51832588
Arkeologisk museum

Avdeling samlinger

Mediekontakter

Kommunikasjonsrådgiver
51832632
Arkeologisk museum

Museumsadministrasjonen
Administrasjonssjef
51832882
Arkeologisk museum

Museumsadministrasjonen
Museumsdirektør
51832665
Arkeologisk museum

Avdeling for fornminnevern

Avdeling for fornminnevern har lovpliktig ansvar for arkeologiske undersøkelser i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekt i Rogaland fylke som kommer i konflikt med kulturminner. Avdelingen er også rådgiver og kompetansesenter innen arkeologiske spørsmål.

Flintdolker fra steinalderen. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS.

Rogaland er rikt på kulturminner, og hvert år finner arkeologer fra Arkeologisk museum i forbindelse med forvaltningsutgravninger spennende spor etter fortidens mennesker i fylket vårt. Dersom Riksantikvaren gir tillatelse til et inngrep eller fjerning av et registrert kulturminne i forbindelse med en planlagt utbygging innen Rogaland, er det Arkeologisk museum sin oppgave å gjennomføre en arkeologisk undersøkelse på stedet.

Ansatte ved avdeling for fornminnevern vil da grave ut og dokumentere det aktuelle kulturminnet for å bevare mest mulig kunnskap om lokaliteten. Avdelingen utfører deretter forskning på materialet for å øke kunnskapen om menneskets tidlige historie og formidle dette videre til interesserte forskningsmiljøer og allmenhet.

Rådgivning

Avdeling for fornminne ved Arkeologisk museum  fungerer som rådgiver og kompetansesenter, og vi: 

– gir faglig bistand til fylkeskommunene, sametinget og Riksantikvaren i kraft av å være faglige kompetansesenter for Rogaland, særlig i forbindelse med plansaker og miljøkriminalitet,

– sikrer arkeologisk kildemateriale og utfører sikringsgravninger av truede og verna arkeologiske kulturminner,

– deltar i planlegging og gjennomføring av skjøtsel av fornminner i samarbeid med fylkeskommune, sameting eller Riksantikvar,

– gir tilrådning til Riksantikvaren når det gjelder søknader om dispensasjon fra lov om kulturminne.

TverrfagligArkeologisk museum legger spesiell vekt på tverrfaglighet innen forskning og forvaltning utvikling.

Naturvitere innen fagfeltene botanikk, geologi og meteorologi samarbeider med arkeologene med å kartlegge og forstå naturlige og menneskepåvirkede endringer i naturmiljø og hvordan naturressursene ble brukt i forhistorien.

Avdeling for formidling

Avdeling for formidling sørger for at kunnskapen og forskningsresultatene om fortidsmenneskene blir kjent for publikum gjennom tilbud til skolene, utstillinger og arrangement, foredrag, åpne dager på utgravingsfeltet og mye mer.

Bronselurer. Funnet på Revheim. Fra yngre bronsealder. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS
Bronselurer. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS.

Det har bodd mennesker i Rogaland i mer enn 11 000 år under skiftende naturbetingelser. De har etterlatt seg spor i form av redskaper, våpen, smykker, gravhauger, helleristninger, hustufter, åkre med spor etter dyrking, osv. Museets forskere innen ulike fagområder bruker disse sporene til å stadig finne ut mer om menneskenes levemåte, tro og verdier i en fjern fortid.

Gjør kunnskap kjent

Formidlingsavdelingen ved Arkeologisk museum skal sørge for at denne kunnskapen og forskningsresultatene blir kjent for publikum. Dette gjør vi ved å lage utstillinger og spesialarrangementer på museet, holde foredrag, arrangere åpne dager på utgravingsfeltet, gi omvisinger osv.

Om sommeren tilbys et omfattende aktivitetsprogram for barn, og vi har egne opplegg i høst- og vinterferien. Skoletjenesten sørger ellers for at skolene og barnehagene i fylket får gode pedagogiske opplegg.

Hver høst arrangeres «Museumsnatt» med underholdende, opplysende og overraskende opplevelser for store og små.

Alle rogalendinger som besøker våre utstillinger vil finne oldsaker fra sin egen hjemkommune utstilt. Det er også lett å få en oversikt over andre funn og fornminner ved å bruke PC-er med tilgang til databaser.

Museets populærvitenskapelige tidsskrift Frá haug ok heiðni presenterer bl.a. resultater fra arkeologiske undersøkelser rundt om i fylket.

Museumsbutikken tilbyr variert litteratur både fra eget forlag og et bredt utvalg av andre kulturhistoriske bøker og hefter, sammen med smykkekopier fra Rogalands fortid og andre utvalgte suvenirer.

Vi har også en hyggelig kafé som serverer god, hjemmelaget mat.

Avdeling for konservering

Avdeling for konservering sine fagområde omfattar konservering av arkeologisk materiale; steinkonservering og bygningsrestaurering; malerikonservering og bygnadsundersøkingar og naturvitskapelege tenester.

To spannformede leirkar og et hankekar. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS.
To spannformede leirkar og et hankekar fra eldre jernalder/yngre romertid. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS.

Avdeling for samlinger

Avdeling for samlinger har ansvar for museets samlinger av gjenstander og naturvitenskapelig prøvemateriale og dokumentasjonsmaterialet utarbeidet i forbindelse med at kulturminner er undersøkt, samt ansvar for fagdatabaser, GIS og digital dokumentasjon.

Fiskekroker i flint. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS
Fiskekroker i flint. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS.

Avdeling for samlinger tar imot gjenstander og naturvitenskapelige prøver fra arkeologiske undersøkelser i Rogaland. Vi tar også imot funn fra Rogaland fylkeskommune sine registreringer samt gjenstander privatpersoner har funnet og levert inn til museet. Avdelingen arbeider med alle sider av gjenstandsbehandlingen, med unntak av konservering. Vi har ansvaret for mottak, katalogisering, avfotografering og magasinering av funnmaterialet, oppfølging av utlånssaker og utsendelse av diplomer til privatpersoner som har levert inn funn.

Samlingsavdelingen har også ansvar for dokumentasjonsmaterialet som produseres i forbindelse med arkeologiske undersøkelser og innlevering av funn, som foto, tegninger, rapporter og digitale måledata. Det vitenskapelige arkivet forvalter flere ulike arkivsamlinger, blant annet et topografisk ordnet arkiv, tegnearkiv, kalkeringer av helleristninger, fotoarkiv og ulike databaser.

I samlingsavdelingen har vi også et velutstyrt fotoatelier. Vår fotograf tar på seg fotooppdrag både for privatpersoner og for virksomheter.

Vi veileder også studenter, forskere og publikum i våre samlinger, og fotoarkivet låner ut bilder til ulike publikasjoner og andre formål.

Styret 2017 - 2021

Museumsstyret

Styret ved Arkeologisk museum

Fingerring av sølv fra senmiddelalder
Fingerring av sølv. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS

Leder:

Axel Christophersen, Professor, Vitenskapsmuseet, NTNU

Øvrige faste medlemmer:

Annamaria Guitierrez, Stavanger Venstre

John Peter Hernes, Gruppeleder Stavanger Høyre

Magne Bartlett, Studentrepresentant

Wenche Brun, Vitenskapelig ansatt, Arkeologiskm museum, UiS

Astrid Johanne Nyland, Vitenskapelig ansatt, Arkeologiskm museum, UiS

Krister Eilertsen, Vitenskapelig ansatt, Arkeologiskm museum, UiS

Ellen Tjørnhom Bøe, Teknisk-administrativt ansatt, Arkeologiskm museum, UiS

Varamedlemmer: 

Karl Karlhovd, Ass. Museumsdirektør KHM UiO,  1. vara eksterne medlemmer

Trond Meling, 1. vara vitenskapelig ansatte

Eli-Christine Soltvedt, 2. vara vitenskapelig ansatte

Barbro Irene Dahl, 3. vara vitenskapelig ansatte

Anne Kari Skår, 4. vara vitenskapelig ansatte

Sigrid Alræk Dugstad, 5. vara vitenskapelig ansatte Administrasjon:

Ole Madsen, museumsdirektør, styrets sekretær

Reglememt for museumsstyret ved Arkeologisk museum, UiS.

MANDAT, SAMMENSETNING OG LEDELSE Museumsstyrets mandat, sammensetning og ledelse (Museumsstyrets mandat, sammensetning og ledelse er vedtatt av UiS-styret, saken US 32110, 53/10 og US 09/11) Målsetting og ansvar (fra UiS-styresak 53110) Målsetting med Museumsstyret er å styrke studenters og ansattes innflytelse på utviklingen av universitetet og eget fakultet: Styrene skal primært ha et fagstrategisk ansvar, herunder et overordnet budsjettansvar, og fatter vedtak i slike saker. I vedtaket understrekes at ansvaret for den daglige driften fortsatt skal ligge hos museumsdirektøren: Ledelseslinjen går fra styret via rektor/direktør til dekan/museumsdirektør og videre til institutt­ /senterleder. Dekaner/museumsdirektør har resultatansvaret for driften og rapporterer dette til rektor/direktør 1. Museumsstyrets mandat Museumsstyret har ansvar for å fastsette overordnete mål, prioriteringer og strategier for enheten innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at museumsstyret selv tar stilling til: a. Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer b. Budsjett og hovedfordeling, med vekt på strategiske prioriteringer c. Saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning d. Oppnevne eksterne til egne institutt-/senterstyrer Museumsstyret vil også inngå i institusjonelle prosesser rundt universitetets overordnede strategier. Føringer/bestemmelser: Fakultetsstyre og museumsstyre: 1. Mandatet og styrevedtakets pkt 2 om å unngå byråkratisering og økte kostnader, tilsier at museumsstyret konsentrerer sitt arbeid om 4-6 møter i året knyttet opp mot årshjulet og viktige prioriteringer og vedtak: Det innkalles til møte 4-6 ganger i året. Utover dette når styreleder og museumsdirektør sammen mener særlige hensyn tilsier ekstraordinært møte. 2. Verneombudene deltar på et møte pr. semester der HMS er tema. Møtene integreres i den eksisterende møtestruktur. (Gf. HMS-håndboka, pkt. 3.1.5). 2. Museumsstyrets sammensetning og ledelse Museumsstyret velger selv sin leder, og museumsdirektøren er sekretærer for styret (Gf. sak US 32/10). Museumsstyret har 10 medlemmer: • 4 vitenskapelige ansatte, hvorav 1 kan være midlertidig ansatt dersom denne gruppen har mer enn 25 prosent av de vitenskapelige ansatte • 2 studenter • 2 teknisk-administrative ansatte • 2 eksterne medlemmer, hvorav 1 kan være fra en annen intern enhet Museumsstyret velger selv sin leder.

Aktuelle saker