Publikasjonsserier på Arkeologisk museum

Arkeologisk museum har en omfattende publisering som er delt inn i ulike serier. De fleste utgivelser fra museets publiseringsvirksomhet er til salgs i museumsbutikken eller tilgjengelig digitalt. De kan også lånes på vårt bibliotek.

Publisert Sist oppdatert
Am-forlag og redaksjonsutvalg

Spennende publikasjoner om forhistorien

Forlaget ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger er ansvarlig for utgivelsen av publikasjoner i museets tre vitenskapelige serier, AmS-Skrifter, AmS-Varia og AM-Profil. Redaksjonsutvalget er ansvarlige for det faglige innholdet samt klargjøring av manus til publisering.

Bilde av en tverrøks
Tverrøks. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Forlaget ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger er ansvarlig for utgivelsen av publikasjoner i museets tre vitenskapelige serier, AmS-Skrifter, AmS-Varia og AM-Profil. Redaksjonsutvalget er ansvarlige for det faglige innholdet samt klargjøring av manus til publisering. 

AmS-Skrifter og AmS-Varia gir publikasjonspoeng på nivå 1 i systemet for forskningsbidrag. AmS-Skrifter skal være på et verdensspråk. AmS-Skrifter og AmS-Varia utgis i trykt versjon, mens AM-Profil skal være digitale. Alle er "Open Access"-serier.  

Forlaget har ansvaret for at utgivelsene følger gjeldende juridiske og publiseringsmessige retningslinjer. Det er laget veiledninger for hvilke faglige og tekniske krav som er satt for at innsendte manuskripter skal kunne publiseres i de ulike seriene.  Redaksjonsutvalget ved AM er ansvarlig for å klargjøre manuskripter til publisering, medlemmene i redaksjonsutvalget skal speile museets tverrfaglige virksomhet.  

Museet gir også ut en rekke småtrykk, disse har formidlingsavdelingen ansvaret for.  

Frá haug ok heiðni er et populærvitenskapelig tidsskrift som utgis av Rogaland Arkeologiske Forening, men redaksjonen sitter på Arkeologisk museum. 

AmS-Skrifter og AmS-Varia gir publikasjonspoeng på nivå 1 i systemet for forskningsbidrag. AmS-Skrifter skal være på et verdensspråk. AmS-Skrifter og AmS-Varia utgis i trykt versjon, mens AM-Profil skal være digitale. Alle er "Open Access"-serier

Forlaget har ansvaret for at utgivelsene følger gjeldende juridiske og publiseringsmessige retningslinjer. Det er laget veiledninger for hvilke faglige og tekniske krav som er satt for at innsendte manuskripter skal kunne publiseres i de ulike seriene.  Redaksjonsutvalget ved AM er ansvarlig for å klargjøre manuskripter til publisering, medlemmene i redaksjonsutvalget skal speile museets tverrfaglige virksomhet.

Populærvitenskap

Frá haug ok heiðni

Frå 2022 skal frá haug ok heiðni vere ei hybrid av artiklar på nett og ei fysisk årbok som ein kan bla i. Nettartiklar skal publiserast i tre slepp gjennom året, og på slutten av året blir mange av desse samla i årboka.

Bilde av Fra Hauk og heidni

Omlegginga kjem dels grunna eit generasjonsskifte på museet, og dels fordi den nye mediekvardagen i stor grad er digital. Me håper at det nye formatet gjer artiklane meir tilgjengelege.

Den 62. årgangen av frá haug ok heiðni i 2021 var slik den siste som fysisk Tidsskrift for Rogalands arkeologiske forening. Foreininga blei stifta samstundes med tidsskriftet i 1960 for å finansiere trykkinga med medlemskontingent. Frá haug ok heiðni sine artiklar informerar om nye funn, rapporterar frå feltundersøkingar og redegjør for forsking og utviklingsarbeid ved museet. Også forfattere utanfor museet publiserar i frá haug ok heiðni.

Her finn du frá haug ok heiðni på nett!

AmS-Skrifter 

Vitenskapelige monografier og artikkelsamlinger med høy bearbeidingsgrad, utgis på et verdensspråk. Serien ligger på nivå 1 i poengsystemet for forskningsbidrag.

To spannformede leirkar og et hankekar. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS.

AmS-Skrifter 26

Across the Generations: The Old and the Young in Past Societies. Lillehammer, G and E. Murphy (eds). 2018. (Pdf)

AmS-Skrifter 25

Intentional fire management in the Holocene with emphasis on hunter-gatherers in the Mesolithic in South Norway. Lotte Selsing. 2016

AmS-Skrifter 24

Seen through a millstone. Lotte Selsing (ed.) 2014.

AmS-Skrifter 23

Socialisation. Recent Research on Childhood and Children in the Past. Proceedings from the 2nd International Conference of the Society for the Study of Childhood in the Past in Stavanger, Norway. Lillehammer, Grete (ed.) 2010. (Publikasjonen ligger på UiS Brage)

AmS-Skrifter 22

Roman Period Court Sites in South-Western Norway – A Social Organisation in an International Perspective. Grimm, Oliver 2010. (Pdf)


AmS-Skrifter 21

Aeolian activity during the last 9200 calendar years BP along the southwestern coastal rim of Norway. Prøsch-Danielsen, L. & Selsing, L. 2009.


AmS-Skrifter 20

Sea level studies along the coast of of southwestern Norway. With emphasise on three short-lived Holocene marine events. Prøsch-Danielsen L. 2006

AmS-Skrifter 19

The Westland cauldrons in Norway. Hauken Å. Dahlin. 2005

AmS-Skrifter 18

Trialectic archaeology : monuments and space in southwest Norway 1700-500 BC. Myhre L. Nordenborg. 2004

AmS-Skrifter 17

Sustaining life. Vessel import to Norway in the first millenium AD. Holand I. 2001.
Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt 

AmS-Skrifter 16

Norwegian Quaternary Botany. Selsing L. (ed). 2000.
Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt.

AmS-Skrifter 15

The deforestation patterns and the establishment of the coastal heathland of southwestern Norway. Prøsch-Danielsen, L. & Simonsen, A. 2000
Les publikasjonen på Brage UiS

AmS-Skrifter 14

The Relation between Vessel form and Vessel function. A methodological Study. Juhl, K. 1995
Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt.

AmS-Skrifter 13

Død og grav. Gravskikk på Kvassheimfeltet, Hå i Rogaland, SV Norge. Death and Grave. Burial Rituals of the Kvassheim Cemetery, Hå in Rogalabd, SW Norway. LIllehammer, G. 1996
Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt

AmS-Skrifter 12

Artikkelsamling II (Collected Papers II). Solheim-Pedersen, E. (red). 1988
Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt.

AmS-Skrifter 11

Artikkelsamling I. (Collected papers I). Næss, J-R. (red.). 1985.
Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt

AmS-Skrifter 10

Bucket-shaped potsa . A West-Norwegian ceramic form. Experiments with production methods. Johansen, E. Kleppe & S. E. Simonsen. 1983.
Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt.

AmS-Skrifter 9

Faggrenser brytes. Artikler tilegna Odmund Møllerop 7. desember 1982. Lillehammer, G (red.). 1982
Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt.

AmS-Skrifter 8

Tre bygdesamfunn rundt heia. . Befolkniingsmessige, økonomiske og sosiale forhold i Valle, Suldal og Hjelmeland in the periode 1800-1900. Pedersen, E. Solheim. 1982.
Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt.

AmS-Varia

Monografier og artikkelsamlinger, i hovedsak innenfor studiet av forholdet mellom mennesker og natur i førreformatorisk tid.

Pinsett av bronse fra yngre bronsealder

Det er en fordel at artikler henter tema fra den sørvestlige del av Norge. Manuskripter med andre tema og fra andre geografiske områder kan også bli publisert. Manuskripter med en tverrfaglig og/eller teoretisk innfallsvinkel, eller som omfatter eksperimentell virksomhet, vil bli prioritert. Det gjelder også ny kunnskap innenfor museale virksomhetsområder eller museologi, eksempelvis: vern, forskning på innsamlet gjenstandsmateriale i egne samlinger, arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser, feltarbeidsmetodikk, konservering og formidling. Manuskriptene skal være på et høyt vitenskapelig bearbeidingsnivå.

AmS-Varia er poenggivende på nivå 1 i poengsystemet for forskningsbidrag.

AmS-Varia er en "Open Access-serie".

Her finner du de publikasjonene som er digitalt tilgjengelige.

AM-Profil

Publikasjonsserien skal speile virksomheten ved museet på tvers av fag og disipliner. Serien blir ikke fagfellevurdert men publiseres i tråd med museets vedtak om Open Access.

Sølvringene fra Sæbø

AM-Profil er en «all round»-serie som skal publisere rapporter, museumsfaglige artikler og bøker, lærebøker, konferansebidrag, oppslagsverk, kompendier osv.

Publiserte AM-profil

Oppdragsrapporter

Oppdragsrapporter gis ut i forbindelse med eksternfinansiert oppdragsvirksomhet, og her finner du rapporter om alt fra arkeologiske utgravinger til restaurering av malerier og bygninger.

Helleristninger. Fluberget

Etter at et oppdrag er avsluttet oversendes oppdragsrapporten til tiltakshaver. I noen tilfeller bearbeides rapportene til vitenskapelige publikasjoner.

De fleste oppdragsrapportene fins i trykket form ved museets bibliotek, og mange er tilgjengelig i universitetets vitenarkiv Brage. Her kan du søke etter både nyere og eldre oppdragsrapporter.

AmS-Småtrykk

AmS-Småtrykk er en populærvitenskapelig serie, og Avdeling for formidling har det redaksjonelle ansvar.

Bronselurer. Funnet på Revheim. Fra yngre bronsealder. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS

Oversikt over tidligere utgivelser, enkelte er tilgjengelige i museumsbutikken:

1.     Tysdal, Olav (red.) 1979: Spor fra fortida i Riska. (UTSOLGT).

2.     Bang-Andersen, Sveinung (red.) 1979: Karmsundet gjennom 10 0000 år.

3.     Ulla/Førre-undersøkelsene. 1979. Utgitt i samarbeid med Stavanger Turistforening.

4.     Bakkevig, Sverre 1979: Nyttevekster fra fortid og nåtid.

5.     Myrvold, Lillann (red.) 1979: Gjemt og glemt – barn i fortiden. (UTSOLGT).

6.     Skjelstad, Reidulv 1980: Ullandhaug: Eit gardstun frå eldre jernalder. (UTSOLGT).

7.     Skjelstad, Reidulv 1980: Ullandhaug: A farm from the Iron Age. (UTSOLGT). 

8.     Aag, Finn-Henrik 1981: Rogalands eldste rune-innskrifter.

9.     Bang-Andersen, Sveinung 1981: Jæren i de eldste tider.

10.    Myhre, Bjørn 1981: Sola og Madla i førhistorisk tid.

11.    Møllerop, Odmund 1982: Fornminner i Rogaland. (UTSOLGT).

12.     Skjelstad, Reidulv 1983: Ullandhaug: Une ferme de l'Age de Fer.

13.     Bang-Andersen, Sveinung 1983: Svarthålå på Viste – boplass i 6000 år. (Summary in English). 

14.     Tysdal, Olav 1983: Strandgravfelta på Jæren.

15.     Thomsen, Hanne 1985: Isbjørnen fra Finnøy. (Summary in English).

16.     Høigård Hofseth, Ellen (red.) 1985: Viva på Hå.

17.     Holck, Per 1985: Sott og sår - sykdom og skader i middelalderen. (UTSOLGT).

18.     Sør-Reime, Geir 1987: Øya som gudane elskar. 3 (engelsk, tysk og fransk sammendrag).

19      Møllerop, Odmund 1987: Spor i jord. Rogaland fra istid til vikingtid.

20.     Kleppe, Else Johansen 1987: Ullandhaug – en gård i eldre jernalder.

21.     Løken, Trond 1988: Bygg fra fortiden - Forsand i Rogaland – bebyggelses-sentrum gjennom 2000 år.

22.     Tysdal, Olav 1988: Kulturstien på Tau.

23.     Lillehammer, Grete & Thomsen, Hanne 1991: ØKO-ØKO. Mennesket og stranden.

24.     Løken, Trond 1991: Glimt fra de senere års undersøkelser på Forsandmoen.

25.     Kleppe, Else Johansen & Lundström, Inga 1992: Det var en gang i Rogaland. Once upon a time in Rogaland.

26.     Skår, Anne Kari 1992: Gammel gård gjenoppstår. Fra gamle tufter til levende museum.

27.     Lundström, Inga & Adolfsson, Gundula 1995: Den sterke kvinnen. Fra volve til heks.

28.     Lundström, Inga & Adolfsson, Gundula 1995: The Powerful Woman - From volve to witch

29.     Lundström, Inga & Adolfsson, Gundula 1995: La Femme Forte - De magicienne à sorciere

30.     Foldøy, Oddveig (red.) 1995: Museoteket. Rogalandsfunn fra istid til middelalder.

31.     Foldøy, Oddveig (red.) 1995: The Museotec - Finds of Rogaland from Ice age to Middle Ages.

32.     Kleppe, Else Johansen 1996: Ullandhaug - an Early Iron Age Farm.

33.     Kleppe, Else Johansen 1996: Ullandhaug - ein eisenzeitliche Siedlung.

34.     Foldøy, Oddveig & Lundström, Inga 1995: Vikingen i den norske sjel.

35.     Foldøy, Oddveig & Lundström, Inga 1995: The Viking in the Norwegian Soul.

36.     Foldøy, Oddveig & Lundström, Inga 1995: Le Viking dans l'identité norvègienne.

37.     Kleppe, Else Johansen 1996: La ferme de l'Age de Fer en Ullandhaug.

38.     Foldøy, Oddveig (red.) 1997: Frøyas hus. Rapport fra fagseminaret "Kvinne- og dagligliv i sagatid", som ble holdt på Hamar 28.-29. April 1994.

39.     Solheim Pedersen, Einar 1997: Det sårbare mennesket - Klima mellom to istider.

40.     Sør-Reime, Geir 1997: Talende berg, Tause berg.

41.     Hernæs, Per 1997: Vikinger på Arkeologisk museum i Stavanger.

42.     Hernæs, Per 1997: The vikings in the museum of Archaeology, Stavanger,

43.     Hernæs, Per 1997: Die wikinger im Archaologischen museum in Stavanger.)

44.     Foldøy, Oddveig, Lundström, Inga, Pilvesmaa, Marja-Leena 1998: Fra enten eller til både og. Sanningen har sina sidor.

45.     Bakkevig, Sverre, Komber, Jochen & Løken, Trond 1998: LANDA - Fortidslandsbyen på Forsand.

46.     Myhre, Lise Nordenborg 1998: Historier fra en annen virkelighet. Fortellinger om bronsealderen ved Karmsundet.

47.     Opedal, Arnfrid 1998: De glemte skipsgravene. Makt og myter på Avaldsnes.

48.     Foldøy, Oddveig & Lundström, Inga 1998: Nordisk Museumsfestival 1998.

49.     Sør-Reime, Geir, Skår, Anne Kari & Haavaldsen, Per 1998: STORHAUGENE, Nordens pyramider, kulturminner fra eldre bronsealder i Rogaland.

50.     Sør-Reime, Geir, Skår, Anne Kari & Haavaldsen, Per 1998: MOUNDS OF MAJESTY, Monuments and artifacts from the early Bronze Age in Rogaland.

51.     Sør-Reime, Geir, Skår, Anne Kari & Haavaldsen, Per 1998: SUURED KÃÃBASKALMED, Pohjala puramiidid vanema pronksiaja muistised Rogalandis.

52.     Sør-Reime, Geir, Skår, Anne Kari & Haavaldsen, Per 1998: LES GRANDS TUMULUS, Les pyramides du nord vestiges culturel de L'Âge du bronze ancien dans le Rogaland.

53.     Sør-Reime, Geir, Skår, Anne Kari & Haavaldsen, Per 1998: DIE GROSSHÜGEL, Pyramiden des Nordens. Kulturdemkmäler aus der älteren bronzezeit in Rogaland.

54.     Sør-Reime, Geir (red.), Hernæs, Per, Vevatne, Kjersti, Skår, Anne Kari 1999: Vikingløypa  gjennom Rogaland.

55.     Sør-Reime, Geir (red.), Hernæs, Per, Vevatne, Kjersti, Skår, Anne Kari 1999: The Viking Trail throught Rogaland.

56.     Sør-Reime, Geir (red.), Hernæs, Per, Vevatne, Kjersti, Skår, Anne Kari 1999: Sur les pas des Vikings a travers le Rogaland.

57.     Sør-Reime, Geir (red.), Hernæs, Per, Vevatne, Kjersti, Skår, Anne Kari 1999: Wikingerspuren in Rogaland).

58.     Sør-Reime, Geir (Red.), Kjeldsen, Gitte 1999: Rock art "Axe and ear" - petroglyphs and other cultural remains from the younger Bronze Age in Rogaland.

59.     Sør-Reime, Geir (Red.), Kjeldsen, Gitte 1999: Axt und ähre. Felsbilder und Häuser aus der jüngeren Bronzezeit in Rogaland.

60.     Sør-Reime, Geir (red.) 1999: Rogaland 500-500 - kulturminner fra eldre jernalder i Rogaland.

61.     Sør-Reime, Geir (red.) 1999: Rogaland 500-500, artefacts and monuments from the Early Iron age in Rogaland.

62.     Sør-Reime, Geir (red.) 1999: Rogaland 500-500, Kulturdenkmäler aus der älteren Eisenzeit in der Provinz Rogaland.
 

63.     Sør-Reime, Geir (red.) 1999: Rogaland 500-500, Cultuurhistorische monumenten in Rogaland.

64.     Larsen, Cecilie 2000: Skjulte skatter, funn fra Rogaland i andre museer,

65.     Foldøy, Oddveig (red.) 2001: Nordisk Museumsfestival 2000

66.     Sør-Reime, Geir (red.) 2001: Dei fyrste fára - Steinalderløypa gjennom Rogaland.

67.     Sør-Reime, Geir (red.) 2001: The first footsteps. Stone Age trail through Rogaland.

68.     Stenløkk, Jan 2002: Fossiler. Visittkort fra fortiden.

69.     Bang-Andersen, Sveinung 2003: Hvis steiner kunne tale... Om dagligliv i Rogaland i eldre steinalder.

70.     Kristoffersen, Siv 2002: Halfdan was here! The Byzantine Empire and Scandinavia 400 - 1000 AD (UTSOLGT).

71.     Kristoffersen, Siv 2002: Halfdan buradaydi! Konstantinopol ve Iskandinavya MS 400 - 1000

72.     Skår, Anne Kari 2003: På klassetur til fortida. Bruk av fornminner i undervisningen.

73.     Sør-Reime, Geir (red.) 2003: Mellomalderminne i Rogaland

74.     Sør-Reime, Geir (red.) 2003: Medieval monuments in Rogaland (engelsk versjon)

75.     Foldøy, Oddveig (red.) 2004: Nordisk Museumsfestival 2002

76.     Bakkevig, Sverre 2004: God mat i fortiden

77.    Solheim Pedersen, Einar (red.) 2006: Karavanserai. Aserbajdsjan – ildens rike

78.    Løken, Trond og Myhre, Bjørn 2008: Slaget. Ryger på Hærferd. The Battle. Warriors from Rogaland

79.    Bakkevig, Sverre. Simonsen, Asbjørn. Tysdal, Olav. Vinsrygg, Synnøve 2008:  Spor fra fortida i Riska. 

80.    Kristoffersen, Siv og Armstong Oma, Kristin 2008 : Solens reise. Rogaland i europeisk bronsealder

81.   Særheim,  Inge 2009: Ryger ristar runer.

82.    Bøe, Ellen 2010: Til árs ok friðar – for godt år og fred! Et hefte om opphavet til våre juletradisjoner med oppskrifter og mønster. 

83.    Kristoffersen, Siv 2010: Rogaland gjennom 10 000 år / Rogaland – 10 000 Years of Prehistory.

84.    Kristoffersen, Elna Siv 2012: Mytologi i gull. Fortellinger i brakteater og dikt.

85.    Kristoffersen, Elna Siv 2014: Touched by a Viking. Tales of treasures.

86.    Særheim, Inge 2014: Ryger ristar runer.

87.    Kristoffersen, Elna Siv 2016: Møt mennesket. Til jord skal vi bli? Skjeletters liv etter døden. Rogaland gjennom 11 000 år.

88.    Kristoffersen, Elna Siv 2017: Isbjørnen fra Finnøy. Rogaland ved istidens slutt.

89.    Kristoffersen, Siv (red.) 2017: I begynnelsen. Opphavsmyter fra hele verden.

90.    Kristoffersen, Siv (red.) 2018: Rogaland gjennom 10 000 år.

91.    Kristoffersen, Elna Siv 2018: Rogaland – 10 000 years of prehistory.

92.    Bakkevig, Sverre 2018: Kule sider om fortiden. Dagligliv for flere tusen år siden. (E-bok).

Sensasjonelle arkeologiske funn i Stavanger domkirke

I nærmere 500 år trodde man det ble sendt til Danmark og smeltet om under reformasjonen. Nå kan det vise seg at relikvie...

MSCA-stipend til Arkeologisk museum

Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger har blitt tildelt et toårig Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Postd...

Kjøp Frá haug ok heiðni årboken 2023!

Utforsk det ferskeste innen arkeologi, naturhistorie og historie i Rogaland med den nye Frá haug ok heiðni årboken!

«Siste finish» på Domkirkens barokkinventar

Det unike barokkinventaret i Stavanger domkirke skal snart smykke kirkerommet igjen etter å ha vært konservert av maleri...

Kan ha funnet Rogalands første markedsplass fra vikingtiden

Lovende georadarundersøkelser fra Utstein Gard på Klosterøy gjør at arkeologene tror de kan være på sporet av noe unikt....

Analyserer skjelettene i laboratoriet

Etter flere år med utgravninger er nå første del av Future Past-prosjektet unnagjort. Fremover skal de forskjellige funn...

Boklansering - Arkeologiske fortellinger om migrasjon

Førsteamanuensis i arkeologi, Astrid J. Nyland, ved Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger, har redigert, bidratt ...

Utgraving ved Domkirken: Hva fant arkeologene?

Se video av hva arkeologene fant under utgravingen utenfor Stavanger Domkirke i år.

Rennesøy-skatten og tolkningen av folkevandringstidens gullbrakteater

Av professor i arkeologi Sigmund Oehrl ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Graver ut røttene til vårt jordbruks- og byliv i Kurdistan/Irak

Paleobotaniker Jutta Lechterbeck fra Arkeologisk museum deltok på utgravinger i Kurdistan/Irak i høst.

Nå skal arkeologene avdekke Breiavatnets hemmeligheter

Arkeologene har tatt ut på en flåte på Breiavatnet for å ta prøver fra bunnen, som kan gi oss ny og kanskje overrasken...

Prehistoric Paradigms of ‘Animalised’ Art

Jean-Marie Carey’s Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) fellowship project is called Prehistoric Paradigms of ‘Animalis...

Får 10 millionar til å forske på lite kjend marin naturressurs

Naturendringane og naturtapet frå generasjon til generasjon er ikkje synlege. Eit nytt forskingsprosjekt på naturressurs...

Skal forske på klimakriser i førhistorisk tid

Hva gjorde bøndene for å tilpasse seg klimaendringer for 5000 år siden? Det skal paleobotaniker Rosemary Rhiannon Bishop...

Biblioteket har signert ny avtale med forlaget Taylor & Francis

Etter lange forhandlingar er ein ny nasjonal avtale med Taylor & Francis no på plass, og UiS har underteikna avtalen.

Kvinnegraver forteller om vikingraid på Irland

I graven til en vikingkvinne i Eigersund fant arkeologer flere gjenstander som trolig stammer fra de britiske øyene. De ...

De ti mest spennende arkeologiske funnene i Rogaland i fjor

Sverd, vikinggraver og lange skjelett. Her får du de ti mest spennende arkeologiske funnene i fylket i fjor.

Frontiers

Programområdet Frontiers undersøker overgangen fra fangstsamfunn til jordbruk i Nordvest Europa.

Nå begynner arkeologene å grave utenfor Stavanger Domkirke

Arkeologene skal i gang med en fem uker lang utgraving utenfor Stavanger Domkirke. De håper å finne flere skjelett fra m...

Sverdgrepet fra Jåttå – et mesterstykke fra England?

Sommeren 2022 kom nyheten om at det var blitt funnet et sjeldent, vakkert dekorert sverdgrep fra vikingtid på Jåttå i St...

Fikk smykker fra grav til høystatus vikingkvinne levert på døren

Det er ikke hver dag arkeologene på Arkeologisk museum i Stavanger får hakeslepp når de tar imot publikum som skal lever...

Vitne til slaget i Hafrsfjord – kampane sett frå ein vikingtids gard på Madla

Ved slaget i Hafrsfjord i 872, stod Harald Hårfagre sine styrkar mot fleire småkongar frå dei norske områda. Etter siger...

Frá haug ok heiðni – 2. artikkelsamling 2022

I denne samlingen feirer Frá haug ok heiðni-redaksjonen rikssamlingsjubileet 2022, og alle artiklene er tilknyttet dette...

Til våpen! Veter og leidangens rolle i statsdannelsen i Norge

Vikinger forbindes ofte med angrep, aggresjon og spredning av frykt i Europa. Hittil har det vært liten oppmerksomhet på...

Avaldsnes og Hafrsfjord – to sentrale landskap i fortellingen om da Norge ble samlet i ett rike

Landskapet er alltid i endring. I vår tid er endringene større og raskere enn noen gang tidligere. Derfor er det ekstra ...

Enestående funn av sverd fra vikingtiden

Unikt funn kaster nytt lys over kontakten fra Norge mot De britiske øyer.

Hva skjer i møtet mellom fagfolk og publikum på arkeologiske utgravinger?

Disputas: Lise Johnsen har sett på ulike slike ekspertmøter og konkluderer med at møtene spiller en nøkkelrolle i museet...

Til deg du myr

Utstillinga "Til deg du myr" presenterer våtmarker som landskapstype, og formidler den store verdien til myr, tjern, sum...

Vikingenes faresignaler - militarisme i Nord-Europa

Prosjektet skal undersøke veter eller varselsbål som ble tent ved angrep på landet i vikingtiden og middelalder. Gjennom...

Biblioteket har inngått avtale med Cambridge University Press

Avtalen gir tilgang til tidsskrifter fra forlaget, samt muligheten for at UiS-forskere kan publisere åpent tilgjengelig ...

Gjenstander fra fortiden

Utvalgte arkeologiske funn fra Rogaland.

Undersøkelser i «Teknisk rom» i Stavanger domkirke

I juni 2021 ble det foretatt en liten arkeologisk undersøkelse i det som kalles "Teknisk rom" under Stavanger domkirke.

Krigersmed og husfrue – flott utstilling på Arkeologisk museum

Gull, glass og bronse preger funnene fra folkevandringstiden (400 – 550 e.Kr) i Rogaland. Ta turen innom og se de unike ...

Skal forske på vikingtidens varslingssystemer

Marie Ødegaard ved Arkeologisk museum, UiS, har fått tildelt 8 millioner kroner fra Forskningsrådet til sitt forskningsp...

Våre samlinger

I magasinene finnes rike samlinger av gjenstander og naturvitenskapelig materiale fra forhistorisk tid og middelalder. O...

Kule sider om fortiden

Fortidsleksikonet "Kule sider om fortiden" er et oppslagsverk hvor forfatter Sverre Bakkevig har plukket ut ca. 200 opps...

Undersøkelse under sørtårnet

Arkeologisk museum har, gjennom forskingsområdet «Future Past», fått tillatelse til å gjennomføre to arkeologiske unders...

#UTforsk helleristninger i Rogaland

Ta turen ut og utforsk flotte helleristninger. Arkeologisk museum vil i løpet av våren og sommeren 2021 gi deg turforsla...

Å bevare spora etter livet i fortida, for framtida

Stavanger blir sett på som oljehovudstaden i Noreg. Få veit at byen skjuler eit anna slags ‘svart gull’. Kulturlaga frå ...

Ny utgraving ved og under domkirken

Arkeologisk museum, UiS, har fått løyve frå Riksantikvaren til å gjere to forskingsgravingar i og ved Stavanger domkyrkj...